Jaвни оглас за продају моторних возила и ствари

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ

НАЧЕЛНИК

Број:02-022- 29-1/21

Датум:07.04.2021.год.

 

На основу члана 59. Зкона о локалној самоуправи /“Сл,гл,РС , број , 97/16, 36/19 ),       члана 69. Стаута Општине Љубиње (Службени гласник Општине Љубиње број:3/17 ), а у складу са  Одлуком о продаји  моторних возила и ствари –Одлука Скупштине Општине Љубиње број :01-013-8/21 од 19.02.2021.године,  Општина Љубиње ,о б ј а в љ у ј е

 

                                                       Ј А В Н И  О Г Л А С

                                       За продају  моторних возила и ствари         

                                        /Методом затворених писаних понуда /

 

 

  1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ОГЛАСА

Предмет  јавног огласа је продаја – лицитација расходованих  моторних возила и ствари  Општинске ватрогасне јединице  Љубиње Општине Љубиње и то :

 

  1. ФАП  1314, цистерна  8м3,некомплетна , број мотора 132686, број шасије 92005,

       Година прооизводње 1983,………………………………………………………….      4.000,00 КМ

  1. ФАП 1314 са грајфом , број мотора 85140,број шасије 59292,година производње

       1976……………………………………………………………………………………………        7.000,00 КМ,

  1. ФАП 1314 цистерна,5,5м3, број мотора 116540, број шасије   80161,година

       производње 1980…………………………………………………………………………       5.000,00КМ,

  1. ТАМ 110 Т7 , број мотора 871003433, број шасије 870008561 , година производње

        1987…………………………………………………………………………………………….        8.000,00КМ,

  1. ДЕНИС, ватрогасно возило, број мотора 44254346,број шасије R 5237R3В400,

        година производње1989 ………………………………………………………………     5.000,00КМ,

  1. КОНТЕЈНЕР СТАМБЕНИ,дужина 605 цм,ширина 245цм ……….    1.500,00КМ
  2. КОНТЕЈНЕР ВОЈНИ (прва помоћ),дужина, 300цм,ширина 220цм,.1.000, 00КМ.                                                                                          
  3. КОНТЕЈНЕР ВОЈНИ (Веза),дужина 295 цм,ширина 220цм,/2Ком.. 3.000,00КМ ,
  4. ПОКРЕТНА КУХИЊА ВОЈНА /НЕКОМПЛЕТНА/………………………. 500,00 KM

 

 

2.ПРАВО УЧЕШЋА

2.1.Моторна возила и ствари  који су предмет јавног оглас  продаје – лицитирају се појединачно, свако возило и ствар посебно = понуђачу који је понудио  највишу   цијену за свако појединачно возило односно ствар .

2.2.Право учешћа на продаји – лицитацији  имају сва правна и физичка лица  која изврше уплату кауције  у износу од 10%, вриједности почетне цијене за свако појединачно возило односно ствар за који достављају понуду .

2.3.Уплата кауције се врши на жиро рачун  Општине Љубиње 5674338200000109, позивом на броој 02-022-29-1 /21, сврха. уплате , јавно надметање –лицитација моторних возила и ствари

.број .на који се односи понуда из  јавног огласа ( од 1 до 9 )

 

          3.ПРЕГЛЕД МОТОРНИХ ВОЗИЛА И СТВАРИ

3.1.Моторна возила и ствари  могу се прегладати на локацији у кругу Ватрогасне  јединице  , круг старе Доганије 1890“у радном времену од  08.до 14 часова .

3.2.Контакт   особе  запослене у Општинској ватрогасној јединици , контакт телефон 059 621-641.

 

         4.РОК И НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА

4.1.Понуде се достављају  лично на протокол  Општине Љубиње  Светосавска бр.2 шалтер сале  или препоручено поштом . У протокол ће се узети понуде које буду достављене на протокол Општине Љубуиње  у року од 15 дана од дана објављивања јавног огласа а најкасније  до 23.04. 2021.године до 12.часова

Непотпуне и понуде достављене након наведеног рока без обзира на начин доставе неће се узети у разматрање.   

