ОГЛАС – продаја некретнине (грађевинско земљиште)

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


На основу члана 40. и 43.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04…98/13), члана 62 Статута Општине Љубиње (Сл.гл.2/14 Одлуке о продаји непокретности број: 01-477-14/14  од 26.12.2014.године (Сл.гл.Општине, 2/14) у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединицама локалне самоуправе (Сл.гл.РС, 20/12) Начелник Општине Љубиње, о б ј а в љ у ј е

 

О  Г  Л  А  С

о лицитацији

 за продају непокретности

 

1

 

Општина Љубиње, путем усменог јавног надметања, лицитације, продаје непокретност, и то:

  • грађевинско земљиште, парцела укупне површине 1719 м2, са грађевинско-пословним објектом површине 62 м2 и надстрешницом, смјештено на к.ч.1795, на земљишту званом „Жешница“ у К.О. Љубиње (бивши простор ПЈ „Феросировине“, звано „Отпад“) уписано у посједовни лист 673/26.

 

2

            Почетна продајна цијена непокретности је: 7.820,00 КМ (седамхиљадаосамстодвадесет КМ).

 

3

 

Непокретност се продаје  у виђеном стању  и статусу на дан провођења лицитације.

Лицитацију проводи Комисија коју је именовала Скупштина Општине Љубиње.

 

4

            Право учешћа на лицитацији имају правна и физичка лица, која Комисији обавезно достављају:

 

1.

  • за физичка лица: овјерена копија личне карте,
  • за правна лица: актуелни извод из судског или еквивалентног регистра
  • пуномоћје, за случај да лицитацији присуствује лице у својству пуномоћника или законског заступника,

 

  1. доказ о уплаћеној кауцији у износу од 1.000 КМ (хиљаду КМ), која се уплаћује на благајни продавца.

 

5

 

Повећање понуђене цијене, у поступку усменог јавног надметања, утврђује се у износу од најмање 100 КМ, а купац је физичко или правно лице које понуди највиши износ цијене непокретности.

 

6

            Укупан износ лицитацијом утврђене цијене непокретности купац је обавезан платити продавцу, у року од 8 дана од закључења лицитације, односно закључења уговора, а у противном нема право на поврат кауције.

 

7

            Предаја непокретности у посјед купцу извршиће се у року од 8 дана након исплате утврђене цијене, односно закључења и нотарске обраде уговора, о чему ће се сачинити записник.

 

8

            Лицитација ће се одржати дана 27.4.2016.године, (сриједа) са почетком у 11,00 часова, у просторијама Општинске управе у Љубињу.

 

9

            Увид у стање и имовинско правни статус непокретности може се вршити у времену од 7-15 часова радним даном, уз претходну најаву на телефон : 059 630-293.

10

 

Овај оглас ће се објавити на огласној табли и веб страници Општине Љубиње и на огласним мјестима у Љубињу.

 

 

 

Број: 02-477-14-1/16                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Дана, 11.4.2016.године                                                                                    Веско Будинчић