ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА ДОНИРАЛА ОПШТИНИ ЉУБИЊЕ 3000 КМ

 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА ДОНИРАЛА ОПШТИНИ ЉУБИЊЕ 3000 К

Начелник општине Костајница Никола Јањетовић, заједно са предсједником општинског одбора СДС Костајница Владимиром Ћопићем посјетили су данас општину Љубиње и том приликом донирали 3000КМ на име санирања штете насталих услијед посљедњих земљотреса.

„Општина Костајница је једна од највише пострадалих општина у земљотресу 2020. године која још увијек санира последице земљотреса и због тога је ова помоћ од посебног значаја за нас. Мој колега из Костајнице је био међу првим који ме у суботу назвао, а ево данас је и дошао, и поред новчане помоћи пружио нам и јако корисне савјете.“ – рекао је начелник Стево Драпић

“ Знам како се осјећате јер смо нажалост ми кроз све ово прошли. Желио сам да и поред телефонских разговора које сам имао са начелником Драпићем дођем данас и подијелим сва наша искуства у нади да ћете успјети да што прије санирате сву насталу штете.“ – рекао је начелник Јањетовић.

3000 КМ су прва новчана средства која су легла на рачун општине Љубиње на име санирања штете. Све уплате које буду долазиле на рачун општине Љубиње биће објављивана на дневном нивоу, као и сва давања која буду извршена.

Објављено у Вијести

ЈАВНИ ОГЛАС о продаји некретнина у власништву општине Љубиње путем јавног надметања-лицитације

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
НАЧЕЛНИК

Број:02-477-2/22
Датум: 21.04.2022.године

На основу члана 59.Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, број 97/16 и 36/19), члана 69. Статута Општине Љубиње ( Службени гласник Републике Српске, број 3/17), Одлуке о продаји некретнина Скупштине Општине Љубиње, број 01-477-2/22 од дана 15.04.2022.године и чланова 7. 9. и 10. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самомоуправе ( Службени гласник Републике Српске, број 20/12) начелник Општине Љубиње објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
о продаји некретнина у власништву општине Љубиње
путем јавног надметања-лицитације

1.ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ
Општина Љубиње , улица Светосавска број 2 , оглашава продају некретнина означених као к.ч. број 1512/2 број зграде 1, „Млиница“, помоћни објекат у ванпривреди, површине 147 м2 и к.ч. број 1512/3, број зграде 1, „Шкорава“, остали објекат, површине 61м2, а све уписане у лист непокретности број 562/8 КО Љубиње, са правом својине Општине Љубиње, у обиму 1/1, без уписаног терета .

2. УСЛОВИ ПРОДАЈЕ НЕКРЕТНИНА И НАЧИН ПОЛАГАЊА КАУЦИЈЕ
Продаја непокретности ће се вршити усменим јавним надметањем ( лицитацијом).
Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене цијене постигнуте у поступку јавног надметања. Поступак јавног надметања провест ће Комисија именована рјешењем начелника у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самомоуправе ( Службени гласник Републике Српске, број 20/12). На лицитацији предметне некретнине се не могу продати уколико не буду учестовала најмање 2 (два) понуђача са уредним пријавама.

За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу од 1.000 КМ на рачун Општине Љубиње, број рачуна 5674338200000109, са позивом на број 02-477-2/22, најкасније до дана одређеног за одржавање лицитације.
По оконачању поступка лицитације, након прибављања мишљења правобранилаштава Републике Српске, сједиште замјеника Требиње, начелник ће са најповољнијим понуђачем закључити уговор о купопродаји некретнина, који ће бити у форми нотарски обрађене исправе и којим ће се регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна. Најповољнији учесник лицитације дужан је да уплати цјелокупан износ постигнуте купопродајне цијене, умањен за износ уплаћене кауције, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног уговора код нотара, а предаја некретнина у посјед купца извршиће се најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана уплате купопродајне цијене. Уколико учесник лицитације чија понуда буде изабрана као најповољнија, из било којег разлога одустане од учињене понуде или од закључења уговора о продаји некретнина, губи право на поврат уплаћене кауције, а закључење уговора о купопродаји некретнина понудиће се следећем најповољнијем понуђачу.Учеснику лицитације који не буде изабран као најповољнији понуђач извршит ће се поврат уплаћене кауције у року од 8 (осам) дана од дана закључења поступка јавног надметања.

3.ЦИЈЕНА НЕКРЕТНИНА
Почетна тржишна цијена некретнина које су предмет продаје путем јавног надметања укупно за обје некретнине износи 10.300,00 КМ, а која је утврђена стручним налазом и мишљењм сталног судског вјештака грађевинско-архитектонске струке Брњош Драгомира из Требиња, сачињеним дана 03.03.2022.године.
Учесници лицитације дужни су да се придржавају ограничења давања понуда, те свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 200 КМ, а највише за 5% од последње понуђене.

4.ПРАВО УЧЕШЋА
Право учешћа у предметном поступку продаје путем лицитације имају сва правна и физичка лица. Понуђачи су обавезни са собом понијети :
за физичка лица : овјерена копија личне карте
за правна лица: актуелни извод из судског регистра, оригинал или овјерена копија и овјерену копију личне карте законског заступника
пуномоћје уколико правно лице заступа пуномоћник и овјерену копију личне карте пуномоћника
доказ о уплати кауције

5.ДАТУМ И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ЛИЦИТАЦИЈЕ
Јавно надметање за продају непокретности ће се одржати дана 10.05.2022.године у просторијама општине Љубиње у 12,00 часова.
6.ОСТАЛО
Увид у документацију и преглед некретнине која је предмет продаје може се вршити сваким радним даном од 10 до 13 часова у вријеме трајања огласа , уз претходну пријаву на број телефона 059/630-280.
Оглас за продају некретнине из члана 1.огласа објавит ће се у дневном листу Глас Српске, огласним таблама и интернет страници Општине Љубиње.
Општина Љубиње не сноси никакве трошкове понуђача по овом огласу, те задржава право да овај оглас поништи и не сноси никакву одговорност према учесницима у поступку јавног надметања.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Стево Драпић

Објављено у Вијести