4.2.Понуде треба достављати у једној затвореној непровидној  коверти на којој треба написати: ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ МОТОРНИХ  ВОЗИЛА И  СТВАРИ путем јавне лицитације за број од 1 до 9 из тачке 1  “ НЕ ОТВАРАТИ“

Понуђач који доставља понуду за више од  једног моторног возила или ствари   доставља у посебним ковертама или  више понуда у једној заједничкој коверти.

Понуђачи могу измијенити и допунити  своје понуде прије истека  понуде на исти начин   као и подношење  и са назнаком да се ради о одустајању  од понуде , у том случају понуда ће бити враћена понуђачу неотворена.

 

     5.САДРЖАЈ ПОНУДЕ    

     Понуда треба да садржи :

     Податке о физичком  лицу:  Име и презиме ,име једног родитеља, адреса пребивалишта и број телефона, копија идентификационог документа –неовјерена , потврда о трансакационом рачуну  од банке код које физичко лице има отворен рачун.

 

Податке за правно лице:Копија о рјешењу о упису у судски регистар овјрене печатом правног лица , увјеерење о пореској регистрацији  са идентификационим документом , назив предузећа , сједиште име и презиме особе овлаштене за заступање, као и број телефона ,потврада о трансакционом рачуну код које правно лице има отворен рачун.

 

  -Назнака мот,возила или ствари за које се понуда доставља /марка , тип,/

 

 -Износ понуде исказан у конвертибилним маркама  КМ,

 

 -Понуду мора потписати  подносилац понуде ,а уколико је понуђач правно лице  мора бити потписана и овјерена печатом правног лица .

 

6.КРИТЕРИЈИ ПРОДАЈЕ /ЛИЦИТАЦИЈЕ, ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 

6.1.Избор најповоњнијег понуђача извршиће се комисијски ,

6.2.Отварање понуда ће се обављати по редосљеду из тачке 1.огласа .

6.3.Понуде испод продајне  цијене из тачке 1. неће се узимати у разматрање,

6.4.Најпоовољнијом понудом сматраће се понуда  с највишим понуђеним износом за то моторно возило односно ствар,

6.5.Моторна возила односно ствари продаваће се по принципу „ВИЂЕНО –КУПЉЕНО,што искључује све накнадне рекламацијеи приговоре купца упућене продавцу по питању квалитета и евентуалних недостатака.

 

7.ПОСТУПАК ПРОДАЈЕ И ОТВАРАЊА ПОНУДА

 

7.1.Отварање достављених понуда за продају /лицитацију возила и ствари одржаће се у скупштинској сали  Општине  Љубиње у улици  Светосавска бр.2 у Љубињу са почетком у

12  сати дана  23.04.2021.године, уз присуство заинтересованих понуђача.

7.1.Отварању  достављених понуда  за продају /лицитацију могу присуствовати понуђачи –физичка лица  која су доставили понуду за одређено возило односно ствар , уз идентификациони документ и доказ о уплаћеној кауцији , односно лица овлашћена за учешће на јавној лицитацији  за одређено возило односно ствар у име парвног лица  уз писмено овлаштење и доказ о уплаћеној кауцији.

7.3.Предсједник Комисије отвара приспјеле понуде , чији се садржај уноси у листу понуђача коjа садржи .назив понуђача , редни број понуде по приспјелости , редни број возила или ствари из понуде,,понуђени износ,  прихватљивост понуде.

,7.4.Понуде које не садрже  елементе прописане из у тачки 5. неће се разматрати у даљем току поступка .

7.5.Комисија  након разматрања листе понуђача, утврђује најповољније понуде  за возила и ствари , о чему  усмено обавјештава присутне понуђаче.Предсједник Комисије  проглашава побједнике  јавне продаје који су дотавили  најприхатљјивије понуде за одређена возила или ствари .

7.6.Ако се за  једно возило или једну ствар одазове само један понуђач са прихватљивом понудом Комисија га проглашава побједником продаје /лицитације.

7.7.У случају да се два или више понуђача у заствореним ковертама /омотницама  доставе понуду са истим износом , који је уједно и највећи  понуђени износ , комисија ће прогласити побједником понуђача који је раније доставио понуду по времену и датуму , а што се утврђује по пријемном штембиљу.

7.8.О јавном отварању понуда комисија ће сачинити записник и утврдити листу понуђача који су понудили цијену која је једнака или већа од  почетне цијене и констатовати који су понуђачи понудили највећу цијену за поједино возило или ствар.Након проглашења побједника за возила и ствари која су предмет продаје , Комисија ће записник –листу побједника упутити на званични сајт Општине Љубиње.

