Закључци Републичког штаба за ванредне ситуације – 23. 3. 2020.

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Републички штаб за ванредне ситуације, на 7. сједници, одржаној 23.3.2020. године, донио је Закључак о обавезном поступању органа и институција у контроли лица којима је одређена кућна изолација због вируса корона (COVID-19) у Републици Српској.
1. У циљу сузбијања појаве и ширења корона вируса (COVID-19) на територији Републике Српске, а ради провођења контроле лица којима је одређена кућна изолација, налаже се спровођење мјера од стране надлежних органа и институција и то:
1) да овлашћена службена лица која врше контролу уласка лица на територију Републике Српске, без одлагања, обавјештавају хигијенско-епидемиолошке службе и одјељења комуналне полиције у мјестима у која су упућена лица којима је изречена мјера кућне изолације,
2) да хигијенско-епидемиолошке службе и одјељења комуналне полиције јединице локалне самоуправе, редовно размјењују податке у циљу ефикасног спровођења контрола лица којима је изречена мјера кућне изолације,
3) да градоначелници, односно начелници општина, усљед недовољног броја комуналних полицајаца, а ради вршења благовремене контроле, дају овлашћење својим запосленима за вршење  контроле лица којима је изречена мјера кућне изолације,
4) да органи и институције које врше надзор над провођењем мјера кућне изолације, односно карантина, обавезно свакодневно достављају Министарству управе и локалне самоуправе податке за лица која су поступила супротно изреченим мјерама.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и примјењује се до 30. марта 2020. године.
Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској.
1. Налаже се ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске и свим болницама да могу спроводити само хитне медицинске поступке који подразумијевају хитан пријем пацијената, хитну хируршку интервенцију, обраду онколошких пацијената и хитне медицинске поступке у гинекологији и педијатрији, а да све остале здравствене услуге одложе до даљњег.
2. Установе из тачке 1. овог закључка дужне су спроводити прије провођења медицинских поступака тријажу пацијената.
3. У складу са Наредбом о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 14/20) у буџету Министарства здравља и социјалне заштите обезбјеђују се  финансијска  средстава за ЈЗУ  Болница „Свети Врачеви“ Бијељина у износу од 200.000,00 КМ ради повећања капацитета за збрињавање пацијената обољелих од вируса корона (COVID-19).
4. Инспекцијски надзор над спровођењем мјера из овог закључка спроводи Републичка управа за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и инспектора у саставу јединица локалне самоуправе.
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о куповини робе.
1. Задужују се Министарство трговине и туризма и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да изврше набавку следеће робе на тржишту Републике Српске и то:
1) Пшеница – 15.000 тона,
2) Кукуруз – 10.000 тона и
3) Соја – 5.000 тона.
2. Задужује се Министарство финансија да обезбиједи финансијска средства за реализацију овог закључка.
3. За реализацију овог закључка задужују се Министарство трговине и туризма, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарство финансија.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о допуни закључка о ограничењу и забрани кретања.
1. У Закључку о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Српске, број 05-1/20 од 21.03.2020. године, у тачки 3. додаје се нова подтачка 7) која гласи: „домаће и стране превознике који врше превоз ствари у друмском саобраћају уз предочавање доказа о вршењу превоза (потврда из  подтачке 5. ове тачке, потврда о ангажовању возача, међународни товарни лист (CMR), отпремница, путни налог)“.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Напомена: на субјекте из тачке 3 овог закључка не односе се мјере забране кретања.
Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о остваривању права на подстицајна средства.
1. Омогућава се остваривање права на подстицајна средства за: регресирање дизел горива, премије за млијеко и премије за производњу меркантилне пшенице у 2020. години, пољопривредним газдинствима која нису Пореској управи пријавила обавезу доприноса за 2019. годину и нису измирила обавезе по основу накнаде за противградну заштиту за 2019. годину.
2. За реализацију овог закључка задужују се Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Агенција за аграрна плаћања.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о раду царинских служби
1. Републички штаб за ванредне ситуације Републике Српске тражи од Управе за индиректно опорезивање БиХ да организује рад царинских служби од 00.00 до 24.00 часа у циљу несметаног  протока робе.
2. Задужује се Републичка управа за инспекцијске послове Републике Српске да организује рад  потребних инспекцијских служби у складу са радним временом царинских служби из тачке 1. овог закључка.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о студентима из Републике Српске који су на размјени у иностранству.
1. Задужује се Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво да редовно одржава контакте са студентима из Републике Српске који се налазе на размјени у иностранству у циљу праћења њихових потреба и предузимања адекватних мјера.
2. Задужује се Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво да у свом буџету обезбједи средства за исплату једнократне финансијске помоћи у износу од 1.000,00 КМ за сваког евидентираног студента.
3. Задужују се Универзитет у Бањој Луци и Универзитет у Источном Сарајеву да успоставе комуникацију са универзитетима партнерима на којима су студенти на размјени и затраже од њих да измире финансијске и друге обавезе према студентима.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о уплати новчаних средстава на рачун посебних намјена – Фонд солидарности.
1. Републички штаб за ванредне ситуације обавјештава јавност да се новчана помоћ за санацију посљедица изазваних новим вирусом корона, може уплатити на рачуне посебних намјена – Фонд солидарности:
Назив рачуна Банка Број рачуна и валута
Назив рачуна Банка Број рачуна и валута
РПН- Фонд солидарности НЛБ  банка а.д. Бања Лука 562-099-81260706-37  (КМ)
РПН- Фонд солидарности Наша банка а.д. Бања Лука 554-004-00000439-72  (KM)
РПН- Фонд солидарности Уникредит банка а.д. Бања Лука 551-790-22207349-49  (КМ)
РПН- Фонд солидарности Комерцијална банка а.д. Бања Лука 571-010-00002383-93 (КМ)
РПН- Фонд солидарности Нова банка а.д. Бања Лука 555-090-00137261-52 (КМ)
РПН- Фонд солидарности Нова банка а.д. Бања Лука BA395551101000275797 (EUR)
2. За реализацију овог закључка задужује се Министарство финансија Републике Српске.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о поништавању потврда за кретање.
1. Због неодговорног понашања органа „Жељезнице Републике Српске“ а.д. Добој поништавају се све потврде о потреби несметаног кретања које је овај орган издао за своје запослене.
2. Дозволе за потребу несметаног кретања запослених у „Жељезнице Републике Српске“ а.д. Добој издаје Министарство унутрашњих послова, Полицијска управа Добој.
3. За реализацију овог закључка задужује се Министарство унутрашњих послова.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Извор: Влада РС