ОГЛАС

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


На основу члана 40. и 43.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04…98/13), члана 42. и 43. Статута Општине Љубиње (Сл.гл.1/05,2/05…), Одлуке о продаји непокретности број: 01-477-14/14 од 26.12.2014.године (Сл.гл.Општине, 2/14) у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске у јединицама локалне самоуправе (Сл.гл.РС, 20/12) Начелник Општине Љубиње, о б ј а в љ у ј е
О Г Л А С
о лицитацији
за продају непокретности

1

Општина Љубиње, путем усменог јавног надметања, лицитације, продаје непокретност, и то:
– грађевинско земљиште, парцела укупне површине 1719 м2, са грађевинско-пословним објектом површине 62 м2 и надстрешницом, смјештено на к.ч.1795, на земљишту званом „Жешница“ у К.О. Љубиње (бивши простор ПЈ „Феросировине“, звано „Отпад“) уписано у посједовни лист 673/26.

2

Почетна продајна цијена непокретности је: 8.689,00 КМ (осамхиљадашестоосамдесетдевет КМ).

3

Непокретност се продаје у виђеном стању и статусу на дан провођења лицитације.
Лицитацију проводи Комисија коју је именовала Скупштина Општине Љубиње.

4

Право учешћа на лицитацији имају правна и физичка лица, која Комисији обавезно достављају:

1.
– за физичка лица: овјерена копија личне карте,
– за правна лица: актуелни извод из судског или еквивалентног регистра
– пуномоћје, за случај да лицитацији присуствује лице у својству пуномоћника или законског заступника,

2. доказ о уплаћеној кауцији у износу од 1.000 КМ (хиљаду КМ), која се уплаћује на благајни продавца.

5

Повећање понуђене цијене, у поступку усменог јавног надметања, утврђује се у износу од најмање 50 КМ, а купац је физичко или правно лице које понуди највиши износ цијене непокретности.

6

Укупан износ лицитацијом утврђене цијене непокретности купац је обавезан платити продавцу, у року од 8 дана од закључења лицитације, односно закључења уговора, а у противном нема право на поврат кауције.

7

Предаја непокретности у посјед купцу извршиће се у року од 8 дана након исплате утврђене цијене, односно закључења уговора, о чему ће се сачинити записник.

8

Лицитација ће се одржати дана 12.3.2015.године, са почетком у 12,00 часова, у просторијама Општинске управе у Љубињу.

9

Увид у стање и имовинско правни статус непокретности може се вршити у времену од 7-15 часова радним даном, уз претходну најаву на телефон : 059 630-293.

10

Овај оглас ће се објавити на огласној табли и веб страници Општине Љубиње и на огласним мјестима у Љубињу.
Број: 02-477-14-1/14 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дана, 25.2.2015.године Веско Будинчић