ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе Општине Љубиње

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


 

На основу члана 155. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 97/16), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима РС („Службени гласник РС“ бр. 41/03) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе Општине Љубиње, бр. 01-013-49/18, Скупштина општине Љубиње, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање предсједника и чланова

Одбора за жалбе Општине Љубиње

I – П о з и ц и ј а

Раписује се јавни конкурс за избор и именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе Општине Љубиње .

II – О п и с     п о с л о в а

Одбор за жалбе одлучује у другом степену о жалбама учесника јавног конкурса у поступку запошљавања у Општинску управу, о жалбама које се односе на статусна питања службеника, као и о другим жалбама утврђеним Законом. Под статусним питањима службеника подразумјевају се заснивање радног односа, премјештај, распоређивање, оцјењивање, напредовање, дисциплинска одговорност и престанак радног односа.

III – М а н д а т

Предсједника и чланове Одбора за жалбе именује Скупштина општине Љубиње након спроведеног Јавног конкурса на период од четири године, са могућношћу поновног избора.

IV – С т а т у с

Предсједник и чланови Одбора за жалбе немају статус службеника и намјештеника у Општинској управи.

Члан Одбора за жалбе не може били лице запослено у Општинској управи.

V – О п ш т и    у с л о в и    з а    к а н д и д а т е

Кандидати морају испуњавати следеће опште услове :

 1. да су држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;
 2. да су старији од 18 година;
 3. да имају општу здравствену способност;
 4. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривичнo дјелo које их чине неподобним за обављање послова у Општинској управи ;
 5. да нису отпуштани из органа управе, као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, у периоду од три године прије објављивања конкурса;
 6. да нису у сукобу интереса, односно да не обављају дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.
 7. да се на њих не односи члан 9. тачка.1. Устава Босне и Херцеговине.

VI – П о с е б н и    у с л о в и

Кандидати, поред општих морају испуњавати и следеће посебне услове :

 1. да имају завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија, са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ЕСТS бодова или еквивалент;
 2. да имају најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања;
 3. да имају положен стручни испит за рад у управи или положен правосудни испит.
 4. доказане резултати рада на ранијим пословима и посједовање организационих способности.

VII – С у к о б    и н т е р е с а

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса у складу са Законом о спрјечавању сукобу интереса у органима власти Републике Српске, Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и Законом о министарским, владиним и другим именовањима.

VIII – П о т р е б н а  д о к у м е н т а ц и ј а:

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то :

 1. биографију о кретању у служби;
 2. овјерену копију личне карте,
 3. увјерење о држављанству,
 4. овјерену копију дипломе о стеченој стручној спреми,
 5. увјерење о положеном стручном испиту за рад у управи или положеном правосудном испиту,
 6. доказ о радном искуству у траженом степену образовања,
 7. увјерење о невођењу кривичног поступка (не старије од три мјесеца)
 8. увјерење о неосуђиваности,
 9. потписану и од стране надлежног органа овјерену изјаву да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере , на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања јавног конкурса;
 10. потписану и од стране надлежног органа овјерену изјаву да није у сукобу интереса , односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи;
 11. потписану и од стране надлежног органа овјерену изјаву да се на њега не односи члан 9. тачка 1. Устава БиХ;

Доказ о општој здравственој способности изабрани кандидати ће доставиће по окончању изборне процедуре.

Са свим кандима који испуњавају услове конкурса, Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

IX – Р о к  з а  п о д н о ш е њ е  п р и ј а в а:

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневнoм листу „Глас Српске“.

У случају да конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријаве рачунаће се од последњег објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са потребним документима могу се достављати лично или путем поште на адресу: Скупштина општине Љубиње, Ул.Светосавска број 2 “ Комисији за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Љубиње“.

 

Број: 01-013-54/18                                                               ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Дана, 23.05.2018.гопдине                                                               Перса Климента