Извјештај са 21. сједнице Скупштине општине Љубиње

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Сједница Скупштине Општине Љубиње одржана је 16.10.2015.године.
Међу 8 тачака дневног реда, највиши значај добио је Извјештај о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја Општине Љубиње за 2014.годину као и препорука Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.
Како је већ и објављено, Главна служба за ревизију јавног сектора је одвојено цијенила финансијско извјештавање и усклађеност активности финансијских трансакција и информација са законима и другим прописима.
Што се тиче финансијског извјештавања, главни ревизор је закључио да он, уз евидентиране неке недостатке, истинито и објективно приказује финансијско стање и стање имовине и обавеза на дан 31.12.2014.године, па је у овом аспекту дао „мишљење са резервом“.
Што се тиче усклађености активности, финансијских трансакција и информација исказаних у наведеним извјештајима са законима и другим прописима, главни ревизор је закључио да има основа да, у том аспекту, да „негативно мишљење“.
Примајући на знање Извјештај и оцјене Главне службе за ревизију, а цијенећи значај и потребу прихватања препорука које су дате, начелник Општине је израдио План активности на реализацији препорука по Извјештају и обављеној ревизији.
План активности садржи обавјештења о потребним активностима, циљевима, носиоцима обавеза и одговорности и роковима за примјену препорука.
Након расправе која је вођена на сједници Скупштине, одборници су већином гласова прихватили предлог Начелника и усвојили План за реализацију препорука Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.
На данашњој сједници одборници су примили на знање Информацију о извршењу Буџета Општине за прво полугодиште 2015.године, којом се констатује да су приходи Буџета остварени у износу од 794.069 КМ, а да расходи износе 681.437 КМ, што је у оквиру планских очекивања.
У даљем току сједнице, одборници су разматрали, у форми нацрта, Одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта; Одлуку о приоритетима изградње и реконструкције локалних путева и градских улица; Одлуку о условима и начину плаћања накнаде за легализацију (куповину) градског грађевинског земљишта и Одлуку о градској пијаци.

СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