ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА 8 ПРОЈЕКАТА ОМЛАДИНСКЕ БАНКЕ ЉУБИЊЕ

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА 8 ПРОЈЕКАТА ОМЛАДИНСКЕ БАНКЕ ЉУБИЊЕ
У оквиру програма Омладинске банке у Љубињу данас су потписани уговори за 8 пројеката неформалних група младих који ће бити реализовани у 2021. години. Укупна вриједности пројеката је 18.370,00 КМ, од чега је учешће Општина Љубиње 6.792,00 КМ.
„Општина Љубиње је одлучила да данас потпише анекс уговора и издвоји додатна финансијска средства како би се исфинансирали сви пројекти који су добили потребан број гласова, а то су:
1) „Мој је сан да нисам сам“
2) „Хуманост прије свега“
3) „Вртић по мјери дјетета“
4) „Опремање просторија МЗ Крајпоље“
5) „Љетњиковац – Никоље брдо“
6) „Игралиште Љубиње“
7) „Излетиште – Дубочичка чатрња“
8) „Уређење игралишта и дома у МЗ Убоско“
„Жао нам је што немамо ниједан пријављен микробизнис од стране младих али се надамо да ће се и то промијенити у наредном периоду.“  – истакли су представници општине.
IMG-5c27cbedf9b2477f1725fec044671b04-V
IMG-06100c48e8112ab79ba74f1b00b25812-V
IMG-36a07d39d833efc78e8522c1309d1df3-V
IMG-e07e67ac18d4c56a4e7771d488321356-V
IMG-66ac380d614da846343f4b0b7ec7bcb1-V
IMG-f4a0d56f292269bdec3501edfa91b033-V

Објављено у Вијести

Jaвни оглас за продају моторних возила и ствари

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ

НАЧЕЛНИК

Број:02-022- 29-1/21

Датум:07.04.2021.год.

 

На основу члана 59. Зкона о локалној самоуправи /“Сл,гл,РС , број , 97/16, 36/19 ),       члана 69. Стаута Општине Љубиње (Службени гласник Општине Љубиње број:3/17 ), а у складу са  Одлуком о продаји  моторних возила и ствари –Одлука Скупштине Општине Љубиње број :01-013-8/21 од 19.02.2021.године,  Општина Љубиње ,о б ј а в љ у ј е

 

                                                       Ј А В Н И  О Г Л А С

                                       За продају  моторних возила и ствари         

                                        /Методом затворених писаних понуда /

 

 

  1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ОГЛАСА

Предмет  јавног огласа је продаја – лицитација расходованих  моторних возила и ствари  Општинске ватрогасне јединице  Љубиње Општине Љубиње и то :

 

  1. ФАП  1314, цистерна  8м3,некомплетна , број мотора 132686, број шасије 92005,

       Година прооизводње 1983,………………………………………………………….      4.000,00 КМ

  1. ФАП 1314 са грајфом , број мотора 85140,број шасије 59292,година производње

       1976……………………………………………………………………………………………        7.000,00 КМ,

  1. ФАП 1314 цистерна,5,5м3, број мотора 116540, број шасије   80161,година

       производње 1980…………………………………………………………………………       5.000,00КМ,

  1. ТАМ 110 Т7 , број мотора 871003433, број шасије 870008561 , година производње

        1987…………………………………………………………………………………………….        8.000,00КМ,

  1. ДЕНИС, ватрогасно возило, број мотора 44254346,број шасије R 5237R3В400,

        година производње1989 ………………………………………………………………     5.000,00КМ,

  1. КОНТЕЈНЕР СТАМБЕНИ,дужина 605 цм,ширина 245цм ……….    1.500,00КМ
  2. КОНТЕЈНЕР ВОЈНИ (прва помоћ),дужина, 300цм,ширина 220цм,.1.000, 00КМ.                                                                                          
  3. КОНТЕЈНЕР ВОЈНИ (Веза),дужина 295 цм,ширина 220цм,/2Ком.. 3.000,00КМ ,
  4. ПОКРЕТНА КУХИЊА ВОЈНА /НЕКОМПЛЕТНА/………………………. 500,00 KM

 

 

2.ПРАВО УЧЕШЋА

2.1.Моторна возила и ствари  који су предмет јавног оглас  продаје – лицитирају се појединачно, свако возило и ствар посебно = понуђачу који је понудио  највишу   цијену за свако појединачно возило односно ствар .

