ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


На основу члана 43.Закона о локалној самоууправи (Сл.гл.РС, 101/04…98/13) и члана 62. Статута Општине Љубиње (Сл. гл. број: 2/14), Начелник Општине расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
организацијама цивилног друштва
за финансирање пројеката средствима из Буџета Општине Љубиње за 2015. годину

1. Општина Љубиње позива организације цивилног друштва (ОЦД)/невладине организације (НВО) да доставе приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима Општине Љубиње, ради избора за финансирање из средстава Буџета Општине за 2015.годину.

2. Право пријаве, у оквиру регистроване дјелатности, односно програмских циљева, имају:
• Удружења/Фондације,

3. Укупан износ одобрених средстава за финансирање по овом позиву је: 10.000 КМ

4. Услови за кориштење средстава из буџета Општине Љубиње:

a) да је пројекат намијењен грађанима Општине Љубиње и да се инплементира на подручју Општине;
b) да се пројекат односи на сљедеће области:

• МУЗИЧКО-СЦЕНСКО ЕТНО-КУЛТУРНО НАСЉЕЂЕ ЉУБИЊСКОГ КРАЈА
• ПРИКУПЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕКСПОНАТА ЕТНО-КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ ЉУБИЊА
• ПРЕЗЕНТАЦИЈА ВРИЈЕДНОСТИ И ДОСТИГНУЋА СПОРТА У ЉУБИЊУ
• КРЕИРАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА СУВЕНИРА ЉУБИЊА
• ИСТРАЖИВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ВРИЈЕДНОСТИ И ДОГАЂАЈА У ИСТОРИЈСКОМ ТРАЈАЊУ И НАСЉЕЂУ ЉУБИЊА
5. Приједлог пројекта треба да садржи:

• назив пројекта;
• назив организације (адреса, телефон/факс и е-mаil);
• област на коју се односи пројекат и опис конкретног проблема/питања који се рјешава реализацијом пројекта;
• циљеве пројекта (на који начин пројекат доприноси рјешавању проблема/питања);
• детаљан опис пројекта (по могућности навести све пројектне активности и временску динамику реализације пројекта);
• детаљан буџет пројекта (трошковник):
– плате/накнаде, трошкови опреме, активности, извори средстава и друго
• податке о партнерима у пројекту;
• начин праћења реализације пројекта (вредновање постигнућа и мјерење задовољства корисника);
• овлаштено (одговорно) лице за реализацију пројекта (име и презиме, контакт телефон, адреса)
• број жиро рачуна предлагача пројекта.
6. Квалификациони критеријуми за оцјењивање:

• да се пројекат односи на грађане Општине Љубиње и да ће се реализовати на њеном подручју;
• да је пројекат достављен на вријеме и у складу са траженом документацијом;
• да је испоштована процедура за писање пријаве пројеката;
• да обухвата већи број корисника услуга са једнаким квалитетом испоруке;
• да је удружење/фондација у протеклој години (ако су јој била одобрена средства) оцијењен у Листи за оцјену квалитета услуге (добављача) оцјеном А и Б;
• да поштује Кодекс понашања за невладин сектор БиХ.

7. Важна обавјештења

Оцјену и рангирање предлога пројеката извршиће посебна комисија Општинске управе.

Рок за достављање пријава: 10.8.2015. године, у 12,00 часова

Пријаве, са документацијом, у запечаћеној коверти, препорученом поштом или лично се достављају Општинској управи Општине Љубиње, са назнаком „Јавни позив за ОЦД/НВО“.

Упутства за израду пријаве могу се добити у Општинској управи Општине Љубиње, током радног времена.

Сви подносиоци пријаве ће, у року од 15 дана од истека рока за предају пријаве, добити обавјештење о одлуци комисије, у писменој форми.

8. Овај јавни позив ће се објавити на огласној табли Општине и на веб страници Општине Љубиње.

Број: 02-401-56/15
Љубиње, 15.7.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

_____________
Веско Будинчић

Служба за информисање