К О Н К У Р С                                   за упис дјеце у дјечији вртић “Љубиње“ за радну 2024/25 годину

На основу Закона о предшколском васпитању и образовању (Сл.гл.Р.Српске бр:79/15,63/20 и 64/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЈЕЦЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ“ЉУБИЊЕ“ расписује

 К О Н К У Р С

за упис дјеце у дјечији вртић “Љубиње“ за радну 2024/25 годину

Уписују се дјеца оба пола са навршене 3 године живота до поласка у школу.

ЗА  УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ

извод из матичне књиге рођених                                                                             

 -пријава која се попуњава у вртићу                                                                    

-потврда о редовном вакцинисању дјетета  

                                                            

Конкурс траје од15.05. до 30. 05. 2024. године. Упис можете обавити сваким радним даном од 7-12 часова. Молимо родитеље да на вријеме изврше упис своје дјеце јер се неће разматрати пријаве које се доставе накнадно.

Све информације можете добити на број телефона: 059/621-146 сваким радним даном од 7-12 часова.                                                                                                                                                                          НАПОМЕНА: Дјеца која већ бораве у вртићу сматраће се уписаном, уколико родитељ не одлучи другачије, и за ту дјецу није потребно достављати никакву документацију.

Дјеца која се налазе на листи чекања имају предност  у односу на другу тек пријављену дјецу.                                                                                                                                                                                                                                                                                 в.д.директора                                              Милена Турањанин

Објављено у Вијести

ЈАВНИ ОГЛАС о продаји грађевинског земљишта у власништву општине Љубиње путем јавног надметања-лицитације

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ

НАЧЕЛНИК

 

Број:02-477-4-1/24

Датум: 18.04.2024.године

 

На основу члана 59.Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, број 97/16 и 36/19), члана 69. Статута Општине Љубиње ( Службени гласник Општине Љубиње, број 3/17), Одлуке о начину и условима  продаје грађевинског земљишта  , број 01-477-4/24 од дана 09.04.2024.године и чланова 7. 9. и 10. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самомоуправе ( Службени гласник Републике Српске, број 20/12) начелник Општине Љубиње објављује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

о продаји грађевинског земљишта у власништву општине Љубиње

путем јавног надметања-лицитације

1.ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ И СВРХА

Општина Љубиње ,  улица Светосавска број 2 , оглашава продају грађевинског земљишта (непокретности) означене као к.ч. број 400/6 , површине 524м2, уписане у лист непокретности број 562 КО Љубиње , власништво Општине Љубиње у обиму 1/1, без уписаног терета .

 1. УСЛОВИ ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ И НАЧИН ПОЛАГАЊА КАУЦИЈЕ

Продаја непокретности  ће се вршити усменим јавним надметањем ( лицитацијом).

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене цијене постигнуте у поступку јавног надметања. Поступак јавног надметања провест ће Комисија именована  у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самомоуправе ( Службени гласник Републике Српске, број 20/12). На лицитацији предметна непокретност не може се продати уколико не буду учестовала најмање 2 (два) понуђача са уредним пријавама.

За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу од  1.000,00 КМ  на рачун Општине Љубиње, број рачуна 5674338200000109, са позивом на број 02-477-4-1/24,  најкасније до дана одређеног за одржавање лицитације.

По оконачању поступка  лицитације, након прибављања мишљења правобранилаштава Републике Српске, сједиште замјеника Требиње, начелник ће са најповољнијим понуђачем закључити уговор о купопродаји непокретности, који ће бити у форми нотарски обрађене исправе и којим ће се регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна. Најповољнији учесник лицитације дужан је да уплати цјелокупан износ постигнуте купопродајне цијене, умањен за износ уплаћене кауције, најкасније на дан закључења купопродајног уговора код нотара, а предаја непокретности у посјед купца извршиће се најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана уплате купопродајне цијене. Уколико учесник лицитације чија понуда буде изабрана као најповољнија, из било којег разлога одустане од учињене понуде или од закључења уговора о продаји непокретности, губи право на поврат уплаћене кауције, а закључење уговора о купопродаји непокретности понудиће се следећем најповољнијем понуђачу.Учеснику лицитације који не буде изабран као најповољнији понуђач извршит ће се поврат уплаћене кауције у року од 8 (осам) дана од дана закључења поступка јавног надметања.

