ОБИЉЕЖЕНО 119 ГОДИНА „ПРОСВЈЕТЕ“

 

20. октобра 1902. године, у Љубињу је основан пододбор СПКД „Просвјета“. За првог предсједника изабран је истакнути национални културно-просвјетни радник свештеник Стеван Шаренац.

Поводом 119 година од оснивања, синоћ је у Народној библиотеци „др Љубо Михић“ у Љубињу приређен пригодни програм. Свечаност је отворена химном „Боже правде“ коју је пјевала чланица пјевачке фолклорне групе Андреа Дангубић, а химну „Просвјете“ казивала је ученица Гимназије Ана Медан. Основне податке о личности,
дјелу и животном путу попа Стевана Шаренца казала је Драгана Турањанин, секретар одбора „Просвјете“. Пригодно излагање и реферат о значају, развојном путу, историјским мијенама, главним резултатима и истакнутим личностима „Просвјете“ дао је предсједник одбора Славољуб Михић. Дотакао се свих досадашњих постигнућа „Просвјете“ са надом да ће СПКД „Просвјета“ остварити и зацртане циљеве у будућности.

Културно-забавни програм је завршен наступом женских пјевачких група КУДА-а
Љубиње и мушке пјевачке групе „Љубињски звуци“.

 

Објављено у Вијести

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ

Заинтересована јавност може извршити бесплатан увид у документацију везану за издавање еколошке дозволе ЈП „Путеви Републике Српске“ Бања Лука за пројекат реконструкције магистралног пута првог реда М -118 на дионици граница РС/ФБиХ (подврсник) – Љубиње.

Увид у предметну документацију могуће је извршити на сљедећем ЛИНКУ или у просторијама општине Љубиње код референта за стамбено комуналне послове, енергетску ефикасност и заштиту животне средине Божидара Сулавера.

Заинтересована јавност мишљења и примједбе може доставити ди 20.10.2021. године

в.д. Начелница Одјељења за општу управу
Јована Бокић

Објављено у Вијести

Објављени резултати избора за чланове савјета МЗ

Објављено у Вијести

Одлука о одређивању редовних бирачких мјеста за изборе у МЗ

Објављено у Вијести

ОТПОЧЕО ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊА ДВОРИШТА ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА У ЉУБИЊУ

ОТПОЧЕО ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊА ДВОРИШТА ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА У ЉУБИЊ

Монтажом дрвених кућица данас је отпочео пројекат уређења дворишта дјечијег вртића у Љубињу.

„Пројектом је, поред набавке дрвених кућице са одговарајућим реквизитима и садржајем прилагођеним за дјецу, предвиђена и набавка вртуљака, љуљашки, затим предвиђено је и постављање расвјете у дворишту, набавка пијеска за пјешчанике, изградња едукативно-забавних стаза у кругу дворишта што ће, сигурна сам, допринијети повећању квалитета услуга и садржаја које пружа наша установа.

Додала бих да смо у сарадњи са општином Љубиње и Омладинском банком Љубиње прије пар мјесеци реализовали и пројекат опремања ентеријера у вртићу, када смо набавили столове и столице у нашој трпезарији као и одређен садржај едукативно-забавног карактера“ – рекла је в.д.директорица Милена Турањанин.

„Оне установе и предузећа које показују резултате у свом раду ми ћемо помагати, подржавати и награђивати. Једна од таквих установа је и дјечији вртић Љубиње која има у потпуности попуњене своје капацитет са 50-оро уписане дјеце, а како су ме упознали на листи чекања се налази још десетак дјеце што је знак да се у овој установи ради квалитетно.“- истакао је начелник опптине Љубиње Стево Драпић.

Начелник је додао и да ће у наредној години један од приоритета у реализацији бити пројекат реконструкције крова Дјечијег вртића.

Укупна вриједност пројекат Уређења дворишта дјечије вртића износи 10.000 КМ а финансиран је од стране њемачке владине организације ХЕЛП из Сарајева. Рок за завршетак пројекта је 60 дана.

Објављено у Вијести

ПОНОВНИ ЈАВНИ ОГЛАС о продаји некретнина у власништву општине Љубиње путем јавног надметања-лицитације

