JAVNI POZIV za izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora građana Opštine Ljubinje

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Na osnovu odredaba člana 82. stav 3., a u vezi sa odredbama člana 59. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 61/21) i člana 69.Statuta Opštine Ljubinje („Službeni glasnik opštine Ljubinje, broj 3/17  ), i člana 5. Odluke o osnivanju Savjetodavnog odbora  građana, broj_02-022-28/24 od 16.04.2024.godine načelnik Opštine Ljubinje objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora građana Opštine Ljubinje

 

Član 1.

Objavljuje se Javni poziv za izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora građana Opštine Ljubinje.

 

Član 2.

Kandidate za članove Savjetodavnog odbora građana mogu predložiti:

 • organizacije civilnog društva,
 • javna preduzeća,
 • javne institucije,
 • privatni poslovni subjekti locirani u jedinici lokalne samouprave (u daljem tekstu JLS),
 • profesionalna udruženja (udruženje poslodavaca, privredne komore, i sl.),
 • udruženja i fondacija koje u skladu sa svojim statutom provode aktivnosti usmjerene na žene, mlade i/ili marginalizovane kategorije,
 • građani-aktivisti svih starosnih skupina.

 

Član 3.

Kandidati za članove Savjetodavnog odbora građana biraju se na osnovu sljedećih kriterija:

 • Savjetodavni odbor građana će se sastoji od 3 do 5 članova, uključujući predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg. Zainteresovane lokalne organizacije mogu predložiti kandidate koji će ispuniti polovinu raspoloživih mjesta u Savjetodavnom odboru građana, dok će preostalu polovinu raspoloživih mjesta ispuniti građani koji predstavljaju lokalnu zajednicu bez organizacione pripadnosti.
 • Broj članova Savjetodavnog odbora može varirati u zavisnosti od broja lokalnih zajednica, spremnosti pojedinaca i predstavnika lokalnih organizacija da učestvuju.
 • Članovi Savjetodavnog odbora građana moraju biti punoljetna lica, moraju imati prebivalište na području Opštine, i moraju biti neutralna – da nisu državni službenici na bilo kojem nivou vlasti, da nisu zaposleni u opštinskoj upravi i da nisu članovi organa političke stranke.
 • Kriteriji za izbor članova Savjetodavnog odbora građana iz stava 1. ovog člana su:
 • motiviranost da postanu članovi Savjetodavnog odbora građana,
 • prethodno iskustvo u inicijativama/projektima u lokalnoj zajednici,
 • čvrsta opredjeljenost da po potrebi izdvoje najmanje 10 sati mjesečno za volonterski rad tokom 24-tog mjesečnog mandata,
 • želja da doprinesu pozitivnim promjenama u zajednici,
 • drugi relevantni kriteriji.

Član 4.

Djelokrug rada Savjetodavnog odbora građana obuhvata sljedeće oblasti:

 1. pružanje savjeta i podrške JLS u angažmanu građana u procesima lokalne uprave i identifikaciji novih prilika za učešće građana. U saradnji sa nadležnim predstavnicima JLS, Savjetodavni odbor građana će organizovati prilike za građane da na direktan ili indirektan način učestvuju u definisanju, planiranju i realizaciji potreba i prioriteta u oblastima koje se smatraju izuzetno značajnim za zajednicu, kao što su pružanje usluga, priprema budžeta, prostorno planiranje, prevencija korupcije, i sl.
 2. učestvovanje u nadzoru i praćenju provedbe ključnih funkcija JLS (kao što su realizacija budžeta, provedba lokalnih strategija i akcionih planova, i sl. ).
 • zagovaranje provedbe projekata i inicijativa koje su građani identificirali kao prioritetne. Pri tome, Savjetodavni odbor građana će podržati napore organizacija civilnog društva i ostalih lokalnih partnera da povećaju budžetsku pismenost, pitanje zagovaranja i sl.
 1. pružanje pomoći JLS da povećaju svijest i unaprijede načine informisanja građana o njihovom radu, kako bi osigurali da informacije budu usmjerene na i dostupne svim građanima, uključujući žene, mlade i marginalizirane grupe.

Pored ovih ključnih oblasti djelovanja, Savjetodavni odbor građana, može poduzimati i ostale aktivnosti u dogovoru sa nadležnim predstavnicima JLS. Mandat Savjetodavnog odbora građana će biti utvrđen opisom specifičnih aktivnosti, koji će biti izrađen u toku uspostavljanja Savjetodavnog odbora građana.

 

Član 5.

Prijave kandidata za članstvo u Savjetodavnom odboru građana je potrebno u pisanoj formi dostaviti naposredno na protokol Opštine  Ljubinje, poštom na adresu Opština Ljubinje, ul. Svetosavska broj 2,  sa naznakom za Savjetodavni odbor građana Opštine Ljubinjeili putem e-mail adrese ljubinje@teol.net, najkasnije do 01.05.2024.godine.

Uz prijavni obrazac potrebno je dostaviti kratko motivaciono pismo, biografiju, dokaz o mjestu prebivališta (CIPS).

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Član 6.

Obrazac za podnošenje prijava kandidata za članstvo u Savjetodavni odbor građana koje predlažu zainteresovane lokalne organizacije (O1) kao i Obrazac za podnošenje prijave za članstvo u Savjetodavni odbor građana od strane građana (O2) koji predstavljaju lokalnu zajednicu bez organizacione pripadnosti, nalaze u prilogu ovog Javnog poziva I mogu preuzeti direktno u Šalter sali Opštine.

Član 7.

Javni poziv je istovremeno objavljen na web stranici Opštine Ljubinje  (www.opštinaljubinje.org) i oglasnoj ploči Opštine Ljubinje, a  obavještenje o objavljenom Javnom pozivu i njegovom sadržaju će se emitovati i putem lokalnih sredstava informisanja kao I putem putem mjesnih zajednica, lokalnih medija, lokalnih organizacija civilnog društva i poslovnih subjekata.

 

Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

 

Član 8.

 • Odjeljenje za opštu upravu će na osnovu pristiglih prijava izvršiti provjeru ispunjavanja uslova i kriterija od strane prijavljenih kandidata i u roku od 5 (pet) dana od isteka roka za podnošenje prijava formirati Komisiju za izbor kandidata koja će sačiniti izvještaj o provjeri te utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove i kriterije iz člana 5. Javnog poziva.

 

 • Kandidati s najvišim ocjenama ulaze u uži izbor i biće pozvani na razgovor. Ukoliko bude prijavljeno četiri (4) ili manje kandidata bez obzira da li predstavljaju organizacije ili građane u tom će slučaju svi kandidati biti intervjuisani. Prilikom konačnog izbora, u mjeri u kojoj je to moguće, Komisija za izbor će voditi računa o zastupljenosti svih starosnih skupina, jednakopravnosti spolova, vještinama i obrazovanjem prijavljenih kandidata.

 

 • Izvještaj o izboru kandidata za članstvo se objavljuje se na web stranici Opštine Ljubinje (opštinaljubinje.org)  kao I na oglasnoj ploči Opštine.

Član 9.

Načelnik će nakon objave popisa važećih kandidatura, u roku od 5 (pet) dana od objave izvještaja iz člana 8. Javnog poziva, donijeti Odluku o imenovanju članova Savjetodavnog odbora građana.

 

Član 10.

U postupku imenovanja članova Savjetodavnog odbora građana, vodit će se računa o potrebi ravnopravne zastupljenosti osoba oba spola.

 

 

Broj:   02-022-28-1/24                                                                                                        

Datum: 16.04.2024.godine

 

NAČELNIK

Stevo Drapić