 

3.ЦИЈЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ

Почетна цијена непокретности која је предмет продаје путем јавног надметања-лицитације износи укупно 1.572,00 КМ која је утврђена стручним налазом и мишљењм сталног судског вјештака грађевинско-архитектонске струке Брњош Драгомира из Требиња, сачињеним дана 08.04.2024.године.

Учесници лицитације дужни су да се придржавају ограничења давања понуда, те свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 200 КМ, а највише за 500КМ од последње понуђене.

 

4.ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа у предметном поступку продаје путем лицитације имају сва правна и физичка лица. Понуђачи су обавезни са собом понијети :

 • за физичка лица : овјерена копија личне карте
 • за правна лица: актуелни извод из судског регистра, оригинал или овјерена копија и овјерену копију личне карте законског заступника
 • пуномоћје уколико правно лице заступа пуномоћник и овјерену копију личне карте пуномоћника
 • доказ о уплати кауције

 

5.ДАТУМ И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ЛИЦИТАЦИЈЕ

Јавно надметање за продају непокретности ће се одржати дана 08.05.2024.године у 12 часова у просторијама општине Љубиње.

6.ОСТАЛО

Увид у документацију и преглед непокретности која је предмет продаје може се вршити сваким радним даном од 10 до 13 часова у вријеме трајања огласа , уз претходну пријаву на број телефона 059/630-280.

Оглас за продају некретнине из члана 1.огласа објавит ће се у дневном листу Глас Српске, огласним таблама и интернет страници Општине Љубиње.

Општина Љубиње не сноси никакве трошкове понуђача по овом огласу, те задржава право да овај оглас поништи и не сноси никакву одговорност према учесницима у поступку јавног надметања.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Стево Драпић

 

 

 

Објављено у Вијести

JAVNI POZIV za izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora građana Opštine Ljubinje

Na osnovu odredaba člana 82. stav 3., a u vezi sa odredbama člana 59. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 61/21) i člana 69.Statuta Opštine Ljubinje („Službeni glasnik opštine Ljubinje, broj 3/17  ), i člana 5. Odluke o osnivanju Savjetodavnog odbora  građana, broj_02-022-28/24 od 16.04.2024.godine načelnik Opštine Ljubinje objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora građana Opštine Ljubinje

 

Član 1.

Objavljuje se Javni poziv za izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora građana Opštine Ljubinje.

 

Član 2.

Kandidate za članove Savjetodavnog odbora građana mogu predložiti:

 • organizacije civilnog društva,
 • javna preduzeća,
 • javne institucije,
 • privatni poslovni subjekti locirani u jedinici lokalne samouprave (u daljem tekstu JLS),
 • profesionalna udruženja (udruženje poslodavaca, privredne komore, i sl.),
 • udruženja i fondacija koje u skladu sa svojim statutom provode aktivnosti usmjerene na žene, mlade i/ili marginalizovane kategorije,
 • građani-aktivisti svih starosnih skupina.

 

Član 3.

Kandidati za članove Savjetodavnog odbora građana biraju se na osnovu sljedećih kriterija:

