ОБАВЈЕШТЕЊЕ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


На основу дописа Министарства привреде и предузетништва Републике Српске број 18.05-018-12/20 од 18.03.2020. године, одјељење за привреду, финансије и јавне дјелатности, доноси

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Обавјештавају се сви субјекти регистровани у форми самосталног предузетника, а по Закону о занатско-предузетничкој дјелатности (СЛ.ГЛ.РС, бр. 117/11, 121/12,67/13, 44/16, 84/19) да је Министарство привреде и предузетништва Републике Српске донијело смјернице за поступак регистрације предузетнуика и поступак привременог обављања дјелатности због забране односно ограничења за пословање у тренутној ванредној ситуацији.

Смјернице су сљедеће:

1) Захтјеве за регистрацију оснивања предузетника, промјену податка предузетника и престанак обављања дјелатности, у највећој могућој мјери, запримати путем поште.

2) Захтјеве за привремени престанак, у највећој могућој мјери, запримати путем поште или телефакса или електронске поште или евентуално телефона.

2.1. Приликом подношења захтјева за привремени престанак, а у циљу смањење
административних корака и социјалних контаката, подносиоци захтјева нису у обавези
да достављају увјерење да немају неплаћених новчаних казни, трошкова принудне
наплате и трошкова поступка за учењени прекршај из области економског и
финансијског пословања.

2.2. У случају изношења захтјева за привремени престанак путем телефона, службеник
регистрационог органа обавезно утврђује јединствени идентификациони број (ЈИБ)
предузетника и јединствени матични број подносиоца захтјева.

2.3. Поред периода привременог престанка, у зависности од изражене воље подносиоца, у
напомени захтјева навести да се захтјев подноси усљед више силе.

3) Рјешења донесена у поступцима регистрације предузетника достављати путем поште.

Контакт телефони:

Симо Кучинар 066/274-163
Чедомир Ћук 065/414-668