ЈАВНИ ОГЛАС о продаји некретнина у власништву општине Љубиње путем јавног надметања-лицитације

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ

НАЧЕЛНИК

 

Број:02-022-23-1/23

Датум: 10.05.2023.године

 

На основу члана 59.Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, број 97/16 и 36/19), члана 69. Статута Општине Љубиње ( Службени гласник Општине Љубиње, број 3/17), Одлуке о начину и условима јавне продаје грађевинског земљишта (непокретности ) , број 01-022-23/23  од дана 20.04.2023.године и чланова 7. 9. и 10. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самомоуправе ( Службени гласник Републике Српске, број 20/12) начелник Општине Љубиње објављује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

о продаји некретнина у власништву општине Љубиње

путем јавног надметања-лицитације

 

1.ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ И СВРХА

Општина Љубиње ,  улица Светосавска број 2 , оглашава продају некретнине означене као к.ч. број 34,блок број 10,напуштен приземни стамбени објекат у рушевном стању бруто површине 100м2 са двориштем површине 500м2, односно укупна површина земљишне парцеле износи 600м2 а све уписане у лист непокретности број 68/0 КО Банчићи , власништво Општине Љубиње са диејлом 1/1, без уписаног терета .

 

  1. УСЛОВИ ПРОДАЈЕ НЕКРЕТНИНА И НАЧИН ПОЛАГАЊА КАУЦИЈЕ

Продаја непокретности  ће се вршити усменим јавним надметањем ( лицитацијом).

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене цијене постигнуте у поступку јавног надметања. Поступак јавног надметања провест ће Комисија именована рјешењем начелника у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самомоуправе ( Службени гласник Републике Српске, број 20/12). На лицитацији предметне некретнине се не могу продати уколико не буду учестовала најмање 2 (два) понуђача са уредним пријавама.

 

За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу од  1.000 КМ  на рачун Општине Љубиње, број рачуна 5674338200000109, са позивом на број 02- 022-23/23,  најкасније до дана одређеног за одржавање лицитације.

По оконачању поступка  лицитације, након прибављања мишљења правобранилаштава Републике Српске, сједиште замјеника Требиње, начелник ће са најповољнијим понуђачем закључити уговор о купопродаји некретнина, који ће бити у форми нотарски обрађене исправе и којим ће се регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна. Најповољнији учесник лицитације дужан је да уплати цјелокупан износ постигнуте купопродајне цијене, умањен за износ уплаћене кауције, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног уговора код нотара, а предаја некретнина у посјед купца извршиће се најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана уплате купопродајне цијене. Уколико учесник лицитације чија понуда буде изабрана као најповољнија, из било којег разлога одустане од учињене понуде или од закључења уговора о продаји некретнина, губи право на поврат уплаћене кауције, а закључење уговора о купопродаји некретнина понудиће се следећем најповољнијем понуђачу.Учеснику лицитације који не буде изабран као најповољнији понуђач извршит ће се поврат уплаћене кауције у року од 8 (осам) дана од дана закључења поступка јавног надметања.

 

3.ЦИЈЕНА НЕКРЕТНИНА

Почетна цијена некретнина које су предмет продаје путем јавног надметања-лицитације износи укупно 2.500,00 КМ (тржишна вриједност земљишта 500,00 КМ, тржишна вриједност постојећих објеката 2.000,00 КМ)  која је утврђена стручним налазом и мишљењм сталног судског вјештака грађевинско-архитектонске струке Брњош Драгомира из Требиња, сачињеним дана 07.04.2023.године.

Учесници лицитације дужни су да се придржавају ограничења давања понуда, те свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 200 КМ, а највише за 500КМ од последње понуђене.

4.ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа у предметном поступку продаје путем лицитације имају сва правна и физичка лица. Понуђачи су обавезни са собом понијети :

  • за физичка лица : овјерена копија личне карте
  • за правна лица: актуелни извод из судског регистра, оригинал или овјерена копија и овјерену копију личне карте законског заступника
  • пуномоћје уколико правно лице заступа пуномоћник и овјерену копију личне карте пуномоћника
  • доказ о уплати кауције

 

5.ДАТУМ И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ЛИЦИТАЦИЈЕ

Јавно надметање за продају непокретности ће се одржати дана 09.06.2023.године у 12 часова у просторијама општине Љубиње.

6.ОСТАЛО

Увид у документацију и преглед некретнине која је предмет продаје може се вршити сваким радним даном од 10 до 13 часова у вријеме трајања огласа , уз претходну пријаву на број телефона 059/630-280.