 • Savjetodavni odbor građana će se sastoji od 3 do 5 članova, uključujući predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg. Zainteresovane lokalne organizacije mogu predložiti kandidate koji će ispuniti polovinu raspoloživih mjesta u Savjetodavnom odboru građana, dok će preostalu polovinu raspoloživih mjesta ispuniti građani koji predstavljaju lokalnu zajednicu bez organizacione pripadnosti.
 • Broj članova Savjetodavnog odbora može varirati u zavisnosti od broja lokalnih zajednica, spremnosti pojedinaca i predstavnika lokalnih organizacija da učestvuju.
 • Članovi Savjetodavnog odbora građana moraju biti punoljetna lica, moraju imati prebivalište na području Opštine, i moraju biti neutralna – da nisu državni službenici na bilo kojem nivou vlasti, da nisu zaposleni u opštinskoj upravi i da nisu članovi organa političke stranke.
 • Kriteriji za izbor članova Savjetodavnog odbora građana iz stava 1. ovog člana su:
 • motiviranost da postanu članovi Savjetodavnog odbora građana,
 • prethodno iskustvo u inicijativama/projektima u lokalnoj zajednici,
 • čvrsta opredjeljenost da po potrebi izdvoje najmanje 10 sati mjesečno za volonterski rad tokom 24-tog mjesečnog mandata,
 • želja da doprinesu pozitivnim promjenama u zajednici,
 • drugi relevantni kriteriji.

Član 4.

Djelokrug rada Savjetodavnog odbora građana obuhvata sljedeće oblasti:

 1. pružanje savjeta i podrške JLS u angažmanu građana u procesima lokalne uprave i identifikaciji novih prilika za učešće građana. U saradnji sa nadležnim predstavnicima JLS, Savjetodavni odbor građana će organizovati prilike za građane da na direktan ili indirektan način učestvuju u definisanju, planiranju i realizaciji potreba i prioriteta u oblastima koje se smatraju izuzetno značajnim za zajednicu, kao što su pružanje usluga, priprema budžeta, prostorno planiranje, prevencija korupcije, i sl.
 2. učestvovanje u nadzoru i praćenju provedbe ključnih funkcija JLS (kao što su realizacija budžeta, provedba lokalnih strategija i akcionih planova, i sl. ).
 • zagovaranje provedbe projekata i inicijativa koje su građani identificirali kao prioritetne. Pri tome, Savjetodavni odbor građana će podržati napore organizacija civilnog društva i ostalih lokalnih partnera da povećaju budžetsku pismenost, pitanje zagovaranja i sl.
 1. pružanje pomoći JLS da povećaju svijest i unaprijede načine informisanja građana o njihovom radu, kako bi osigurali da informacije budu usmjerene na i dostupne svim građanima, uključujući žene, mlade i marginalizirane grupe.

Pored ovih ključnih oblasti djelovanja, Savjetodavni odbor građana, može poduzimati i ostale aktivnosti u dogovoru sa nadležnim predstavnicima JLS. Mandat Savjetodavnog odbora građana će biti utvrđen opisom specifičnih aktivnosti, koji će biti izrađen u toku uspostavljanja Savjetodavnog odbora građana.

 

Član 5.

Prijave kandidata za članstvo u Savjetodavnom odboru građana je potrebno u pisanoj formi dostaviti naposredno na protokol Opštine  Ljubinje, poštom na adresu Opština Ljubinje, ul. Svetosavska broj 2,  sa naznakom za Savjetodavni odbor građana Opštine Ljubinjeili putem e-mail adrese ljubinje@teol.net, najkasnije do 01.05.2024.godine.

Uz prijavni obrazac potrebno je dostaviti kratko motivaciono pismo, biografiju, dokaz o mjestu prebivališta (CIPS).

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Član 6.

Obrazac za podnošenje prijava kandidata za članstvo u Savjetodavni odbor građana koje predlažu zainteresovane lokalne organizacije (O1) kao i Obrazac za podnošenje prijave za članstvo u Savjetodavni odbor građana od strane građana (O2) koji predstavljaju lokalnu zajednicu bez organizacione pripadnosti, nalaze u prilogu ovog Javnog poziva I mogu preuzeti direktno u Šalter sali Opštine.

Član 7.

Javni poziv je istovremeno objavljen na web stranici Opštine Ljubinje  (www.opštinaljubinje.org) i oglasnoj ploči Opštine Ljubinje, a  obavještenje o objavljenom Javnom pozivu i njegovom sadržaju će se emitovati i putem lokalnih sredstava informisanja kao I putem putem mjesnih zajednica, lokalnih medija, lokalnih organizacija civilnog društva i poslovnih subjekata.