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
НАЧЕЛНИК
Број:02-477-6/21
Датум: 08.09.2021.године
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске, број 97/16 и 36/19), члана 69. Статута Општине Љубиње ( Службени гласник Општине Љубиње, број 3/17), Одлуке о начину и условима јавне продаје градског грађевинског земљишта , број 01-477-4/21 од дана 28.05.2021.године и чланова 7. 9. и 10. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самомоуправе ( Службени гласник Републике Српске, број 20/12) начелник Општине Љубиње објављује:
ПОНОВНИ ЈАВНИ ОГЛАС
о продаји некретнина у власништву општине Љубиње путем јавног надметања-лицитације
1.ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ И СВРХА
Општина Љубиње, улица Светосавска број 2, оглашава продају некретнине означене као к.ч. број 790/10 површине 504 м’ и к.ч. број 790/11 површине 504м”, а све уписане у лист непокретности број 562/4 КО Љубиње као власништво Општине Љубиње са диејлом 1л, без
уписаног терета, а ради изградње стамбеног објекта.
2. УСЛОВИ ПРОДАЈЕ НЕКРЕТНИНА И НАЧИН ПОЛАГАЊА КАУЦИЈЕ
Продаја непокретности ће се вршити усменим јавним надметањем (лицитацијом).
Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене цијене постигнуте у поступку јавног надметања. Поступак јавног надметања провест ће Комисија именована рјешењем начелника у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самомоуправе ( Службени гласник Републике Српске, број 2012). На лицитацији предметне некретнине се не могу продати уколико не буду учестовала најмање 2 (два) понуђача са уредним пријавама. Некретнина се продаје уз услов да на истој најповољнији купац изгради и добије употребну дозволу за објекат стамбене намјене , у року од 2 (двије) године од дана закључења нотарски обрађеног уговора о купопродаји. Уколико најповољнији купац некретнине у прописаном року не изгради стамбени објекат вратиће се исплаћена накнада
за земљиште без плаћања кауције, камате или било којег другог вида накнаде или штете и раскинути закључени уговор о купопродаји некретнине.
За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу од по
1.000 КМ по једној некретнини на рачун Општине Љубиње, број рачуна 5674338200000109, са позивом на број 02-477-6/21, најкасније до дана одређеног за одржавање лицитације.
По оконачању поступка лицитације, након прибављања мишљења правобранилаштава
Републике Српске, сједиште замјеника Требиње, начелник ће са најповољнијим понуђачем закључити уговор о купопродаји некретнина, који ће бити у форми нотарски обрађене исправе и којим ће се регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна. Најповољнији
учесник лицитације дужан је да уплати цјелокупан износ постигнуте купопродајне цијене, умањен за износ уплаћене кауције, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног уговора код нотара, а предаја некретнина у посјед купца извршиће се најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана уплате купопродајне цијене. Уколико учесник лицитације чија понуда буде изабрана као најповољнија, из било којег разлога одустане од учињене понуде или од закључења уговора о продаји некретнина, губи право на поврат уплаћене кауције, а закључење уговора о купопродаји некретнина понудиће се следећем
најповољнијем понуђачу. Учеснику лицитације који не буде изабран као најповољнији понуђач извршиће се поврат уплаћене кауције у року од 8 (осам) дана од дана закључења поступка јавног надметања.
3.ЦИЈЕНА НЕКРЕТНИНА
Почетна цијена некретнина које су предмет продаје путем јавног надметања лицитације
износи 10.00 КМ по 1м2 , што за укупну површину од (2 x 504 x 10) износи 10.080,00 КМ, која је утврђена стручним налазом и мишљењм сталног судског вјештака грађевинско- архитектонске струке Брњош Драгомира из Требиња, сачињеним дана 30.08.2021.године.
Учесници лицитације дужни су да се придржавају ограничења давања понуда, те свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 200 КМ, а највише за 5% од последње понуђене.
4.ПРАВО УЧЕШЋА
Право учешћа у предметном поступку продаје путем лицитације имају сва правна и физичка лица. Понуђачи су обавезни са собом понијети :
за физичка лица : овјерена копија личне карте
за правна лица: актуелни извод из судског регистра, оригинал или овјерена копија и
овјерену копију личне карте законског заступника
пуномоћје уколико правно лице заступа пуномоћник и овјерену копију личне карте
пуномоћника
доказ о уплати кауције.
Лица која су одустала од закључења уговора о купопродаји предметних некретнина на првој лицитацији немају право поновног учешћа на лицитацији за продају предметних некретнина.
5.ДАТУМ И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ЛИЦИТАЦИЈЕ,
Јавно надметање за продају непокретности ће се одржати дана 24.09.2021.године у 11 часова у просторијама општине Љубиње.
6.ОСТАЛО
Увид у документацију и преглед некретнине која је предмет продаје може се вршити сваким радним даном од 10 до 13 часова у вријеме трајања огласа , уз претходну пријаву на број телефона 059/630-280.
Оглас за продају некретнине из члана 1.огласа објавиће се у дневном листу Глас Српске, огласним таблама и интернет страници Општине Љубиње.
Општина Љубиње не сноси никакве трошкове понуђача по овом огласу, те задржава право да овај оглас поништи и не сноси никакву одговорност према учесницима у поступку јавног
надметања.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Стево Драпиһ

Објављено у Вијести

НАРЕДБА О СПРОВОЂЕЊУ ЈЕСЕЊЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

Објављено у Вијести

Избори за чланове Савјета МЗ заказани за 26.9.2021.

­

Објављено у Вијести

Осми Сергејеви сусрети

 

Синоћ је у Љубињу одржана традиционална манифестација „Осми
Сергејеви сусрети“ посвећена љубињском пјеснику и културном ствараоцу Сергеју Ћуку.

У име организатора СПКД-а Одбор у Љубињу говорио је предсједник Друштва Славољуб Михић.

„Сергејеви сусрети“ су се одржали поред споменика преминулом пјеснику у градском парку с почетком у 19 часова.
У склопу те вечери први пут је промовисана антологија савремене српске лирике у Источној Херцеговини „Херцеговачки вијенац“ Гедеона Стајића.
Сергејеве и своје стихове из Антологије су казивали пјесници: Ђорђе Дабарчић, др Радослав Милошевић, др Доброслав Ђук, Јован Братић, Сретен Видаковић и Новица Телебак.

У програму су учествовали фолклорни ансамбл „Љубиње“, пјевачка група „Љубињски звуци“, народни гуслар Драган Пецељ, ученици Основне школе „Свети Сава“ из Љубиња који освајају бројне награде на разним такмичењима широм региона.
Међу пјесницима, који нису заступљени у Антологији, а говорили су своје и Сергејеве стихове били су: љубињски пјесник Мишо Ђурић, др Вукашин Лугоња и пјесникиња из Невесиња Анжелика Николина Кучинар.

Ово вече поезије, музике и фолклора завршено је наступом младих
талентованих Љубињаца из бенда „Психотерапија“, а програм је осмислила и успјешно водила Драгана Турањанин.

Више

Објављено у Вијести

НАЈАВА: „ОСМИ СЕРГЕЈЕВИ СУСРЕТИ“

Објављено у Вијести