7.9.С одабраним  понуђачима Општина Љубиње ће закључити купопродајни уговор .у року од 7(седам) дана по завршетку поступка јавне продаје и истом ће бити  враћен уплаћени депозит по достављању доказа о уплати фактурисаног износа .

7.10 У случају изостанка склапања уговора о купопродаји с одабраним понуђачем  сходно

Условима из огласа , уговор  о купопродаји ће се закључити са следећим најповољнијим понуђачем . У том случају понуђач који је одустао од закључења уговора губи право на поврат уплаћене кауције.

8.ОБАВЕЗЕ КУПЦА

8.1.Најповољнији понуђач дужан је фактурисану цијену возила уплатити  у року од (8)  осам дана од дана склапања уговоара , а уколико то не учини сматраће се да је одустао од куповине  и губи право на поврат новца од уплаћене кауције.

8.2.Све порезе и остале трошкове сноси купац .

8.3.Примопредаја возила и ствари  извршиће се уз предочење уговора о купопроаји и доказа о уплати фактурисаног износа .

9.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

9.1.Све  информације  у вези са продајом /лицитацијом  могу се добити сваки радни дан у времену од 07-до 14 у  Општинској управи и Ватрогасној јединици Општине Љубиње .

9.2.Учесници поступка продаје / лицитације чија понуда буде  испод прворангиране , уплаћени износ депозита /кауције од 10%од вриједности , биће уплаћени од стране Општине Љубиње на тарнсакциони рачун који је доставио учесник поступка јавне набавке /лицитације, а на основу обавјештења који ће бити достављена од стране Општине Љубвиње,

,

 

Доставити:

1.На огласне табле  Општине,                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

2.Сајт Општине Љубиње ,

3.а/а                                                                                                                Стево Драпић

Објављено у Вијести

Јавни позив за помоћ социјално угроженим незапосленим борцима oд прве до пете категорије, млађим од 60 година из Љубиња

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске расписало је  јавни позив за материјалну помоћ за социјално угрожене незапослене борце.

На јавни позив могу се пријавити сви незапослени демобилисани борци, од прве до пете категорије, који су социјално угрожени, до 60 година старости подношењем пријаве у општинским и градским одјељењима за борачко-инвалидску заштиту.

Више информација о позиву можете добити на телефон број 059 630 297 код референта Милана Козића

Текст јавног позива можете погледати ОВДЕ 

Образац можете преузети ОВДЕ

Објављено у Вијести

УСВОЈЕН БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ ЗА 2021.ГОДИНЕ

 

На данас одржаној 3. редовној сједници Скупштине општине Љубиње усвојен је буџет општине за 2021. годину у износу од 1.957.90 КМ. Приходи Буџета чине порески приходи у износу од 1.576.800 КМ, непорески приходи у износу од 150.100КМ, те остали приходи у износу од 231.000 КМ.

На сједници су усвојени су и програми капиталних инвестиција за 2021, те програм заједничке комуналне потрошње.

На приједлог начелника општине усвојена је и Одлука о субвенцији цијене комуналне услуге за категорије социјално угрожених породица и појединаца.

Скупштина је подржала и нацрт одлука о општинским административним и комуналним таксама, као и приједлог одлуке о одобравању промета непокретности и права располагања.

Именовани су и предсједници и чланови сталних радних тијела Скупштине, а одборницима су пружене и информације о стању из области пољопривредног земљишта, току радова на акумулацији „Луке“ као и информације о тренутним и планираним пројектима који ће се реализовати у 2021 години.

Објављено у Вијести

Влада Њемачке ће финансијски подржати пољопривреднике и угоститеље Љубиња

На данас одржаном састанку, у просторијама општине Љубиње, договорен је наставак сарадње између општине Љубиње и Њемачке невладине организације HELP на реализацији пројекта подршке развоју пољопривреде у нашој општини.