Оглас за продају некретнине из члана 1.огласа објавит ће се у дневном листу Глас Српске, огласним таблама и интернет страници Општине Љубиње.

Општина Љубиње не сноси никакве трошкове понуђача по овом огласу, те задржава право да овај оглас поништи и не сноси никакву одговорност према учесницима у поступку јавног надметања.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Стево Драпић

Објављено у Вијести

DIREKTNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA MJESNIH ZAJEDNICA

 

Direktni poziv za podnošenje prijedloga projekata partnerskih mjesnih zajednica u okviru nagradnog fonda je jedna od aktivnosti druge faze projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ (MZ projekat) kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP), a finansiraju Vlada Švicarske i Švedska. Cilj projekta, čija druga faza traje od 2020-2024. godine, jeste unapređenje kvaliteta života građanki i građana u Bosni i Hercegovini (BiH) kroz osnažene, rodno odgovorne mjesne zajednice (MZ) koje potpomažu aktivan angažman građanki i građana u javnom životu, i predstavljaju primjer dobre prakse lokalnih samouprava u čijem fokusu su ljudi i demokratske promjene na lokalnom nivou.

Cilj ovog Direktnog poziva je podrška realizaciji jednog prijedloga projekta u jednoj od 5 partnerskih mjesnih zajednica i to:

  1. MZ VINOGRADI
  2. MZ LJUBINJE 1
  3. MZ LJUBINJE 2
  4. MZ DUBOČICA
  5. MZ UBOSKO

Projekti s kojima se može aplicirati su isključivo prioritetni projekti identifikovani putem organizovanih foruma građanki i građana u partnerskoj MZ, odnosno MZ koja sudjeluje u implementaciji MZ projekta koji implementira UNDP.

U skladu sa tim, Direktni poziv ima za cilj poticanje aktivnog uključivanja građanki i građana u definisanje njihovih potreba koje se transformišu u projekte za unapređenje lokalnih zajednica.

Opština Ljubinje i MZ Projekat će dodijeliti finansijska sredstva za jedan projekat u jednoj MZ, a koji bude prvorangirani u skladu sa zadanim kriterijima i koji se uklapa u raspoloživa sredstva namijenjena za svaku partnersku JLS.

Projektna dokumentacija po ovom Pozivu se može preuzeti od 15.05.2023. godine. Sve informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije se nalaze u prilogu.

Ispunjeni set dokumenata za projekat sa svom zahtijevanom dokumentacijom se dostavlja u jednom primjerku u štampanom obliku i jednoj elektronskoj kopiji (USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„Aplikacija za direktni poziv za mjesne zajednice u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 17:00 sati, na adresu:

OPŠTINA LJUBINJE

Svetosavska br.2, 88 380 Ljubinje

Rok za predaju projekata 05.06.2023. godine do 15:00 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka neće biti razmatrane. Sve aplikacije moraju biti fizički dostavljene na navedenu adresu prije isteka zvaničnog roka s jasno istaknutim datumom dostavljanja. U slučaju da su potrebne dodatne informacije i pojašnjenja, potencijalni kandidati mogu kontaktirati projektnog koordinatora Petra Novokmeta  putem e-mail-a: novokmetpetar@gmail.com sa referencom na MZ projekat u naslovu. Pitanja se mogu postavljati do 29.05.2023. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi najkasnije dva radna dana nakon prijema upita.

Projektni prijedlog sa pratećom dokumentacijom poslan na bilo koji drugi način (npr. faksom ili e-mailom) ili dostavljeni na druge adrese neće biti uzete u razmatranje.

Prilog 1 – OBRAZAC PROJEKTNOG PRIJEDLOGA _final

Prilog 2 – Pregled budzeta_proracuna_final

Prilog 3 – Matrica logickog okvira_final (1)

Prilog 4 – Plan aktivnosti_final

Prilog 5 – Pismo obaveze o obaveznom sufinansiranju od strane JLS

Prilog 6 – Pismo obaveze za dodatno sufinansiranje

Smjenice za realizaciju jednog prioritetnog prijedloga_FINAL

Објављено у Вијести

Јавни конкурс за упис дјеце у дјечији вртић „Љубиње“ за радну 2023/24 годину

На основу Закона о предшколском васпитању и образовању (Сл.гл.Р.Српске бр:79/15, 63/20 и 64/22)

ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЈЕЦЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ“ЉУБИЊЕ“ расписује                                                                                                                           К О Н К У Р С                                                                                                                                                                                                           за упис дјеце у дјечији вртић“Љубиње“ за радну 2023/24 годину

 

Уписују се дјеца оба пола са навршене 3 године живота до поласка у школу.

