Оглас о лицитацији за продају непокретности

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


На основу члана 40. и 43.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04…98/13), члана 62. Статута Општине Љубиње (Сл.гл.2/14) Одлуке о начину и условима продаје непокретности (неизграђеног градског грађевинског земљишта) у својини Општине Љубиње, путем јавне лицитације број: 01-477-6/15 од 9.4.2015.године у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе (Сл.гл.РС, 20/12) Начелник Општине Љубиње, о б ј а в љ у ј е

        О Г Л А С

      о лицитацији

за продају непокретности

1

            Општина Љубиње, путем усменог јавног надметања, лицитације, продаје непокретност, и то:

  • неизграђено грађевинско земљиште, површине 100 000 м2 (стохиљада м2), парцела бр.1781/2, звана „Грдошнице“, К.О. Љубиње, 1/1 у својини Општине Љубиње, уписано у лист непокретности број: 673/19.

2

            Почетна продајна цијена непокретности је: 3,00 КМ/м2 односно 300.000 КМ (тристохиљада КМ),

3

            Непокретност се продаје у виђеном стању и статусу на дан провођења лицитације.

Лицитацију проводи Комисија коју је именовала Скупштина Општине Љубиње.

4

            Право учешћа на лицитацији имају правна и физичка лица, која Комисији обавезно достављају:

1.

  • за физичка лица: овјерена копија и предочење личне карте,
  • за правна лица: актуелни извод из судског или еквивалентног регистра
  • пуномоћје, за случај да лицитацији присуствује, односно учествује лице у својству пуномоћника или овлашћеног заступника,
  1. доказ о уплаћеној кауцији у износу од 30.000 КМ (тридесетхиљада КМ), која се уплаћује на јединствени рачун трезора Општине Љубиње број: 5620080000282858.

5

            Повећање понуђене цијене, у поступку усменог јавног надметања, утврђује се у износу од најмање 0,10 КМ/м2, а купац је физичко или правно лице које понуди највиши износ цијене непокретности.

6

            Укупан износ лицитацијом утврђене цијене непокретности купац је обавезан платити продавцу, у року од 30 дана од закључења лицитације.

7

            Уговор о купопродаји са купцем ће се закључити након прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике Српске.

Учесник који је стекао услове за закључење уговора а одустане од исплате укупне цијене или закључења уговора губи право на поврат кауције.

Учесник који не стекне услове за закључење уговора има право на повраћај уплаћене кауције.

8

            Предаја непокретности у посјед купцу извршиће се у року од 15 дана након закључења, односно нотарске обраде уговора, о чему ће се сачинити записник.

9

            Лицитација ће се одржати дана 6.7.2015.године, (понедјељак) са почетком у 10,00 часова, у просторијама Општинске управе у Љубињу.

У случају неуспјеха прве лицитације поновљена лицитација ће се одржати дана 13.7.2015.године (понедјељак) у 10,00 часова на истом мјесту.

У случају да на поновљену лицитацију приступи само један учесник који испуњава прописане услове, Комисија ће приступити поступку продаје непокретности слободном погодбом, уз услов да цијена не може бити нижа од почетне цијене објављене овим огласом.

10

            Увид у стање и имовинско правни статус непокретности може се вршити у времену од 7-15 часова радним даном, уз претходну најаву на телефон : 059 630-293.

11

            Овај оглас ће се објавити у дневном листу „Глас Српске“, Службеном гласнику Републике Српске, на огласној табли и веб страници Општине Љубиње.

 

 

 

Број: 02-477-6-1/15                                                                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Дана, 15.6.2015.године                                                                                                            Веско Будинчић