 

Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

 

Član 8.

 • Odjeljenje za opštu upravu će na osnovu pristiglih prijava izvršiti provjeru ispunjavanja uslova i kriterija od strane prijavljenih kandidata i u roku od 5 (pet) dana od isteka roka za podnošenje prijava formirati Komisiju za izbor kandidata koja će sačiniti izvještaj o provjeri te utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove i kriterije iz člana 5. Javnog poziva.

 

 • Kandidati s najvišim ocjenama ulaze u uži izbor i biće pozvani na razgovor. Ukoliko bude prijavljeno četiri (4) ili manje kandidata bez obzira da li predstavljaju organizacije ili građane u tom će slučaju svi kandidati biti intervjuisani. Prilikom konačnog izbora, u mjeri u kojoj je to moguće, Komisija za izbor će voditi računa o zastupljenosti svih starosnih skupina, jednakopravnosti spolova, vještinama i obrazovanjem prijavljenih kandidata.

 

 • Izvještaj o izboru kandidata za članstvo se objavljuje se na web stranici Opštine Ljubinje (opštinaljubinje.org)  kao I na oglasnoj ploči Opštine.

Član 9.

Načelnik će nakon objave popisa važećih kandidatura, u roku od 5 (pet) dana od objave izvještaja iz člana 8. Javnog poziva, donijeti Odluku o imenovanju članova Savjetodavnog odbora građana.

 

Član 10.

U postupku imenovanja članova Savjetodavnog odbora građana, vodit će se računa o potrebi ravnopravne zastupljenosti osoba oba spola.

 

 

Broj:   02-022-28-1/24                                                                                                        

Datum: 16.04.2024.godine

 

NAČELNIK

Stevo Drapić

Објављено у Вијести

АНКЕТА ЗА УВЕЗИВАЊЕ ДИЈАСПОРЕ ИЗ ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

Општина Љубиње, уз подршку USAID „Diaspora Invest“ пројекта, проводи анкету за припаднике дијаспоре Љубиња, с циљем вашег доприноса друштвено-економском развоју Општине Љубиње.

Уколико сте из Општине Љубиње, а тренутно живите и радите у иностранству и осјећате повезаност са својим крајем, замолићемо вас да попуните анкету кликом на линк:

https://docs.google.com/forms/d/13UCDV5exzTQoXThaeiOiAQfoGTK9kyrklQYlt2Jf00w/edit

Објављено у Вијести

Ј А В Н И   П О З И В Кредитним институцијама (банкама) за достављање понуда за дугорочно кредитно задужење Општине Љубиње

На основу Одлуке СО Љубиње о прихватању кредитног задужења Општине Љубиње број: 01-443-1/23 од 07.12.2023. године и сагласности Министарства финансија Владе Реублике Српске за кредитно задужење број 06.04/400-1215-1/23 од 21.12.2023 године, те Одлуке Начелника о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине број: 02-404-6/24 од 29.01.2024 године, а у складу са одредбом члана 10.а, став 1. тачка „ф“ Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ, број 39/14,59/22) Начелник Општине Љубиње објављује:

 

Ј А В Н И   П О З И В

Кредитним институцијама (банкама) за достављање понуда за дугорочно кредитно задужење Општине Љубиње

 

 1. Општина Љубиње ( у даљем тексту: Општина ) има намјеру провести поступак дугорочног кредитног задужења у износу од 600.000,00 КМ, за потребе финансирања дијела капиталних инвестиција планираних у буџету СО Љубиње за 2024 годину и то: 350.000,00 КМ  за реконструкцију и асфалтирање улице Светосавске у Љубињу, и 250.000,00 КМ за набавку намјенског моторног возила за одвоз градског смећа.
 2. Општи услови које банка мора испунити из овог јавног позива су:

а)  Да Понуђач у кривичном поступку није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела организованог криминала, корупцију, превару или прање ноца, у складу са важећим прописима Босне и Херцеговине или земље у којој је регистрован;

б)    Да Понуђач није под стечајем или да није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће одлуке о потврди стечајног плана или да није предмет поступка ликвидације, односно у поступку обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;

в) Да је Понуђач испунио обавезе у вези са плаћањем пензијског- инвалидског осигурања и здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или прописима земље у којој је регистрован;

г)   Да је Понуђач испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован.

