ПОНОВНИ ЈАВНИ ОГЛАС о продаји некретнина у власништву општине Љубиње путем јавног надметања-лицитације

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
НАЧЕЛНИК
Број:02-477-6/21
Датум: 08.09.2021.године
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске, број 97/16 и 36/19), члана 69. Статута Општине Љубиње ( Службени гласник Општине Љубиње, број 3/17), Одлуке о начину и условима јавне продаје градског грађевинског земљишта , број 01-477-4/21 од дана 28.05.2021.године и чланова 7. 9. и 10. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самомоуправе ( Службени гласник Републике Српске, број 20/12) начелник Општине Љубиње објављује:
ПОНОВНИ ЈАВНИ ОГЛАС
о продаји некретнина у власништву општине Љубиње путем јавног надметања-лицитације
1.ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ И СВРХА
Општина Љубиње, улица Светосавска број 2, оглашава продају некретнине означене као к.ч. број 790/10 површине 504 м’ и к.ч. број 790/11 површине 504м”, а све уписане у лист непокретности број 562/4 КО Љубиње као власништво Општине Љубиње са диејлом 1л, без
уписаног терета, а ради изградње стамбеног објекта.
2. УСЛОВИ ПРОДАЈЕ НЕКРЕТНИНА И НАЧИН ПОЛАГАЊА КАУЦИЈЕ
Продаја непокретности ће се вршити усменим јавним надметањем (лицитацијом).
Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене цијене постигнуте у поступку јавног надметања. Поступак јавног надметања провест ће Комисија именована рјешењем начелника у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самомоуправе ( Службени гласник Републике Српске, број 2012). На лицитацији предметне некретнине се не могу продати уколико не буду учестовала најмање 2 (два) понуђача са уредним пријавама. Некретнина се продаје уз услов да на истој најповољнији купац изгради и добије употребну дозволу за објекат стамбене намјене , у року од 2 (двије) године од дана закључења нотарски обрађеног уговора о купопродаји. Уколико најповољнији купац некретнине у прописаном року не изгради стамбени објекат вратиће се исплаћена накнада
за земљиште без плаћања кауције, камате или било којег другог вида накнаде или штете и раскинути закључени уговор о купопродаји некретнине.
За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу од по
1.000 КМ по једној некретнини на рачун Општине Љубиње, број рачуна 5674338200000109, са позивом на број 02-477-6/21, најкасније до дана одређеног за одржавање лицитације.
По оконачању поступка лицитације, након прибављања мишљења правобранилаштава
Републике Српске, сједиште замјеника Требиње, начелник ће са најповољнијим понуђачем закључити уговор о купопродаји некретнина, који ће бити у форми нотарски обрађене исправе и којим ће се регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна. Најповољнији
учесник лицитације дужан је да уплати цјелокупан износ постигнуте купопродајне цијене, умањен за износ уплаћене кауције, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног уговора код нотара, а предаја некретнина у посјед купца извршиће се најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана уплате купопродајне цијене. Уколико учесник лицитације чија понуда буде изабрана као најповољнија, из било којег разлога одустане од учињене понуде или од закључења уговора о продаји некретнина, губи право на поврат уплаћене кауције, а закључење уговора о купопродаји некретнина понудиће се следећем
најповољнијем понуђачу. Учеснику лицитације који не буде изабран као најповољнији понуђач извршиће се поврат уплаћене кауције у року од 8 (осам) дана од дана закључења поступка јавног надметања.
3.ЦИЈЕНА НЕКРЕТНИНА
Почетна цијена некретнина које су предмет продаје путем јавног надметања лицитације
износи 10.00 КМ по 1м2 , што за укупну површину од (2 x 504 x 10) износи 10.080,00 КМ, која је утврђена стручним налазом и мишљењм сталног судског вјештака грађевинско- архитектонске струке Брњош Драгомира из Требиња, сачињеним дана 30.08.2021.године.
Учесници лицитације дужни су да се придржавају ограничења давања понуда, те свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 200 КМ, а највише за 5% од последње понуђене.
4.ПРАВО УЧЕШЋА
Право учешћа у предметном поступку продаје путем лицитације имају сва правна и физичка лица. Понуђачи су обавезни са собом понијети :
за физичка лица : овјерена копија личне карте
за правна лица: актуелни извод из судског регистра, оригинал или овјерена копија и
овјерену копију личне карте законског заступника
пуномоћје уколико правно лице заступа пуномоћник и овјерену копију личне карте
пуномоћника
доказ о уплати кауције.
Лица која су одустала од закључења уговора о купопродаји предметних некретнина на првој лицитацији немају право поновног учешћа на лицитацији за продају предметних некретнина.
5.ДАТУМ И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ЛИЦИТАЦИЈЕ,
Јавно надметање за продају непокретности ће се одржати дана 24.09.2021.године у 11 часова у просторијама општине Љубиње.
6.ОСТАЛО
Увид у документацију и преглед некретнине која је предмет продаје може се вршити сваким радним даном од 10 до 13 часова у вријеме трајања огласа , уз претходну пријаву на број телефона 059/630-280.
Оглас за продају некретнине из члана 1.огласа објавиће се у дневном листу Глас Српске, огласним таблама и интернет страници Општине Љубиње.
Општина Љубиње не сноси никакве трошкове понуђача по овом огласу, те задржава право да овај оглас поништи и не сноси никакву одговорност према учесницима у поступку јавног
надметања.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Стево Драпиһ