ОГЛАС – лицитација за продају непокретности (земљиште у КО Дубочица)

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


На основу члана 40. и 43.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04…98/13), члана 62. Статута Општине Љубиње (Сл.гл.2/14), Одлуке о продаји непокретности број: 01-477-2/16  од 8.4.2016.године у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединицама локалне самоуправе (Сл.гл.РС, 20/12) Начелник Општине Љубиње, о б ј а в љ у ј е

О  Г  Л  А  С

о лицитацији

 за продају непокретности

 

1

   Општина Љубиње, путем усменог јавног надметања, лицитације, продаје непокретност, и то:

  • земљиште, површине 500 м2, које је дио парцеле број 18, звано „Двориште церови под“, у К.О. Дубочица, посједовни лист број 51.

2

            Почетна продајна цијена непокретности је: 1 КМ/м2 и износи 500,00 КМ  (петстотина КМ).

3

            Непокретност се продаје  у виђеном стању  и статусу на дан провођења лицитације.

Лицитацију проводи Комисија коју је именовала Скупштина Општине Љубиње.

4

            Право учешћа на лицитацији имају правна и физичка лица, која Комисији обавезно достављају:

 

  • за физичка лица: овјерена копија личне карте,
  • за правна лица: актуелни извод из судског или еквивалентног регистра
  • пуномоћје, за случај да лицитацији присуствује лице у својству пуномоћника или законског заступника,

. доказ о уплаћеној кауцији у износу од 100 КМ (стотину КМ), која се уплаћује на благајни продавца.

5

            Повећање понуђене цијене, у поступку усменог јавног надметања, утврђује се у износу од најмање 0,10 КМ/м2, а купац је физичко или правно лице које понуди највиши износ цијене непокретности.

6

            Укупан износ лицитацијом утврђене цијене непокретности купац је обавезан платити продавцу, у року од 8 дана од закључења лицитације, односно закључења уговора, а у противном нема право на поврат кауције.

7

            Предаја непокретности у посјед купцу извршиће се у року од 8 дана након исплате утврђене цијене, односно нотарске овјере уговора, о чему ће се сачинити записник.

8

            Лицитација ће се одржати дана 27.4.2016.године, (сриједа) са почетком у 10,30 часова, у просторијама Општинске управе у Љубињу.

9

            Увид у стање и имовинско правни статус непокретности може се вршити у времену од 7-15 часова радним даном, уз претходну најаву на телефон : 059 630-293.

10

            Овај оглас ће се објавити на огласној табли и веб страници Општине Љубиње и на огласним мјестима у Љубињу.

 

 

Број: 02-477-26-1/16                                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Дана, 11.4.2016.године                                                                                                       Веско Будинчић