НАРЕДБА Поводом епидемиолошке ситуације COVID 2019 Корона вирус

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


На основу члана 22. Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“бр.121/12 и 46/1), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести ( „Службени гласник РС“ 90/17), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 ), члана 69. Статута Општине Љубиње („Службени гласник Општине Љубиње“ број 3/17), члана 7. Одлуке о формирању Општинског штаба за ванредне ситације (одлука број 01-013-5/14 од 21.03.2014. године, поводом епидемиолошке ситуације COVID 2019 Корона вирус, а у циљу зашите здравља становништва Општине Љубиње, Општински штаб за ванредне ситуације Општине Љубиње на сједици одржаној дана 15.03.2020. године, д о н о с и

НАРЕДБУ
о скраћењу радног времена трговачких радњи и угостељских објеката на територији Општине Љубиње, као и забрани рада дискотека и дјечијих играоница.

I

⦁ Радно вријеме маркета и трговачких радњи скраћује се до 20 часова.
⦁ Радно вријеме угоститељских објеката (кафићи, кафане и ресторани) је до 20 часова.
⦁ Радно вријеме спортских кладионица је до 18 часова
⦁ Забрањује се продаја алкохола на бензинским пумпама послије 20 часова.
⦁ Забрањује се рад дистотекама.
⦁ Забањује се рад дјечијих играоница.

II

Ова Наредба ступа на снагу одмах и иста ће бити објављена у Службеном гласнику општине Љубиње.

III

Ова Наредба је на снази све док постоји опасност по здравље грађана Општине Љубиње.

IV

За контролу извршења ове Наредбе стараће се Комунална полиција Општине Љубиње и службеници Полицијске станице Љубиње.

ДОСТАВЉЕНО:
1.Свим привредним субјектима, х
2.Огласна табла ,
3.Полицијска станица Љубиње,
4.а/а

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ
ДАРКО КРУНИЋ