д)   Понуђач мора бити регистровани за обављање дјелатности која је предмет Јавног позива.

 1. Опис предмета Јавног позива

Предмет овог јавног позива је дугорочно кредитно задужење Општине код кредитне институције (банке) укупног износа 600.000,00 КМ за потребе финансирања дијела капиталних инвестиција планираних у буџету СО Љубиње за 2024 годину и то: 350.000,00 КМ  за реконструкцију и асфалтирање улице Светосавске у Љубињу и 250.000,00 КМ за набавку намјенског моторног возила за одвоз градског смећа, са фиксном каматном стопом до 5,5% годишње, начин отплате једнаки мјесечни ануитети уз максимални рок отплате 84 мјесеца, са укљученим грејс периодом од 6 мјесеци (рок отплате је 7 година) и инструментима за обезбјеђења кредита а то су мјенице и бјанко вирмански налози Општине, у складу са важећом процедуром одабране банке.

 1. Квалификованост банака за дугорочно задужење тачке 1. овог Јавног позива извршиће се на основу слиједећих критерија;
 2. висина каматне стопе до 5,5% годишње – фиксна
 3. висина накнаде за обраду кредита до 1%
 4. рок отплате максимално 84 мјесеца (7 година)
 5.   валута плаћања-конвертибилна марка
 6. грејс период 6 мјесеци (укључен у поврат кредита 7 година)
 7.   начин отплате- у једнаким мјесечним ануитетима

Рангирање банака по основу критерија ефективне каматне стопе проводи комисија именована рјешењем Начелника Општине Љубиње, те ранг листу банака доставља начелнику на даљу процедуру.

Банка која понуди најнижу ефективну каматну стопу биће прворангирана.

 

 1. Додјела Уговора

Начелник општине ће додијелити Уговор економски најповољније квалификованом Понуђачу који је испунио услове из тачке 2. и категорије из тачке 4., а у складу са ранг листом из тачке 4. овог Јавног позива.

Кредитно задужење ће се користити за финансирање капиталних инвестиција наведених у тачки 3. овог Јавног позива

Општина Љубиње ће одабраном  Понуђачу, у сврху обезбјеђења кредита, доставити мјенице и овјереne и потписаne бјанко вирманe.

 

 1. Заинтересоване банке требају доставити слиједећу документацију:

а) образац понуде (прилог бр.1)

б) изјава (прилог бр.2)

Понуђач може уз своју понуду и Изјаву (Прилог 1. и 2. ), одмах доставити и тражене доказе из тачке 2. од „а“ до „д“. Овим путем се Понуђач ослобађа накнадног достављања доказа ако буде изабран. Достављени докази морају бити оригинали или овјерене копије не старији од 3 мјесеца, рачунајући од дана предаје понуде, а доставља их изабрани Понуђач у року од 5 дана од дана пријема Одлуке о избору Понуђача. Докази морају бити физички достављени на протокол Општине Љубиње, најкасније пет дана по пријему Одлуке о избору, а најкасније до 15 часова петог дана.

Понуђач којем буде додијељен уговор обавезан је да достави слиједеће документе којима ће потврдити вјеродостојност дате изјаве из тачке 6.:

 • Увјерење надлежног суда (према сједишту правног лица) којим доказује да у кривичном поступку није изречена правоснажна пресуда којом је осуђен за кривично дјело учешћа у криминалној организацији, за корупцију, превару или прање новца
 • Потврду од Суда Босне и Херцеговине којом се доказује да у кривичном поступку није изречена правоснажна пресуда којом је осуђен за кривично дјело учешћа у криминалној организацији, за корупцију, превару или прање новца
 • Увјерење надлежног суда или органа управе код којег је регистрован Понуђач, којим се потврђује да није под стечајем, нити је предмет стечајног поступка, те да није предмет ликвидационог поступка и да није у поступку обустављања пословне дјелатности.
 • Увјерење издато од стране надлежних институција којим се потврђује да је Понуђач измирио доспјеле обавезе, а које се односе на доприносе за пензијско-инвалидско и здравствено осигурање.
 • Увјерење издато од стране надлежних институција којим се потврђује да је Понуђач измирио доспјеле обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза.

