ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


     

 

На основу члана 3. Одлуке о усвајању ЛОД Методологије (Сл Гласник Општине Љубиње бр: 2/13) и на основу  члана 40 и члана 43 Закона о локалној самоуправи (СЛ Гл РС бр: 101/04, 42/05, 118/05, 98/13), начелник општине Љубиње  р а с п и с у ј е:

 ЈАВНИ ПОЗИВ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ  ДРУШТВА ЗА ДОСТАВУ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

 

Општина Љубиње позива све организације цивилног друштва (ОЦД) / невладине организације (НВО) из Босне и Херцеговине да доставе приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима општине Љубиње, из слиједећих приоритетних области:

1.       Социјална укљученост маргинализованих група са посебним освртом на дјецу са посебним потребама, особама са инвалидитетом и старим и изнемоглим лицима

2.       Очување и проширење постојеће флоре и фауне, као и заштита и унапређење стања животне средине у општини Љубиње

3.       Промоција волонтерског и хуманитарног рада, као и грађанских иницијатива које доприносе развоју и очувању породице

4.       Унапређење развоја спорта, културе и образовања на подручју општине Љубиње

 

Укупан износ средстава за 2014 годину износи 10.000 КМ (конвертибилних марака).

Минимални износ пројекта је 1.000 КМ

Максимални износ пројекта је 5.000 КМ

Општина Љубиње задржава право да не додијели сва расположива финансијска средства у случају да пројектни приједлози  не задовољавају задане критеријуме.

Дужина трајања сваког пројекта може бити од  2  до 6 мјесеци. Изабрани пројекти се требају спровести у периоду  јун 2014. – децембра 2014. године.

ПРАВО УЧЕШЋА:

Учешће у овом јавном позиву је отворено, на једнаким основама, за све формално регистроване ОЦД и НВО (удружења или фондација), у складу са важећим законским прописима у Републици Српској и Босни и Херцеговини.

Све заинтересоване организације цивилног друштва детаљне информације о условима за аплицирање и критеријима за финансирање пројеката могу пронаћи у  смјерницама за апликанте у оквиру јавног позива.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Документација за пријаву на Јавни позив за Општину Љубиње се може преузети од 03 јуна 2013. године, слањем  захтјева са називом заинтересоване организације на е-маил: LJUBINJE@TEOL.NET  или лично преузимањем у: Општина Љубиње, Центар за пружање услуга грађанима, Светосавска 2, 88380 Љубиње.

Све потребне  информације и електронска верзија цијелог пакета пријавне документације може се наћи на wеб страници општине Љубиње : www.opstinaljubinje.org

Питања у вези са јавним позивом  се могу поставити путем е-маил  адресе ljubinje@teol.net. . Питања  се могу постављати до 16 јуна 2014. године. Одговори на питања биће достављени у писаној форми у року од 3 радна дана од дана постављања питања.

ПРЕДАЈА АПЛИКАЦИЈА:

Испуњена апликација (са комплетном захтјеваном документацијом) се мора доставити у један (1) примјерка у штампаној форми и једној електронској копији (ЦД или УСБ) у затвореној коверти препорученом поштом или лично током радних дана (понедјељак – петак), у периоду од 08:00 до 14:00 часова, на сљедећу адресу, са назнаком за Јавни позив за ОЦД:

Општина Љубиње

/пријава на Јавни позив за ОЦД/

Шалтер за услуге грађанима

Светосавска 2

88380 Љубиње

Рок за предају апликација је 24 јун 2014. године, до 14:00 сати. Апликације достављене након  наведеног рока биће разматране једино у случају  да поштански жиг указује на датум слања прије званичног истека рока.

Спољашња страна коверте мора садржавати назив позива за предају приједлога пројеката, пуно име и адресу апликанта, пуни назив пројекта и навод “Не отварати прије званичног отварања”.

О примљеној пошиљци у општини ће се водити уредна евиденција и издавати потврде о пријему.

Сви апликанти који су предали приједлоге пројеката, који су прихваћени или одбијени, биће  обавјештени у писаној форми о одлуци у вези са њиховим приједлогом пројекта у року од 15 дана од дана затварања јавног позива. Резултати ће бити објављени на wеб страници општине Љубиње www.opstinaljubinje.org , као и на огласној табли општине.

 

Сву потребну документацију можете преузети овде: Javni poziv OCD_potrebni dokumenti