Поништава се Јавни оглас о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта на локалитету Љубињско брдо

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
НАЧЕЛНИК

Датум: 09.02.2022.године
Број:02-477-1/22

На основу члана 59.Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 69. Статута Општине Љубиње (Службени гласник Општине Љубиње, број 3/17) Начелник Општине Љубиње, доноси

З А К Љ У Ч А К

1.Јавни оглас о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта на локалитету Љубињско брдо, објављен дана 26.01.2022.године у дневном листу „Глас Српске“, као и на званичној интернет страници Општине Љубиње и огласним плочама ставља се ван снаге.

2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће бити објављен у Службеном гласнику Општине Љубиње и у дневном листу „Глас Српске“.

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Стево Драпић