Одлука о расписивању избора у мјесним заједницама на подручју Општине Љубиње

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


woman in voting booth

На основу члана 30. и 107.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС, бр.101/04, 42/05 и 118/05), члана 53а, 53б, 53в, 53г,.Закона о измјенама и допунама Изборног закона Републике Српске (Сл.гл.бр.24/12), Упутства о организовању и провођење избора за чланове савјета мјесне заједнице које је донијала Републичка изборна комисија РС, члана 28.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.1/05, 2/05 и 1/12) и члана 5.Одлуке о измјенама и допунама Статута Општине Љубиње (Сл.гл.1/12), Скупштина Општине Љубиње на сједници одржаној дана 08.03.2013.године, доноси сљедећу

О  Д  Л  У  К  У

 

о расписивању избора у мјесним заједницама
на подручју Општине Љубиње

 

Члан 1. 

Расписују се избори за предсједника и чланове савјета мјесних заједница и чланове мировних вијећа  (у даљем тексту: органи мјесних заједница) на подручју Општине Љубиње.

Члан 2. 

Избори за органе мјесних заједница у општини Љубиње:

  • мјесна заједница Убоско
  • мјесна заједница Дубочица,
  • мјесна заједниц Вођени,
  • мјесна заједница Крајпоље
  • мјесна заједница крушевица
  • мјесна заједница Љубиње 1.
  • Мјесна заједница Љубиње 2.

ће се провести дана 28.04.2013.године у времену од 08-17 часова.

 

Члан 3. 

Избори у мјесним заједницама ће се одржати по поступку и на начин прописан одредбама Закона о измјенама и допунама Изборног закона Републике Српске, Статута Општине Љубиње и статута мјесних заједница.

Члан 4. 

Изборе за органе мјесних заједница спроводи Општинска изборна комисија.

Члан 5. 

Општинска изборна комисија ће након спровођења избора поднијети извјештај Скупштини Општине Љубиње.

Члан 6. 

Материјални трошкови за провођење избора за органе мјесних заједница обезбједиће се из Буџета Општине Љубиње.

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана доношења и објавиће се у Службеном гласнику Општине Љубиње.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

Број: 01
Дана, 08.03.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Љубица Козић