Закључци Општинског штаба за ванредне ситуације од 11. 05. 2020.

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ

Општински штаб за ванредне ситуације

 

Број: 02-022-99/20

Датум: 11.05.2020.год.

 

На основу члана 22. Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама (Службени гласник РС бр.121/12 и 46/1), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (Службени гласник РС 90/17), члана 7. Одлуке о формирању Општинског штаба за ванредне ситуације (Одлука број 01-013-5/14 од 21.03.2014. године) а на основу закључака Републичког штаба за ванредне ситуације, у циљу заштите здравља становништва Општине Љубиње, Општински штаб за ванредне  ситуције општине Љубиње на сједници одржаној дана 11.05.2020. годне у циљу превенције ширења новог вируса  корона (COVID-19) болести, д о н о с и

 

З А К Љ У Ч А К

о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона у Општини Љубиње

 

 1. У циљу превенције ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVlD-19 болести на територији Општине Љубиње и заштите и спасавања становништва:
 • забрањује/у се до 25.05.2020. године:
 • сва јавна окупљања,
 • рад базенима, „wellness” и спа центрима посебно и у склопу угоститељских објеката за смјештај и
 • такмичарске активности спортских организација и спортиста,
 • забрањује/у се до 18.05.2020. године:
 • рад дјечијим играоницама и
 • активности спортских организација и спортиста које обухватају тренажни процес.
 1. Ограничава се рад до 25.05.2020. године:
 • у временском периоду од 700 до 2100 часова:
 • трговинама на велико,
 • трговинама на мало прехрамбеном и непрехрамбеном робом,
 • субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача,
 • угоститељским објектима за исхрану и пиће,
 • субјектима који врше доставу хране ако су регистровани за обављање те дјелатности,
 • јавним кухињама путем шалтерског услуживања, без могућности услуживања у објектима,
 • фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг клубовима и сличним облицима организовања),
 • приватним стоматолошким амбулантама,
 • субјектима услужних и занатских дјелатности чије обављање захтијева непосредан контакт са корисницима (фризерски и други третмани за уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање тијела),
 • пољопривредним апотекама,
 • бензинским пумпама и плинским пумпним станицама за дио пумпе и станице у којем је смјештен продајни и угоститељски објекат, а без временског ограничавања рада када је у питању продаја горива, других нафтних деривата и плина и
 • приређивачима игара на срећу,
 • од 700 до 1500 часова:
 • тржницама на велико и тржницама на мало (пијаце),

З.     Од 18.05. до 25.05.2020. године, ограничава се рад у временском периоду који не нарушава трајање полицијског часа:

 • рад дјечијим играоницама и
 • активности спортских организација и спортиста које обухватају тренажни процес.
 1. Сви субјекти из т. 2. и З. овог закључка дужни су организовати рад уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVlD-19 болести на радном мјесту.
 2. Сви субјекти из т. 2. и З. овог закључка могу самостално обављати дезинфекцију пословних простора у складу са Упутством ЈЗУ ‘[Институт за јавно здравство Републике Српске“.
 3. Инспекцијски надзор над спровођењем овог закључка спроводи Републичка управа за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и инспектора у саставу јединица локалне самоуправе и Комунална полиција.
 4. Ступањем на снагу овог закључка ставља се ван снаге Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVlD – 19) у Оштини Љубиње, број: 02-022-96/20 од 07.05.2020. године.
 5. Овај закључак ступа на снагу 11.05.2020. године и примјењиваће се до 25.05.2020. године.

 Koмандант Штаба
Дарко Крунић