Jaвни оглас за продају моторних возила и ствари

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ

НАЧЕЛНИК

Број:02-022- 29-1/21

Датум:07.04.2021.год.

 

На основу члана 59. Зкона о локалној самоуправи /“Сл,гл,РС , број , 97/16, 36/19 ),       члана 69. Стаута Општине Љубиње (Службени гласник Општине Љубиње број:3/17 ), а у складу са  Одлуком о продаји  моторних возила и ствари –Одлука Скупштине Општине Љубиње број :01-013-8/21 од 19.02.2021.године,  Општина Љубиње ,о б ј а в љ у ј е

 

                                                       Ј А В Н И  О Г Л А С

                                       За продају  моторних возила и ствари         

                                        /Методом затворених писаних понуда /

 

 

  1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ОГЛАСА

Предмет  јавног огласа је продаја – лицитација расходованих  моторних возила и ствари  Општинске ватрогасне јединице  Љубиње Општине Љубиње и то :

 

  1. ФАП  1314, цистерна  8м3,некомплетна , број мотора 132686, број шасије 92005,

       Година прооизводње 1983,………………………………………………………….      4.000,00 КМ

  1. ФАП 1314 са грајфом , број мотора 85140,број шасије 59292,година производње

       1976……………………………………………………………………………………………        7.000,00 КМ,

  1. ФАП 1314 цистерна,5,5м3, број мотора 116540, број шасије   80161,година

       производње 1980…………………………………………………………………………       5.000,00КМ,

  1. ТАМ 110 Т7 , број мотора 871003433, број шасије 870008561 , година производње

        1987…………………………………………………………………………………………….        8.000,00КМ,

  1. ДЕНИС, ватрогасно возило, број мотора 44254346,број шасије R 5237R3В400,

        година производње1989 ………………………………………………………………     5.000,00КМ,

  1. КОНТЕЈНЕР СТАМБЕНИ,дужина 605 цм,ширина 245цм ……….    1.500,00КМ
  2. КОНТЕЈНЕР ВОЈНИ (прва помоћ),дужина, 300цм,ширина 220цм,.1.000, 00КМ.                                                                                          
  3. КОНТЕЈНЕР ВОЈНИ (Веза),дужина 295 цм,ширина 220цм,/2Ком.. 3.000,00КМ ,
  4. ПОКРЕТНА КУХИЊА ВОЈНА /НЕКОМПЛЕТНА/………………………. 500,00 KM

 

 

2.ПРАВО УЧЕШЋА

2.1.Моторна возила и ствари  који су предмет јавног оглас  продаје – лицитирају се појединачно, свако возило и ствар посебно = понуђачу који је понудио  највишу   цијену за свако појединачно возило односно ствар .

2.2.Право учешћа на продаји – лицитацији  имају сва правна и физичка лица  која изврше уплату кауције  у износу од 10%, вриједности почетне цијене за свако појединачно возило односно ствар за који достављају понуду .

2.3.Уплата кауције се врши на жиро рачун  Општине Љубиње 5674338200000109, позивом на броој 02-022-29-1 /21, сврха. уплате , јавно надметање –лицитација моторних возила и ствари

.број .на који се односи понуда из  јавног огласа ( од 1 до 9 )

 

          3.ПРЕГЛЕД МОТОРНИХ ВОЗИЛА И СТВАРИ

3.1.Моторна возила и ствари  могу се прегладати на локацији у кругу Ватрогасне  јединице  , круг старе Доганије 1890“у радном времену од  08.до 14 часова .

3.2.Контакт   особе  запослене у Општинској ватрогасној јединици , контакт телефон 059 621-641.

 

         4.РОК И НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА

4.1.Понуде се достављају  лично на протокол  Општине Љубиње  Светосавска бр.2 шалтер сале  или препоручено поштом . У протокол ће се узети понуде које буду достављене на протокол Општине Љубуиње  у року од 15 дана од дана објављивања јавног огласа а најкасније  до 23.04. 2021.године до 12.часова

Непотпуне и понуде достављене након наведеног рока без обзира на начин доставе неће се узети у разматрање.   

4.2.Понуде треба достављати у једној затвореној непровидној  коверти на којој треба написати: ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ МОТОРНИХ  ВОЗИЛА И  СТВАРИ путем јавне лицитације за број од 1 до 9 из тачке 1  “ НЕ ОТВАРАТИ“

Понуђач који доставља понуду за више од  једног моторног возила или ствари   доставља у посебним ковертама или  више понуда у једној заједничкој коверти.

Понуђачи могу измијенити и допунити  своје понуде прије истека  понуде на исти начин   као и подношење  и са назнаком да се ради о одустајању  од понуде , у том случају понуда ће бити враћена понуђачу неотворена.

 

     5.САДРЖАЈ ПОНУДЕ    

     Понуда треба да садржи :

     Податке о физичком  лицу:  Име и презиме ,име једног родитеља, адреса пребивалишта и број телефона, копија идентификационог документа –неовјерена , потврда о трансакационом рачуну  од банке код које физичко лице има отворен рачун.

 

Податке за правно лице:Копија о рјешењу о упису у судски регистар овјрене печатом правног лица , увјеерење о пореској регистрацији  са идентификационим документом , назив предузећа , сједиште име и презиме особе овлаштене за заступање, као и број телефона ,потврада о трансакционом рачуну код које правно лице има отворен рачун.

