Ј А В Н И   П О З И В Кредитним институцијама (банкама) за достављање понуда за дугорочно кредитно задужење Општине Љубиње

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


На основу Одлуке СО Љубиње о прихватању кредитног задужења Општине Љубиње број: 01-443-1/23 од 07.12.2023. године и сагласности Министарства финансија Владе Реублике Српске за кредитно задужење број 06.04/400-1215-1/23 од 21.12.2023 године, те Одлуке Начелника о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине број: 02-404-6/24 од 29.01.2024 године, а у складу са одредбом члана 10.а, став 1. тачка „ф“ Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ, број 39/14,59/22) Начелник Општине Љубиње објављује:

 

Ј А В Н И   П О З И В

Кредитним институцијама (банкама) за достављање понуда за дугорочно кредитно задужење Општине Љубиње

 

 1. Општина Љубиње ( у даљем тексту: Општина ) има намјеру провести поступак дугорочног кредитног задужења у износу од 600.000,00 КМ, за потребе финансирања дијела капиталних инвестиција планираних у буџету СО Љубиње за 2024 годину и то: 350.000,00 КМ  за реконструкцију и асфалтирање улице Светосавске у Љубињу, и 250.000,00 КМ за набавку намјенског моторног возила за одвоз градског смећа.
 2. Општи услови које банка мора испунити из овог јавног позива су:

а)  Да Понуђач у кривичном поступку није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела организованог криминала, корупцију, превару или прање ноца, у складу са важећим прописима Босне и Херцеговине или земље у којој је регистрован;

б)    Да Понуђач није под стечајем или да није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће одлуке о потврди стечајног плана или да није предмет поступка ликвидације, односно у поступку обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;

в) Да је Понуђач испунио обавезе у вези са плаћањем пензијског- инвалидског осигурања и здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или прописима земље у којој је регистрован;

г)   Да је Понуђач испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован.

д)   Понуђач мора бити регистровани за обављање дјелатности која је предмет Јавног позива.

 1. Опис предмета Јавног позива

Предмет овог јавног позива је дугорочно кредитно задужење Општине код кредитне институције (банке) укупног износа 600.000,00 КМ за потребе финансирања дијела капиталних инвестиција планираних у буџету СО Љубиње за 2024 годину и то: 350.000,00 КМ  за реконструкцију и асфалтирање улице Светосавске у Љубињу и 250.000,00 КМ за набавку намјенског моторног возила за одвоз градског смећа, са фиксном каматном стопом до 5,5% годишње, начин отплате једнаки мјесечни ануитети уз максимални рок отплате 84 мјесеца, са укљученим грејс периодом од 6 мјесеци (рок отплате је 7 година) и инструментима за обезбјеђења кредита а то су мјенице и бјанко вирмански налози Општине, у складу са важећом процедуром одабране банке.

 1. Квалификованост банака за дугорочно задужење тачке 1. овог Јавног позива извршиће се на основу слиједећих критерија;
 2. висина каматне стопе до 5,5% годишње – фиксна
 3. висина накнаде за обраду кредита до 1%
 4. рок отплате максимално 84 мјесеца (7 година)
 5.   валута плаћања-конвертибилна марка
 6. грејс период 6 мјесеци (укључен у поврат кредита 7 година)
 7.   начин отплате- у једнаким мјесечним ануитетима

Рангирање банака по основу критерија ефективне каматне стопе проводи комисија именована рјешењем Начелника Општине Љубиње, те ранг листу банака доставља начелнику на даљу процедуру.

Банка која понуди најнижу ефективну каматну стопу биће прворангирана.

 

 1. Додјела Уговора

Начелник општине ће додијелити Уговор економски најповољније квалификованом Понуђачу који је испунио услове из тачке 2. и категорије из тачке 4., а у складу са ранг листом из тачке 4. овог Јавног позива.

Кредитно задужење ће се користити за финансирање капиталних инвестиција наведених у тачки 3. овог Јавног позива

Општина Љубиње ће одабраном  Понуђачу, у сврху обезбјеђења кредита, доставити мјенице и овјереne и потписаne бјанко вирманe.

 

 1. Заинтересоване банке требају доставити слиједећу документацију:

а) образац понуде (прилог бр.1)

б) изјава (прилог бр.2)

Понуђач може уз своју понуду и Изјаву (Прилог 1. и 2. ), одмах доставити и тражене доказе из тачке 2. од „а“ до „д“. Овим путем се Понуђач ослобађа накнадног достављања доказа ако буде изабран. Достављени докази морају бити оригинали или овјерене копије не старији од 3 мјесеца, рачунајући од дана предаје понуде, а доставља их изабрани Понуђач у року од 5 дана од дана пријема Одлуке о избору Понуђача. Докази морају бити физички достављени на протокол Општине Љубиње, најкасније пет дана по пријему Одлуке о избору, а најкасније до 15 часова петог дана.