„Усагласили смо динамику реализације пројекат као и проценат међусобног учећше и суфинансирања. Тражили сам да се повећа број крајњих корисника пројекта са предложених 20 на 30 и да у групу потенцијалних корисника уврстимо и угоститеље јер су они, можда и највише, угрожени овом кризом проузрокованом вирусом короне. Наишли смо на разумјевање и надамо се да ће и представници Хелпа, односно Њемачка Влада обезбједити додатна средства како би већ у наредној седмици потписали уговор и отпочели са реализацијом овог пројекта .“ – рекао је начелник општине Љубиње Стево Драпић.

„Радујем се поновној сарадњи са општином Љубиње и мислим да ћемо, на обострано задовољство, договорити и овај број крајњих корисника како би већ почетком наредног мјесеца отпочели са инфо сесијама.“ – рекао је Даријан Билић представник ХЕЛП-а

Поред угоститеља потенцијални корисници су све незапослене особе из социјално угрожених категорија становништва са здравим пословним идејама за започињање или развој самосталних пословних активности у сектору пољопривреде. Пројектом могу бити подржане све активности које резултирају одговарајућим мјесечним приходом, зависно од доступних финансијских средстава и тржишног потенцијала сваког индивидуалног приједлога.

Одобрена помоћ биће дистрибуирана искључиво у виду материјално-техничких средстава потребних за дјелатност, без готовинских исплата (набавка опреме, основних средстава за рад и сл)

Просјечан износ индивидуалне донације одређен је у протувриједности 2.000 ЕУР. Сваки корисник биће у обавези да уплати 15% од укупног износа донације, да региструје своју дјелатност (минимално пољопривредно газдинство) и обави 10 сати друштвено-корисног рада за локалну заједницу. Општина Љубиње ће суфинансирати пројекат са 35%, а остатак су средства Њемачке Владе.

Више него успјешна сарадња између општине Љубиња и ХЕЛП-а траје већ три године, током којих је љубињским пољопривредницима уручена помоћ у укупном износу од 120.000 КМ, донирана је опрема за комунално предузеће,  а током прошле године у два наврата ХЕЛП је помогао и љубињски Дом здравља

Објављено у Вијести

OMLADINSKA BANKA LJUBINJE – I POZIV ZA MLADE 2021

 

Omladinska banka  Ljubinje poziva mlade da pišu projekte i mikrobiznise od 15.02. do 09.03.2020. godine do 14 sati. 

 

Ako imaš od 17 do 35 godina, dobru ideju i želiš da pokreneš i realizuješ projekte od društvenog značaja, Omladinska banka će te podržati u iznosu od 500 KM do 1.500 KM.

 

Detaljni kriteriji za dodjelu i šta to Omladinska banka podržava pogledaj na Poziv za projekte mladih 2021

 

Ukupan fond I poziva za projekte mladih iz Ljubinja iznosi 7.500 KM.

 

Za mlade preduzetnike i preduzetnice od 18 do 35 godina, Omladinska banka je obezbijedila i podršku za registraciju s.p. ili komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 500 KM do 2.000 KM.

Detaljni kriteriji za dodjelu i šta to Omladinska banka podržava pogledaj na

Poziv za preduzetnice i preduzetnike 2021

 

Ukupan fond I poziva za mikrobiznise iz Ljubinja je 2.000 KM.

 

Pročitaj i informiši se više na Facebook stranici Omladinske banke Ljubinje koju vode članice i članovi Odbora.

Објављено у Вијести

УНДП БИХ ДОНИРАО САВРЕМЕНИ БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР КРВИ ЉУБИЊСКОМ ДОМУ ЗДРАВЉА

УНДП БИХ ДОНИРАО САВРЕМЕНИ БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР КРВИ ЉУБИЊСКОМ ДОМУ ЗДРАВЉАУНДП је у склопу својих активности везаних за реализацију пројекта „Јачање улоге МЗ у БиХ“ а као одговор на исказане потребе партнерских општина и Дома здравља Љубиње, донирао савремени аутоматски биохемијски анализатор крви BioSystems A15. Набавком овог апарата омогућиће се брза и ефикасна анализа свих параметара крви, тако да ће од данас пацијенти моћи да раде све потребне претраге и анализе крви у Дому здравља.

Инсталацију апарата и потребну едукацију запослених урадили су представници предузећа СОНО МЕДИКАЛ из Сарајева.

Напоменимо да је претходно УНДП донирао и бесконтактне термометре као и боце са медицинским кисеоником.