ЗА УПИС  ЈЕ  ПОТРЕБНО  ДОСТАВИТИ:

извод из матичне књиге рођених                                                                                       

-пријава која се попуњава у вртићу                                                                                  

-потврда о редовном вакцинисању дјетета                                                    

Конкурс траје од 15. 05. до 30. 05. 2023.године. Упис можете обавити сваким радним даном од 7-12 часова. Молимо родитеље да на вријеме изврше упис своје дјеце јер се неће разматрати пријаве које се доставе накнадно.

Све информације можете добити на број телефона: 059/621-146   сваким радним даном од 7-12 часова.

 

НАПОМЕНА: Дјеца која већ бораве у вртићу сматраће се уписаном уколико родитељ не одлучи другачије, и за ту дјецу није потребно достављати никакву документацију.

Дјеца која се налазе на листи чекања (27) имају предност  у односу на другу тек пријављену дјецу.                                                                                                                                                                                            Милена Турањанин, в.д. директор

 

 

Објављено у Вијести

СМЕДЕРЕВСКИ ОСНОВЦИ У ПОСЈЕТИ ЉУБИЊУ

СМЕДЕРЕВСКИ ОСНОВЦИ У ПОСЈЕТИ ЉУБИЊ

Начелник општине Љубиње Стево Драпић са својим сарадницима, данас је, у просторијама Народне библиотеке „Др Љубо Михић“, у Љубињу, уприличио пријем за ученике, наставнике и госте из Смедерева, који се налазе у посјети нашој општини и Херцеговини.

Начелник Драпић је искористио прилику да пожели добродошлицу гостима из Смедерева, искаже захвалност г-дину Стошићу на досадашњем раду и залагању и изрази увјерење да је ово само почетак једне успјешне сарадње између Љубиња и Смедерева на свим пољима.

На челу делегације из Смедерева налази се Дејан Стошић, бивши народни посланик у Скупштини Србије и успјешни привредник из Смедерева, који је данас рекао да и он сам има херцеговачке коријене и изразио задовољство што се налази у Љубињу и Херцеговини.

Дејан Стошић је, иначе, прошле године био домаћин дјеци из Источне Херцеговине, која су поводом Дана српског јединства боравила у Смедереву и Београду, а један од ђака из Љубиња који је посјетио Србију био је Владо Пецељ.

Гости из Смедерева су, између осталог, посјетили и етно собу у Народној библиотеци, спомен собу погинулим борцима посљедњег одбрамбено-отаџбинског рата, као и цркву Рођења Пресвете Богородице.

Поред начелника општине, домаћини су били представници основне и средње школе, као и представници Борачке организације.

По завршетку посјете Љубињу, дјеца и наставници из Смедерева отпутовали су за Пребиловце.

Објављено у Вијести

Ј А В Н И ПОЗИВ за пријаву лица старијих од 65 година и корисника најниже пензије из тачке 1. алинеја 1. и 2. Одлуке о одређивању износа најниже пензије, за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања

На основу тачке 10. Одлуке о начину реализације пакета енергетске подршке енергетски сиромашним потрошачима („Службени гласник Републике Српске“број28/23) Министарствоз дравља и социјалне заштите Републике Српске, објављује

Ј А В Н И  П О З И В
за пријаву лица старијих од 65 година и корисника најниже пензије из тачке 1. алинеја 1. и 2. Одлуке о
одређивању износа најниже пензије, за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања
IПакетом енергетске подршке ЕУ као инструментом претприступне помоћи ИПА 3 за 2023. годину предвиђена су средстава за додјелу финансијске помоћи енергетски
сиромашним потрошачима/угроженим домаћинствима у Републици Српској за трошкове
гријања, у циљу ублажавања негативних социоекономских утицаја енергетске кризе.