Понуђач којем буде додијељен уговор обавезан је да достави слиједеће документе којима ће потврдити вјеродостојност дате изјаве из тачке 6.:

 • Увјерење надлежног суда (према сједишту правног лица) којим доказује да у кривичном поступку није изречена правоснажна пресуда којом је осуђен за кривично дјело учешћа у криминалној организацији, за корупцију, превару или прање новца
 • Потврду од Суда Босне и Херцеговине којом се доказује да у кривичном поступку није изречена правоснажна пресуда којом је осуђен за кривично дјело учешћа у криминалној организацији, за корупцију, превару или прање новца
 • Увјерење надлежног суда или органа управе код којег је регистрован Понуђач, којим се потврђује да није под стечајем, нити је предмет стечајног поступка, те да није предмет ликвидационог поступка и да није у поступку обустављања пословне дјелатности.
 • Увјерење издато од стране надлежних институција којим се потврђује да је Понуђач измирио доспјеле обавезе, а које се односе на доприносе за пензијско-инвалидско и здравствено осигурање.
 • Увјерење издато од стране надлежних институција којим се потврђује да је Понуђач измирио доспјеле обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза.

в) Као доказ о испуњености услова из тачке 2.“д“ Понуђач треба доставити:

–    Доказ о регистрацији у одговарајућем професионалном или другом регистру у земљи у којој су регистровани или да обезбиједе посебну изјаву или потврду надлежног органа којом се доказује њихово право да обављају професионалну дјелатност, која је у вази са предметом јавног позива. Достављени докази се признају, без обзира на којем нивоу власти су издати.

– Дозвола за рад издата од Агенције за банкарство

– ЈИБ и ПДВ број

ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ БАНКА – ПРИЛОГ 1 из тачке 6. а) овог јавног позива, oбразац: ИЗЈАВА – Прилог 2 из тачке 6., б) су саставни дио документације коју банка преузима на интернет страници Општине ( www.opstinaljubinje.org ) ради пријаве на учешће на овај Јавни позив.

д) Прелиминарни отплатни план у складу са достављеном понудом.

 1. Калкулативни датуми за израду понуде

Понуђач за израду своје понуде може користити слиједеће калкулативне методе:

 • датум пласмана кредита је 01.05.2024. године
 • датум првог обрачуна камате је 01.06.2024. године
 • датум истека грејс периода је у складу са понудом изабраног Понуђача
 • датум доспијећа првог ануитета ( главница + камата ) кредита је у складу са понудом изабраног Понуђача.

 

Отплата камате у грејс периоду је мјесечно уназад. По истеку грејс периода отплата доспјелих обавеза вршиће се једнаким мјесечним ануитетима- мјесечно уназад.

Код обрачуна кредита примјењује се једноставна метода на бази 365 дана. Заинтересовани  понуђачи могу тражити појашњење овог Јавног позива од Општине путем е-маила, благовремено, а најкасније 10 (десет) дана прије истека рока за подношење понуде. Општина ће припремити одговор на постављено питање у року од 3 (три) дана.

 

 1. Рок и начин достављања пријаве за учешће

Пријава за учешће са пратећом документацијом доставља се најкасније до 16.02.2024. године, до 10 часова на протокол Општине. Јавно отварање понуде ће се одржати 16.02.2024. године у 14 часова, у сали Хотела Љубиње.

Понуђачи или њихова овлаштена лица могу присуствовати отварању понуда.

Обавјештење о резултатима избора доставиће се свим банкама које су доставиле пријаву за учешће.

Понуда важи 60 дана од дана отварања понуда.

Пријава за учешће доставља се у затвореној и запечећеној коверти на адресу:

Општина Љубиње

Светосавска бб

88380 Љубиње

На коверти обавезно назначити: За Општину Љубиње –Пријава на Јани позив кредитним институцијама – „НЕ ОТВАРАТИ“.

Пријаве за учешће достављене након наведеног рока неће се разматрати.

Документацију за пријаву, банке могу преузети на интернет страници Општине Љубиње  www.opstinaljubinje.org

Јавни позив ће бити објављен на интернет страници Општине Љубиње дана, 01.02.2024. године и у дневним новинама Гласу Српске.

Особа овлаштена за давање информација, у вези са овим Јавним позивом:

Витомир Војчић: ljubinje@teol.net

 

Број: 02-022-4/24

Датум, 01.02.2024.годинe

Начелник Општине Љубиње

           Стево Драпић

Документација:

  ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ БАНКА – ПРИЛОГ 1

ИЗЈАВА – Прилог 2