Оглас – продаја непокретности (грађевинско земљиште у насељу Штит)

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


На основу члана 40. и 43.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04…98/13), члана 62. Статута Општине Љубиње (Сл.гл.2/14), Одлуке о начину и условима продаје дијела градског грађевинског земљишта, број: 01-013-24/13  од 8.11.2013.године у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединицама локалне самоуправе (Сл.гл.РС, 20/12) Начелник Општине Љубиње, о б ј а в љ у ј е

 

 

О  Г  Л  А  С

о лицитацији

 за продају непокретности

 

1

 

Општина Љубиње, путем усменог јавног надметања, лицитације, продаје непокретности, и то:

  1. грађевинско земљиште, површине 400 м2, дио к.ч.1872, „Штит“, смјештено у насељу Штит К.О. Дубочица;
  2. грађевинско земљиште, површине 390 м2, дио к.ч.1872, „Штит“, смјештено у насељу Штит К.О. Дубочица;
  3. грађевинско земљиште, површине 380 м2, дио к.ч.1872, „Штит“, смјештено у насељу Штит К.О. Дубочица;

2

            Почетна продајна цијена непокретности је: 0,50 КМ/м2.

3

            Непокретност се продаје  у виђеном стању  и статусу на дан провођења лицитације.

Лицитацију проводи Комисија коју именује Начелник Општине.

4

            Право учешћа на лицитацији имају правна и физичка лица, која Комисији обавезно достављају:

1.

  • за физичка лица: овјерена копија личне карте,
  • за правна лица: актуелни извод из судског или еквивалентног регистра
  • пуномоћје, за случај да лицитацији присуствује лице у својству пуномоћника или законског заступника,

 

  1. доказ о уплаћеној кауцији у износу од 100 КМ (стотину КМ), која се уплаћује на благајни продавца.

 

5

            Повећање понуђене цијене, у поступку усменог јавног надметања, утврђује се у износу од најмање 0,10 КМ/м2, а купац је физичко или правно лице које понуди највиши износ цијене непокретности.

6

            Укупан износ лицитацијом утврђене цијене непокретности купац је обавезан платити продавцу, у року од 8 дана од закључења лицитације, односно закључења уговора, а у противном нема право на поврат кауције.

 

            Предаја непокретности у посјед купцу извршиће се у року од 8 дана након исплате утврђене цијене, односно нотарске овјере уговора, о чему ће се сачинити записник.

8

            Лицитација ће се одржати дана 27.4.2016.године, (сриједа) са почетком у 11,30 часова, у просторијама Општинске управе у Љубињу.

9

            Увид у стање и имовинско правни статус непокретности може се вршити у времену од 7-15 часова радним даном, уз претходну најаву на телефон : 059 630-293.

10

            Овај оглас ће се објавити на огласној табли и веб страници Општине Љубиње и на огласним мјестима у Љубињу.

 

 

 

 

Број: 02-013-24-1/16                                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Дана, 11.4.2016.године                                                                                    Веско Будинчић