в) Као доказ о испуњености услова из тачке 2.“д“ Понуђач треба доставити:

–    Доказ о регистрацији у одговарајућем професионалном или другом регистру у земљи у којој су регистровани или да обезбиједе посебну изјаву или потврду надлежног органа којом се доказује њихово право да обављају професионалну дјелатност, која је у вази са предметом јавног позива. Достављени докази се признају, без обзира на којем нивоу власти су издати.

– Дозвола за рад издата од Агенције за банкарство

– ЈИБ и ПДВ број

ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ БАНКА – ПРИЛОГ 1 из тачке 6. а) овог јавног позива, oбразац: ИЗЈАВА – Прилог 2 из тачке 6., б) су саставни дио документације коју банка преузима на интернет страници Општине ( www.opstinaljubinje.org ) ради пријаве на учешће на овај Јавни позив.

д) Прелиминарни отплатни план у складу са достављеном понудом.

 1. Калкулативни датуми за израду понуде

Понуђач за израду своје понуде може користити слиједеће калкулативне методе:

 • датум пласмана кредита је 01.05.2024. године
 • датум првог обрачуна камате је 01.06.2024. године
 • датум истека грејс периода је у складу са понудом изабраног Понуђача
 • датум доспијећа првог ануитета ( главница + камата ) кредита је у складу са понудом изабраног Понуђача.

 

Отплата камате у грејс периоду је мјесечно уназад. По истеку грејс периода отплата доспјелих обавеза вршиће се једнаким мјесечним ануитетима- мјесечно уназад.

Код обрачуна кредита примјењује се једноставна метода на бази 365 дана. Заинтересовани  понуђачи могу тражити појашњење овог Јавног позива од Општине путем е-маила, благовремено, а најкасније 10 (десет) дана прије истека рока за подношење понуде. Општина ће припремити одговор на постављено питање у року од 3 (три) дана.

 

 1. Рок и начин достављања пријаве за учешће

Пријава за учешће са пратећом документацијом доставља се најкасније до 16.02.2024. године, до 10 часова на протокол Општине. Јавно отварање понуде ће се одржати 16.02.2024. године у 14 часова, у сали Хотела Љубиње.

Понуђачи или њихова овлаштена лица могу присуствовати отварању понуда.

Обавјештење о резултатима избора доставиће се свим банкама које су доставиле пријаву за учешће.

Понуда важи 60 дана од дана отварања понуда.

Пријава за учешће доставља се у затвореној и запечећеној коверти на адресу:

Општина Љубиње

Светосавска бб

88380 Љубиње

На коверти обавезно назначити: За Општину Љубиње –Пријава на Јани позив кредитним институцијама – „НЕ ОТВАРАТИ“.

Пријаве за учешће достављене након наведеног рока неће се разматрати.

Документацију за пријаву, банке могу преузети на интернет страници Општине Љубиње  www.opstinaljubinje.org

Јавни позив ће бити објављен на интернет страници Општине Љубиње дана, 01.02.2024. године и у дневним новинама Гласу Српске.