Укупна вриједност набављене опреме износи око 22 000 КМ

Објављено у Вијести

ОДРЖАНА КОНСТИТУТИВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

Више

Објављено у Вијести

ОБИЉЕЖЕН ДАН РЕПУБЛИКЕ У ЉУБИЊУ


Поводом 9. Јануара – Дана Републике Српске, начелник општине Љубиње Стево Драпић уприличио је пријем за борце ВРС одликоване највишим признањима Републике Српске, као и за представнике Општинске борачке организације.

„Мени као припаднику прве генерације Војске Републике Српске је изузетна част разговарати са вама јер кад је било најтеже ви сте се истакли својом храброшћу. Нажалост, због епидемиолошких мјера нисмо били у могућности да позовемо и породице одликованих погинулих бораца као и остале љубињске борце носиоце разних признања и одликовања а њих има доста што нам говори да су Љубињци онда кад је било најпотребније били најхрабрији и најодлучнији.
Како смо тада Републику Српску бранили и стварали пушком, данас је исто тако морамо бранити али радом, економијом, праведношћу и изградњом институција при томе незаборављајући оне који су најзаслужнији за ово што ми данас имамо“ – рекао је начелник општине Стево Драпић.
-„Био сам борац и опет бих бранио Републику Српску али искрено нисам ово очекивао. Ја ништа не тражим за себе, али је срамота гдје се данас налазе борци и какав је наш положај “ рекао је одликовани борац Бранко Бокић
-„Ово је по први пут за ових 29 година да нас је неко позвао и сјетио се нас и због тога бих се најискреније захвалио начелнику.“ поручио је Синиша Пецељ демобилисани борац носилац Златне медаље за храброст.
По завршетку пријема положено је цвијеће на споменик погинулим борцима у Љубињу.

Објављено у Вијести

ЗАДУЖБИНА „НИЋИФОРОВИЋ“ ДАРОВАЛА ЉУБИЊСКЕ ОСНОВЦЕ

ЗАДУЖБИНА „НИЋИФОРОВИЋ“ ДАРОВАЛА ЉУБИЊСКЕ ОСНОВЦЕ


Већ годинама ученици Основне школе „Свети Сава“ из Љубиња постижу завидне резултате на разним такмичењима. Њихов таленат, труд и залагање подржавају и усмјеравају њихови наставници.

Задужбина „Нићифоровић“ са сједиштем у Београду, препознала је њихове таленте и одлучила да их нагрди за све успјехе које су остварили на Међународном фестивалу у Панонији. У договору са наставницима одлучено је да њихов поклон буде комплетно озвучење за школске свечаности.

Овим поклоном послали су јасну поруку нашим ученицима: „Трудите се и радите, користите своју даровитост. Још увијек постоје људи који цијене ваш рад и радују се вашем успјеху.“

Велико хвала Родољубу Нићифоровићу и његовим сарадницима на овом великом и значајном поклону за нашу школу!

Објављено у Вијести

Потписан уговор о асфалтирању дијела пута Крајпоље – Жабица

У просторијама општине Љубиње јуче је потписан уговор о суфинансирању пројекта асфалтирања дијела пута на релацији Крајпоље – Жабица.

Уговор је у име општине потписао начелник Дарко Крунић а у име Секретаријата в.д. директора Марко Ачић.

Пројектом је предвиђено асфалтирање дијела пута Крајпоље – Жабица у укупној дужини од 400 метара за шта је Републички секретаријат издвојио 25000 КМ а општина Љубиње 7000 КМ.

„Општина Љубиње се пријавила на јавни конкурс који је расписао Републички секретаријат за расељена лица и миграције у јуну мјесецу ове године, и на обострано задовољство испунила све услове предвиђена конкурсом тако да је наш пројекат „Асфалтирање и рехабилитација путног правца  Крајпоље – Жабица“ одобрен за суфинансирање. Изузетно нам је драго да смо дошли у ову фазу потписивања уговора и очекујем и брзу реализацију истог. Сигурно је да ће овај пројакат бити од великог значаја и за повратничку популацију у селу Жабица али и за све остале становнике ових крајева- рекао је начелник Крунић и захвалио се овим путем г-дину Ачићу и Републичком секретаријату за расељена лица и миграције.

Општина Љубиње

Објављено у Вијести