Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга израде шумско-привредне основе

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


У складу са Одлуком начелника општине Љубиње бр 02-404-13/17, од 10.11.2017 године, покренут је поступак јавне набавке за набавку усулге – израде шумскопривредне основе за приватне шуме на подручју општине Љубиње за период од 01.01.2017 до 31.12.2027. године.

Оквирна вриједност предметне набавке износи 37.280, 00КМ без урачунатог пдв-а и утврђена је Планом јавних набавки за 2017. годину, под редним бројем 10.

Заинтересовани понуђачи тендерску докумнетацију могу преузети ОВДЈЕ