Особа овлаштена за давање информација, у вези са овим Јавним позивом:

Витомир Војчић: ljubinje@teol.net

 

Број: 02-022-4/24

Датум, 01.02.2024.годинe

Начелник Општине Љубиње

           Стево Драпић

Документација:

  ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ БАНКА – ПРИЛОГ 1

ИЗЈАВА – Прилог 2

Објављено у Вијести

ЈАВНИ ОГЛАС о продаји ½ грађевинског земљишта (непокретности) у власништву општине Љубиње

Више

Објављено у Вијести

Захтјев за издавање еколошке дозволе

Објављено у Вијести

ОДРЖАНА 21. СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ – УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ

ОДРЖАНА 21. СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ – УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИН
На 21. сједници Скупштине општине Љубиње, одржаној 27.12.2023. године одборници су усвојили приједлог Буџета Општине Љубиње за 2024.годину у износу од 4.792.500 КМ
Усвојен је и приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2024.годину на територији општине Љубиње, као и приједлог Одлуке о утврђивању висине пореске стопе за опорезивање непокретности на територији општине Љубиње, за 2024.годину;ћ, која је остала непромијењена у односу на раније године.
На приједлог начелника Стева Драпиша, одборници су усвојили и Одлукуо оснивању Привредног савјета Општине Љубиње као савјетодавног тијела.

Објављено у Вијести

Обавјештење о терминима интервјуа за кандидате

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ

НАЧЕЛНИК

КОНКУРСНА КОМИСИЈА

 

Број: 02-120-3-5/23

Датум: 10.11.2023. године

 

 

На основу члана 26.  Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи  (Службени гласник Републике Српске, број 42/17) конкурсна комисија даје:

 

                    О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

Дана 13.11.2023. године (понедјељак) у просторијама Општине Љубиње одржаће се усмени интервју по расписаном јавном конкурсу за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи Љубиње на неодређено вријеме, објављеном у дневном листу „Глас Српске“ дана 12.10.2023. и „Службеном Гласнику Републике Српске“ дана 18.10.2023. године по сљедећем распореду:

 

За радно мјесто Виши стручни сарадник за административне и техничке послове:

 1. Тихана Пецељ, са почетком у 9:15 часова.

За радно мјесто Самостални стручни сарадник за локални, привредни и рурални развој:

 1. Ђорђе Сикимић, са почетком у 9:35 часова.

За радно мјесто ложач:

 1. Карадеглија Предраг, са почетком у 9:55 часова.

За радно мјесто Самостални стручни сарадник за послове цивилне заштите:

 1. Дејан Першић, са почетком у 10:15 часова.

Позивају се кандидати да у назначено вријеме дођу на горе поменуту адресу, те са собом понесу идентификациони документ (лична карта или пасош).

Уколико неко од позваних кандидата из било којих разлога не приступи интервјуу  у назначено вријеме биће искључен из даље процедуре.

КОНКУРСНА  КОМИСИЈА

Објављено у Вијести

OБАВЈЕШТЕЊЕ: УПИС ДЈЕЦЕ ЗА ПРОГРАМ У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЈЕЦЕ
ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ“ЉУБИЊЕ“
Број:54/23
Датум:01.11.2023.год.

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
ОБАВЈЕШТАВАМО РОДИТЕЉЕ ДА ЈЕ У ТОКУ УПИС ДЈЕЦЕ ЗА ПРОГРАМ У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ ЗА СВУ ДЈЕЦУ КОЈА У НАРЕДНОЈ ГОДИНИ СТИЧУ УСЛОВЕ ЗА ПОЛАЗАК У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ.

Чланом 36. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл.гл. Републике Српске“ број 79/15 и 63/20) прописано је да се Програм за дјецу у години пред полазак у школу организује за дјецу која нису обухваћена неким обликом предшколског васпитања и образовања и која нису похађала цјеловити развојни програм, а која по прописима којима се уређује област основног васпитања и образовања у наредној школској години стичу услове за полазак у први разред основне школе.

Упис дјеце ће трајати од 01.11.2023. године до 20.11.2023 .године сваким радним даном од 9 до 11 часова.
Потребно је попунити пријаву за упис дјетета.

Молимо све заинтересоване родитеље да на вријеме изврше упис своје дјеце.

Све информације можете добити на број телефона 059/621-146

Хвала на указаном повјерењу!

ВД директора

Милена Турањанин

Објављено у Вијести