ЈАВНИ ОГЛАС о продаји непокретности у власништву општине Љубиње путем јавног надметања-лицитације

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
НАЧЕЛНИК
Број:02-477- 16/22
Датум: 08.12.2022.године
На основу члана 59.Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске, броj 97/16 и 36/19), члана 69. Статута Општине Љубиње ( Службени гласник Општине Љубиње, број 3/17), Одлуке о начину и условима јавне продаје градског грађевинског земљишта и помоћног објекта у привреди, број 01-477-13/22 од дана у 05.12.2022.године, Одлуке о начину и условима јавне продаје градског грађевинског земљишта, број 01-477-16/22 од дана 05.12.2022.године и чланова 4.7.9. и 10. Правилника о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самомоуправе (Службени гласник Републике Српске, број 20/12) начелник Општине Љубиње објављује:
ЈАВНИ ОГЛАС
о продаји непокретности у власништву општине Љубиње путем јавног надметања-лицитације
1.ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ
Општина Љубиње, улица Светосавска број 2, оглашава продају непокретности
означених као к.ч. број 1775/4 укупне површине 1073 м² од тога градско грађевинско земљиште површине 998м²,а помоћни објекат у привреди површине 75м², уписаних у лист непокретности број 562/11 ко Љубиње, затим к.ч. број 1872/3 површине 390м² (градско грађевинско земљиште) и к.ч. број 1872/4 површине 400м² (градско грађевинско земљиште)
уписаних у лист непокретности број 562/12 Ко Љубиње, а све власништво Општине Љубиње са дијелом 1/1, без уписаног терета,
2. УСЛОВИ ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ И НАЧИН ПОЛАГАЊА КАУЦИЈЕ
Продаја непокретности ће се вршити усменим јавним надметањем (лицитацијом).
Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене цијене постигнуте
у поступку јавног надметања. Поступак јавног надметања провест ће Комисија именована рјешењем начелника у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самомоуправе (Службени гласник Републике Српске, број 20/12). На лицитацији предметне непокретности се не могу продати уколико не буду учестовала најмање 2 (два) понуђача са уредним пријавама.
За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу од по
1.000 КМ по једној непокретности на рачун Општине Љубиње, број рачуна
5674338200000109, са позивом на број 02-477-16/22, најкасније до дана одређеног за
одржавање лицитације.
По оконачању поступка лицитације, након прибављања мишљења правобранилаштава Републике Српске, сједиште замјеника Требиње, начелник ће са најповољнијим понуђачем закључити уговор о купопродаји непокретности, који ће бити у форми нотарски обрађене
исправе и којим ће се регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна. Најповољнији учесник лицитације дужан је да уплати цјелокупан износ постигнуте купопродајне цијене,
умањен за износ уплаћене кауције, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног уговора код нотара, а предаја непокретности у посјед купца извршиће се најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана уплате купопродајне цијене. Уколико учесник лицитације чија понуда буде изабрана као најповољнија, из било којег разлога
одустане од учињене понуде или од закључења уговора о продаји непокретности, губи право
на поврат уплаћене кауције, а закључење уговора о купопродаји непокретности понудиће се следећем најповољнијем понуђачу. Учеснику лицитације који не буде изабран као најповољнији понуђач извршит ће се поврат уплаћене кауције у року од 8 (осам) дана од дана закључења поступка јавног надметања.
3.ЦИЈЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ
Почетна цијена непокретности означених као к.ч. број 1775/4 укупне површине 1073 м 2 од градско грађевинско земљиште површине 998м² ,а помоћни објекат у привреди површине 75м² износи укупно 11.258,80 КМ, односно почетна цијена земљишта износи 6.008,80 КМ, док објекта износи 5.250,00 KM, а иста је утврђена стручним налазом и мишљењeм сталног судског вјештака грађевинско архитектонске струке Брњош Драгомира из Требиња, сачињеним дана 29.09.2022.године.
Надаље, почетна цијена непокретности означених као к.ч 1872/3 површине 390м 2 (градско грађевинско земљиште) и к.ч. број 1872/4 површине 400м² (градско грађевинско земљиште) износи 2.00 КМ по 1м3 што за укупну површину од 790 м² износи 1.580,00 КМ, утврђена стручним налазом и мишљењм сталног судског вјештака грађевинско-архитектонске струке Брњош Драгомира из Требиња, сачињеним дана 09.11.2022.године.
Учесници лицитације дужни су да се придржавају ограничења давања понуда, те свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 200 КМ, а највише за 500 КМ од последње понуђене.
4.ПРАВО УЧЕШЋА
Право учешћа у предметном поступку продаје путем лицитације имају сва правна и физичка лица. Понуђачи су обавезни са собом понијети:
за физичка лица : овјерена копија личне карте за правна лица: актуелни извод из судског регистра, оригинал или овјерена копија и овјерену копију личне карте законског заступника пуномоћjе уколико правно лице заступа пуномоћник и овјерену копију личне карте пуномоћника
доказ о уплати кауције
5.ДАТУМ И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ЛИЦИТАЦИЈЕ
Јавно надметање за продају непокретности ће се одржати дана 26.12.2022.roдинe y 11 часова у просторијама општине Љубиње.
6.ОСТАЛО
Увид у документацију и преглед непокретности које су предмет продаје може се вршити сваким радним даном од 10 до 13 часова у вријеме трајања огласа, уз претходну пријаву на броj телефона 059/630-280.
Оглас за продају непокретности из члана 1.огласа објавиће се у дневном листу Глас Српске, огласним таблама и интернет страници Општине Љубиње.
Општина Љубиње не сноси никакве трошкове понуђача по овом огласу, те задржава право да овај оглас поништи и не сноси никакву одговорност према учесницима у поступку јавног надметања.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Стево Драпић