ОГЛАС

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


На основу члана 40. и 43.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04…98/13), члана 62. Статута Општине Љубиње (Сл.гл.2/14), Одлуке о продаји непокретности број: 01-477-3/15 од 9.4.2015.године (Сл.гл.Општине, 1/15) у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединицама локалне самоуправе (Сл.гл.РС, 20/12) Начелник Општине Љубиње, о б ј а в љ у ј е
О Г Л А С
о лицитацији
за продају непокретности

1

Општина Љубиње, путем усменог јавног надметања, лицитације, продаје непокретност, и то:
– грађевинско земљиште, површине 100 м2, парцела димензија 20 х 5 м, дужином смјештена уз грађевинску парцелу власништво Ранка Медана, Ул.Обрена Драшковића, Виногради, К.О. Љубиње.
2

Почетна продајна цијена непокретности је: 4 КМ/м2 и износи 400,00 КМ (четиристотине КМ).

3

Непокретност се продаје у виђеном стању и статусу на дан провођења лицитације.
Лицитацију проводи Комисија коју је именовала Скупштина Општине Љубиње.

4

Право учешћа на лицитацији имају правна и физичка лица, која Комисији обавезно достављају:

1.
– за физичка лица: овјерена копија личне карте,
– за правна лица: актуелни извод из судског или еквивалентног регистра
– пуномоћје, за случај да лицитацији присуствује лице у својству пуномоћника или законског заступника,

2. доказ о уплаћеној кауцији у износу од 100 КМ (стотину КМ), која се уплаћује на благајни продавца.

5

Повећање понуђене цијене, у поступку усменог јавног надметања, утврђује се у износу од најмање 0,10 КМ/м2, а купац је физичко или правно лице које понуди највиши износ цијене непокретности.

6

Укупан износ лицитацијом утврђене цијене непокретности купац је обавезан платити продавцу, у року од 8 дана од закључења лицитације, односно закључења уговора, а у противном нема право на поврат кауције.

7

Предаја непокретности у посјед купцу извршиће се у року од 8 дана након исплате утврђене цијене, односно нотарске овјере уговора, о чему ће се сачинити записник.

8

Лицитација ће се одржати дана 5.6.2015.године, (петак) са почетком у 11,00 часова, у просторијама Општинске управе у Љубињу.

9

Увид у стање и имовинско правни статус непокретности може се вршити у времену од 7-15 часова радним даном, уз претходну најаву на телефон : 059 630-293.

10

Овај оглас ће се објавити на огласној табли и веб страници Општине Љубиње и на огласним мјестима у Љубињу.

Дана, 21.5.2015.године
Веско Будинчић
Број: 02-477-3-1 /15 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