Наредба о радном времену апотека у Љубињу

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
Н А Ч Е Л Н И К
Број:02-022- 64/20
Датум:23.03.2020.год.
Наоснову члана 45.Закона о заштити и спашавању
(Службени гласник РС бр.121/12 и 46/01) члана 43.Закона о заштити становништва од
заразних болести (Службени гласник РС 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне
ситуације на територији Републике Српсек, број: 04/1-012-2-792/20, од 16.3.2020.године
и Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване
новим вирусом Корона (COVID19) у Републици Српској број 01-3/20 од
17.3.2020.године и на основу Закључка Владе Републике Српске број: 06-6/20 од
22.3.2020.године Начелник Општине доноси:
                         НАРЕДБУ
  о радном времену здравствених установа- апотека
I
Радно вријеме апотека у општини Љубиње одобрава се у трајању од:
– радним даном од 08,00 – 18,00 часова
– викедном од 08,00 – 13,00 часова
II
Апотеке су обавезне да обезбиједе континуирано снабдијевање лијековима и
медицинским средствима истицањем броја телефона на који се у вријеме када се не
ради могу добити потребни лијекови.
III
Ова наредба ступа на снагу одмах.

IV


За контролу извршења ове наредбе стараће се комунална полиција Општине Љубиње.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дарко Крунић