2.2.Право учешћа на продаји – лицитацији  имају сва правна и физичка лица  која изврше уплату кауције  у износу од 10%, вриједности почетне цијене за свако појединачно возило односно ствар за који достављају понуду .

2.3.Уплата кауције се врши на жиро рачун  Општине Љубиње 5674338200000109, позивом на броој 02-022-29-1 /21, сврха. уплате , јавно надметање –лицитација моторних возила и ствари

.број .на који се односи понуда из  јавног огласа ( од 1 до 9 )

 

          3.ПРЕГЛЕД МОТОРНИХ ВОЗИЛА И СТВАРИ

3.1.Моторна возила и ствари  могу се прегладати на локацији у кругу Ватрогасне  јединице  , круг старе Доганије 1890“у радном времену од  08.до 14 часова .

3.2.Контакт   особе  запослене у Општинској ватрогасној јединици , контакт телефон 059 621-641.

 

         4.РОК И НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА

4.1.Понуде се достављају  лично на протокол  Општине Љубиње  Светосавска бр.2 шалтер сале  или препоручено поштом . У протокол ће се узети понуде које буду достављене на протокол Општине Љубуиње  у року од 15 дана од дана објављивања јавног огласа а најкасније  до 23.04. 2021.године до 12.часова

Непотпуне и понуде достављене након наведеног рока без обзира на начин доставе неће се узети у разматрање.   

4.2.Понуде треба достављати у једној затвореној непровидној  коверти на којој треба написати: ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ МОТОРНИХ  ВОЗИЛА И  СТВАРИ путем јавне лицитације за број од 1 до 9 из тачке 1  “ НЕ ОТВАРАТИ“

Понуђач који доставља понуду за више од  једног моторног возила или ствари   доставља у посебним ковертама или  више понуда у једној заједничкој коверти.

Понуђачи могу измијенити и допунити  своје понуде прије истека  понуде на исти начин   као и подношење  и са назнаком да се ради о одустајању  од понуде , у том случају понуда ће бити враћена понуђачу неотворена.

 

     5.САДРЖАЈ ПОНУДЕ    

     Понуда треба да садржи :

     Податке о физичком  лицу:  Име и презиме ,име једног родитеља, адреса пребивалишта и број телефона, копија идентификационог документа –неовјерена , потврда о трансакационом рачуну  од банке код које физичко лице има отворен рачун.

 

Податке за правно лице:Копија о рјешењу о упису у судски регистар овјрене печатом правног лица , увјеерење о пореској регистрацији  са идентификационим документом , назив предузећа , сједиште име и презиме особе овлаштене за заступање, као и број телефона ,потврада о трансакционом рачуну код које правно лице има отворен рачун.

 

  -Назнака мот,возила или ствари за које се понуда доставља /марка , тип,/

 

 -Износ понуде исказан у конвертибилним маркама  КМ,

 

 -Понуду мора потписати  подносилац понуде ,а уколико је понуђач правно лице  мора бити потписана и овјерена печатом правног лица .

 

6.КРИТЕРИЈИ ПРОДАЈЕ /ЛИЦИТАЦИЈЕ, ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 

6.1.Избор најповоњнијег понуђача извршиће се комисијски ,

6.2.Отварање понуда ће се обављати по редосљеду из тачке 1.огласа .

6.3.Понуде испод продајне  цијене из тачке 1. неће се узимати у разматрање,

6.4.Најпоовољнијом понудом сматраће се понуда  с највишим понуђеним износом за то моторно возило односно ствар,

6.5.Моторна возила односно ствари продаваће се по принципу „ВИЂЕНО –КУПЉЕНО,што искључује све накнадне рекламацијеи приговоре купца упућене продавцу по питању квалитета и евентуалних недостатака.

 

7.ПОСТУПАК ПРОДАЈЕ И ОТВАРАЊА ПОНУДА

 

7.1.Отварање достављених понуда за продају /лицитацију возила и ствари одржаће се у скупштинској сали  Општине  Љубиње у улици  Светосавска бр.2 у Љубињу са почетком у

12  сати дана  23.04.2021.године, уз присуство заинтересованих понуђача.

