Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
НАЧЕЛНИК
Број:02-022-70/20
Датум: 27.03.2020.год.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 97/16), члана 69. Статута Општине Љубиње („Службени
гласник Општине Љубиње“број 3/17) а у складу са чланом7. Одлуке о формирању
Општинског штаба за ванредне ситације (одлука број 01-013-5/14 од
21.03.2014.године), а у циљу зашите здравља становништва Општине Љубиње,
Општински штаб за ванредне ситуације Општине Љубиње, у складу са
Наредбом Кризног штаба Републике Српске за успостављање услова за смјештај
лица (препорука број 33/20 од 20.03.2020. године), на телефонској сједици
одржаној дана 27.03.2020. године, д о н о с и
О Д Л У К У
о одређивању Спортске дворане „Јово Ђурић“ за карантин – смјештај лица са
територије Општине Љубиње
I
Спортска дворана „Јово Ђурић“, Светосавска 26, одређује се за карантин.
Карантин се организује за особе које прекрше одредбе рјешења о карантину у кућним условима издатим од стране Републичке управе за инспекцијске послове
Републике Српске а чије се мјесто пребивалишта налази на територији Општине Љубиње.
У наведеном објекту обезбиједиће се услови за одржавање личне и колективне хигијене као и хигијене простора, исхране, медицинско и полицијско обезбјеђење.
II
Ова Одлука ступа на снагу одмах и иста ће бити достављена: ОК „Љубиње-Банком“ Љубиње, Полицијској станици Љубиње, Дому здравља Љубиње и породичном
љекару др “Саво“ у Љубињу.
III
Ова Одлука је на снази све док постоји опасност по здравње грађана Општине Љубиње.
IV
За контролу извршења ове Одлуке стараће се Комунални полицијац ОпштинеЉубиње и МУП Полицјска станица Љубиње.
                                    V
 Доношењем ове Одлуке ставља се ван снаге одлука број 02-022-68/20 од
26.03.2020. године.
Н А Ч Е Л Н И К
Дарко Крунић