II Финансијска помоћ за трошкове гријања биће под прописаним условима додијељена лицима која поднесу пријаву на јавни позив, и то:
лицима старијим од 65 година која не остварују лична примања,
корисницима најниже пензије из тачке1. алинеја1. и 2. Одлуке о
одређивању износа најниже пензије („Службени гласник Републике Српске“ број 8/23), у износу од 275,29 КМ и 330,37 КМ.
Наведена лица подносе пријаву на јавни позив под условом да подносилац пријаве
или члан његовог домаћинства не припада ни једној категорији лица наведених утачки III овог
позива, којима ће финансијска помоћ бити додијељена на основу података из службених евиденција.
III Финансијска помоћ за трошкове гријања биће додијељена на основу података из службених евиденција, без пријављивања на јавни позив, сљедећим лицима:
корисницима права на новчану помоћ по основу закона којим се уређује област социјалне заштите,
корисницима права на додатак на дјецу по основу закона којим се уређује област дјечије заштите,
незапосленим борцима од прве до пете категорије млађим од 60 година, који су корисници мјесечног новчаног примања на основу Одлуке о исплати мјесечног новчаног
примања социјалноугроженим незапосленим борцима Одбрамбеноотаџбинскограта
Републике Српске од прве до пете категорије, број: 04/101222759/21 од 16.9.2021.године
(Службени гласник Републике Српске“ број 86/21),
борцима од прве до пете категорије старијим од 60година, који се према
ажурираним подацима из евиденције Министарства рада и борачко инвалидске заштите налазe
у стању социјалне потребе.
IVУслови за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријањал ицу старијем од 65 година:
да има пребивалиште на подручју Републике Српске,

да не остварује лична примања,
да живи у домаћинству у коме просјечна мјесечна примања по члану домаћинства остварена у последња три мјесеца која претходе мјесецу у коме је расписан јавни позив, не прелазе износ од 350 КМ.

Услови за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања кориснику најниже пензије:
да је корисник најниже пензије у износу од 275,29 КМ или 330,37 КМ,
да има пребивалиште на подручју Републике Српске,
да живи у домаћинству у коме просјечна мјесечна примања по члану домаћинства остварена у последња три мјесеца која претходе мјесецу у коме је расписан јавни позив, не прелазе износ од 350 КМ

V Ако подносилац пријаве или члан домаћинства испуњавају услове за
финансијску помоћ по више основа, финансијску помоћ остварују по једном основу.
Ако подносилац пријаве и члан домаћинства или више чланова домаћинства испуњавају услове за финансијску помоћ, финансијска помоћ се додјељује једном лицу.

VI Пријава на јавни позив подноси се Центру за социјални рад/служби
социјалне зашите у мјесту пребивалишта подносиоца пријаве. Образац пријаве се може преузети у штампаној форми у просторијама надлежног центра/службе, а
доступан је и у елекронској формина званичној интернет страници Министарства здравља и социјалне заштите. Пријаву потписује подносилац пријаве, а потпис се
овјерава код надлежног органа.

VII Подносиоци пријаве уз пријаву на јавни позив достављају сљедeће
доказе:
доказ о пребивалишту (нпр. увјерење/обавјештење о пребивалишту или копија личне карте),
увјерење Пореске управе о опорезивим приходима подносиоца пријаве и чланова домаћинства за посљедња три мјесеца која претходе мјесецу у којем је расписан јавни позив,
увјерење Фонда за пензијско и инвалидско осигурње о оствареним правима и износу права из пензијског и инвалидског осигурања подносиоца пријаве и чланова домаћинства за посљедња три мјесеца која претходе мјесецу у којем је расписан јавни позив или увјерење да нису корисници права,
доказ о посједовању текућег рачуна (уколико исти посједује).

VIII Неблаговремене пријаве неће бити разматране.

IX Центри/службе врше провјеру услова за лица која су поднијелa пријаву на основу јавног позива, те сачињавају списак лица чија домаћинства испуњавају
услове за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања у року од 30 дана од дана затварања јавног позива.
Центар/служба обавјештава лица која се не налазе на списку лицачија
домаћинства испуњавају услове за додјелу финансијске помоћи, о разлозима због којих се не налазе на списку, односно, о условима које не испуњавају за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања.

Обавијештено лице има могућност да у року од 7 дана од дана пријема
обавјештења, оспори наведене разлоге због којих се не налази на списку лица, писаним путем или усмено пред центром/службом.

X Након утврђивања коначног броја корисника финансијске помоћи,
Министарство здравља и социјалне заштите утврђује појединачни износ по домаћинству у складу са расположивим средствима.

XI Рок за подношење пријава је 15дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу„Глас Српске“и на званичној интернет страници Министарства
здравља и социјалне заштите.

Број:11/05012299/22

М И Н И С Т А Р
Бањалука,28.април 2023. године
Ален Шеранић,др мед

Објављено у Вијести