7.1.Отварању  достављених понуда  за продају /лицитацију могу присуствовати понуђачи –физичка лица  која су доставили понуду за одређено возило односно ствар , уз идентификациони документ и доказ о уплаћеној кауцији , односно лица овлашћена за учешће на јавној лицитацији  за одређено возило односно ствар у име парвног лица  уз писмено овлаштење и доказ о уплаћеној кауцији.

7.3.Предсједник Комисије отвара приспјеле понуде , чији се садржај уноси у листу понуђача коjа садржи .назив понуђача , редни број понуде по приспјелости , редни број возила или ствари из понуде,,понуђени износ,  прихватљивост понуде.

,7.4.Понуде које не садрже  елементе прописане из у тачки 5. неће се разматрати у даљем току поступка .

7.5.Комисија  након разматрања листе понуђача, утврђује најповољније понуде  за возила и ствари , о чему  усмено обавјештава присутне понуђаче.Предсједник Комисије  проглашава побједнике  јавне продаје који су дотавили  најприхатљјивије понуде за одређена возила или ствари .

7.6.Ако се за  једно возило или једну ствар одазове само један понуђач са прихватљивом понудом Комисија га проглашава побједником продаје /лицитације.

7.7.У случају да се два или више понуђача у заствореним ковертама /омотницама  доставе понуду са истим износом , који је уједно и највећи  понуђени износ , комисија ће прогласити побједником понуђача који је раније доставио понуду по времену и датуму , а што се утврђује по пријемном штембиљу.

7.8.О јавном отварању понуда комисија ће сачинити записник и утврдити листу понуђача који су понудили цијену која је једнака или већа од  почетне цијене и констатовати који су понуђачи понудили највећу цијену за поједино возило или ствар.Након проглашења побједника за возила и ствари која су предмет продаје , Комисија ће записник –листу побједника упутити на званични сајт Општине Љубиње.

7.9.С одабраним  понуђачима Општина Љубиње ће закључити купопродајни уговор .у року од 7(седам) дана по завршетку поступка јавне продаје и истом ће бити  враћен уплаћени депозит по достављању доказа о уплати фактурисаног износа .

7.10 У случају изостанка склапања уговора о купопродаји с одабраним понуђачем  сходно

Условима из огласа , уговор  о купопродаји ће се закључити са следећим најповољнијим понуђачем . У том случају понуђач који је одустао од закључења уговора губи право на поврат уплаћене кауције.

8.ОБАВЕЗЕ КУПЦА

8.1.Најповољнији понуђач дужан је фактурисану цијену возила уплатити  у року од (8)  осам дана од дана склапања уговоара , а уколико то не учини сматраће се да је одустао од куповине  и губи право на поврат новца од уплаћене кауције.

8.2.Све порезе и остале трошкове сноси купац .

8.3.Примопредаја возила и ствари  извршиће се уз предочење уговора о купопроаји и доказа о уплати фактурисаног износа .

9.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

9.1.Све  информације  у вези са продајом /лицитацијом  могу се добити сваки радни дан у времену од 07-до 14 у  Општинској управи и Ватрогасној јединици Општине Љубиње .

9.2.Учесници поступка продаје / лицитације чија понуда буде  испод прворангиране , уплаћени износ депозита /кауције од 10%од вриједности , биће уплаћени од стране Општине Љубиње на тарнсакциони рачун који је доставио учесник поступка јавне набавке /лицитације, а на основу обавјештења који ће бити достављена од стране Општине Љубвиње,

,

 

Доставити:

1.На огласне табле  Општине,                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

2.Сајт Општине Љубиње ,

3.а/а                                                                                                                Стево Драпић

Објављено у Вијести

Јавни позив за помоћ социјално угроженим незапосленим борцима oд прве до пете категорије, млађим од 60 година из Љубиња

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске расписало је  јавни позив за материјалну помоћ за социјално угрожене незапослене борце.

На јавни позив могу се пријавити сви незапослени демобилисани борци, од прве до пете категорије, који су социјално угрожени, до 60 година старости подношењем пријаве у општинским и градским одјељењима за борачко-инвалидску заштиту.

Више информација о позиву можете добити на телефон број 059 630 297 код референта Милана Козића

Текст јавног позива можете погледати ОВДЕ 

Образац можете преузети ОВДЕ

Објављено у Вијести