ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање секретара Скупштине Општине Љубиње

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


 

На основу члана 50. и 43.Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе (Сл.гл.РС, 97/16), члана 36.,38. и 51.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.Општине, 3/17), Правилника о  организацији и систематизација радних мјеста Општинске управе Општине Љубиње (Сл.гл.Општине, 1/17) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине Општине Љубиње бр.01-013-51/18, од 21.05.2018.године, Скупштина Општине Љубиње расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање секретара Скупштине

 Општине Љубиње

 

I  – Расписује се јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у Општинској управи Љубиње

Секретар Скупштине општине Љубиње – 1 извршилац

II Опис послова

Дјелокруг послова секретара Скупштине Општине прописан је Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (Сл.гл.РС, 97/16), Статутом Општине Љубиње (Сл.гл.Општине, 3/17), Пословником о раду Скупштине Општине Љубиње (Сл.гл.Општине, 37/17) и Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине Љубиње (Сл.гл.Општине 1/17) .
III
Мандат

            Мандат секретара Скупштине Општине Љубиње траје до краја мандата сазива Скупштине која га је изабрала.
IV
Статус

            Секретар Скупштине има статус општинског службеника на руководећем радном мјесту.

V Општи услови:

 1. 1.  да је држављанин Републике Српске, односно   Босне и Херцеговине
 2. да је старији од 18 година
 3. да има општу здравствену способност
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање наведене функције у Општинској управи.
 5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем ниивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Конкурса,
 6. да се на њега не односе одредбе члана IX.став 1.Устава БиХ
 7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

VI Посебни услови

 1. да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,
 2. да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, односно звања,
 3. да има положен стручни испит за рад у општинској управи.


VII
Потребна документација      

Пријава на јавни конкурс доставља се на прописаном обрасцу који је доступан на сајту Министарства управе и локалсне самоуправе Републике Српске а може се преузети и на шалтер сали Општинске управе Општине Љубиње.

           Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • увјерење о држављанству које није старије од шест мјесеци,
 • овјерену фото-копију личне карте,
 • овјерену фото-копију дипломе о стеченој стручној спреми,
 • овјерену фото-копију увјерења о положеном стручном испиту,
 • увјерење о радном искуству у струци,
 • биографију о кретању у служби,
 • увјерење да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање   шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова у општинској управи и
 • увјерење да се против њих не води кривични поступак (не старије од три мејсеца)
 • потписану и од стране надлежног органа овјерену изјаву да није у сукобу интереса односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској урпави из члана 44. и 45.Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе,
 • потписану и од стране андлежног органа овјерену изјаву да кандидат није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ 3 године прије објављивања конкурса,
 • потписану и од стране надлежног органа овјерену изјаву да се на кандидате не односе одредбе члана IX тачка 1.Устава БиХ, односно да не служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и да није под оптужбом тог суда,
 • Увјерење о општој здравственој способности доставитиће примљени кандидат по завршетку изборне процедуре. Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима. Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VIII Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава на Конкурс је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске“.

Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса Комисија за избор секретара Скупштине општине ће извршити интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени, сачинити извјештај и ранг листу према успјеху постигнутом приликом интервјуа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се  разматрати.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је предсједник Комисије Витомир Војчић, контакт телефон 059 630 295.

Пријаве се могу поднијети непосредно путем протокола у Општинској урпави Општине Љубиње или поштом на адресу: ОПШТИНА ЉУБИЊЕ, „КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ“ Ул.Светосавска бр.2, 88 380 Љубиње.

 

Број: 01-013-53/18                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Дана, 23.05..2018.године

Перса Климента