 

  -Назнака мот,возила или ствари за које се понуда доставља /марка , тип,/

 

 -Износ понуде исказан у конвертибилним маркама  КМ,

 

 -Понуду мора потписати  подносилац понуде ,а уколико је понуђач правно лице  мора бити потписана и овјерена печатом правног лица .

 

6.КРИТЕРИЈИ ПРОДАЈЕ /ЛИЦИТАЦИЈЕ, ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 

6.1.Избор најповоњнијег понуђача извршиће се комисијски ,

6.2.Отварање понуда ће се обављати по редосљеду из тачке 1.огласа .

6.3.Понуде испод продајне  цијене из тачке 1. неће се узимати у разматрање,

6.4.Најпоовољнијом понудом сматраће се понуда  с највишим понуђеним износом за то моторно возило односно ствар,

6.5.Моторна возила односно ствари продаваће се по принципу „ВИЂЕНО –КУПЉЕНО,што искључује све накнадне рекламацијеи приговоре купца упућене продавцу по питању квалитета и евентуалних недостатака.

 

7.ПОСТУПАК ПРОДАЈЕ И ОТВАРАЊА ПОНУДА

 

7.1.Отварање достављених понуда за продају /лицитацију возила и ствари одржаће се у скупштинској сали  Општине  Љубиње у улици  Светосавска бр.2 у Љубињу са почетком у

12  сати дана  23.04.2021.године, уз присуство заинтересованих понуђача.

7.1.Отварању  достављених понуда  за продају /лицитацију могу присуствовати понуђачи –физичка лица  која су доставили понуду за одређено возило односно ствар , уз идентификациони документ и доказ о уплаћеној кауцији , односно лица овлашћена за учешће на јавној лицитацији  за одређено возило односно ствар у име парвног лица  уз писмено овлаштење и доказ о уплаћеној кауцији.

7.3.Предсједник Комисије отвара приспјеле понуде , чији се садржај уноси у листу понуђача коjа садржи .назив понуђача , редни број понуде по приспјелости , редни број возила или ствари из понуде,,понуђени износ,  прихватљивост понуде.

,7.4.Понуде које не садрже  елементе прописане из у тачки 5. неће се разматрати у даљем току поступка .

7.5.Комисија  након разматрања листе понуђача, утврђује најповољније понуде  за возила и ствари , о чему  усмено обавјештава присутне понуђаче.Предсједник Комисије  проглашава побједнике  јавне продаје који су дотавили  најприхатљјивије понуде за одређена возила или ствари .

7.6.Ако се за  једно возило или једну ствар одазове само један понуђач са прихватљивом понудом Комисија га проглашава побједником продаје /лицитације.

7.7.У случају да се два или више понуђача у заствореним ковертама /омотницама  доставе понуду са истим износом , који је уједно и највећи  понуђени износ , комисија ће прогласити побједником понуђача који је раније доставио понуду по времену и датуму , а што се утврђује по пријемном штембиљу.

7.8.О јавном отварању понуда комисија ће сачинити записник и утврдити листу понуђача који су понудили цијену која је једнака или већа од  почетне цијене и констатовати који су понуђачи понудили највећу цијену за поједино возило или ствар.Након проглашења побједника за возила и ствари која су предмет продаје , Комисија ће записник –листу побједника упутити на званични сајт Општине Љубиње.

7.9.С одабраним  понуђачима Општина Љубиње ће закључити купопродајни уговор .у року од 7(седам) дана по завршетку поступка јавне продаје и истом ће бити  враћен уплаћени депозит по достављању доказа о уплати фактурисаног износа .

7.10 У случају изостанка склапања уговора о купопродаји с одабраним понуђачем  сходно

Условима из огласа , уговор  о купопродаји ће се закључити са следећим најповољнијим понуђачем . У том случају понуђач који је одустао од закључења уговора губи право на поврат уплаћене кауције.

8.ОБАВЕЗЕ КУПЦА

8.1.Најповољнији понуђач дужан је фактурисану цијену возила уплатити  у року од (8)  осам дана од дана склапања уговоара , а уколико то не учини сматраће се да је одустао од куповине  и губи право на поврат новца од уплаћене кауције.

8.2.Све порезе и остале трошкове сноси купац .

8.3.Примопредаја возила и ствари  извршиће се уз предочење уговора о купопроаји и доказа о уплати фактурисаног износа .

9.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

9.1.Све  информације  у вези са продајом /лицитацијом  могу се добити сваки радни дан у времену од 07-до 14 у  Општинској управи и Ватрогасној јединици Општине Љубиње .

9.2.Учесници поступка продаје / лицитације чија понуда буде  испод прворангиране , уплаћени износ депозита /кауције од 10%од вриједности , биће уплаћени од стране Општине Љубиње на тарнсакциони рачун који је доставио учесник поступка јавне набавке /лицитације, а на основу обавјештења који ће бити достављена од стране Општине Љубвиње,

,

 

Доставити:

1.На огласне табле  Општине,                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

2.Сајт Општине Љубиње ,

3.а/а                                                                                                                Стево Драпић