Одлука о одређивању објекта за карантински смјештај

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-022-68 /20
Датум: 26.03.2020. год.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 97/16), члана 69. Статута Општине Љубиње („Службени
гласник Општине Љубиње“ број 3/17) а у складу са чланом 7. Одлуке о
формирању Општинског штаба за ванредне ситације (одлука број 01-013-5/14 од
21.03.2014. године), а у циљу зашите здравља становништва Општине Љубиње,
Општински штаб за ванредне ситуације Општине Љубиње, у складу са
Наредбом Кризног штаба Републике Српске за успостављање услова за смјештај
лица (препорука број 33/20 од 20.03.2020. године), на сједици одржаној дана
26.03.2020. године, д о н о си
  О Д Л У К У
о одређивању Друштвеног дома Мјесне заједнице Крајпоље за карантин –
смјештај лица са територије Општине Љубиње
I
Друштвени дом Мјесне заједнице Крајпоље смјештен на Голим брдимна у селу
Крапоље одређује се за карантин.
Карантин се организује за особе које прекрше одредбе рјешења о карантину у
кућним условима издатим од стране Републичке управе за инспекцијске послове
Републике Српске а чије се мјесто пребивалишта налази на територији Општине
Љубиње.
У наведеном објекту обезбиједиће се услови за одржавање личне и колективне
хигијене као и хигијене простора, исхране, медицинско и полицијско обезбјеђење.

II
Ова Одлука ступа на снагу одмах и иста ће бити достављена Мјесној
заједници Крајпоље, Полицијској станици Љубиње, Дому здравља Љубиње и
породичном љекару др “Саво“ у Љубињу.
III
Ова Одлука је на снази све док постоји опасност по здравље грађана Општине
Љубиње.
IV
За контролу извршења ове Одлуке стараће се Комунални полицијац
Општине Љубиње и МУП Полицијска станица Љубиње

Screenshot_20200326-132053_Yahoo Mail