ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


На основу члана 62.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.2/14), у складу са чланом 9.Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе (Службени гласник Републике Српске, број: 20/12) и Одлуком о начину и условима продаје непокретности (неизграђеног градског грађевинског земљишта) у својини Општине Љубиње, број: 01-477-6/15, од 9.4.2015.године, Начелник Општине Љубиње, објављује

О Г Л А С

о продаји непокретности у својини Општине Љубиње

непосредном погодбом

1

Предмет продаје је непокретност:  неизграђено грађевинско земљиште, површине 100 000 м2 (стохиљада м2), парцела бр.1781/2, звана „Грдошнице“, К.О. Љубиње, 1/1 у својини Општине Љубиње, уписано у лист непокретности број: 673, по почетној продајној цијени у износу од 300.000 КМ (тристохиљадаКМ).

 

2

Продаја непокретности из тачке I извршиће се непосредном погодбом, након што су одржане двије безуспјешне јавне лицитације.

Продаја непосредном погодбом (отварање понуда)  одржаће се дана 12.5.2016.године са почетком у 12,00 часова, у згради Општине Љубиње, Улица Светосавска бр.2.

            Отварању понуда могу присуствовати и понуђачи који су у предвиђеном року доставили писане понуде или њихови овлашћени пуномоћници или законски заступници.

3

Поступак продаје непосредном погодбом спровешће Комисија за спровођење јавног надметања (у даљем тексту: Комисија), а у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе (Службени гласник Републике Српске, број: 20/12).

 

4

На непокретности која је предмет продаје непосредном погодбом нису укњижени терети.

5

Право учешћа у поступку продаје непосредном погодбом имају сва заинтересована физичка и правна лица која по закону могу стећи право својине на непокретности која је предмет продаје, а која до 12.5.2016.године, до 11,00 часова, у писаној понуди, у запечаћеној коверти, понуде новчани износ који не може бити нижи од 300.000 КМ.

Уз писану понуду понуђач је дужан доставити сљедеће:

  1. Копију личне карте,
  2. Оригинал уплатницу на име уплаћене кауције,
  3. За правна лица, копију рјешења о регистрацији,
  4. Овјерену писмену пуномоћ уколико понуђач има пуномоћника а за правна лица овјерено овлашћење за заступање правног лица,
  5. Копију трансакционог  рачуна.

Доказе под тачком 4.понуђач ће доставити само уколико пуномоћник или законски заступник присуствује отварању писаних понуда.

6

Уплата кауције се врши на Јединствени рачун трезора Општине Љубиње број: 5620080000282858 отворен код НЛБ банке, у износу од 30.000 КМ (тридесетхиљадаКМ).

 

7

Писане понуде са доказом о извршеној уплати кауције доставити на адресу: Општина Љубиње – „Комисија за спровођење јавног надметања, са назнаком – „Понуда на оглас о продаји непокретности у својини општине Љубиње, непосредном  погодбом – НЕ ОТВАРАЈ, Ул. Светосавска бр.2, 88380 Љубиње.

 

8

Све информације везано за продају путем непосредне погодбе и уплату кауције заинтересована лица могу добити у Шалтер сали Општине, или на телефон број 059 630 280.

 

9

Продаја путем непосредне погодбе може се одржати уколико за  непокретност која је предмет ове продаје – писмену понуду у затвореној коверти достави најмање један учесник – понуђач, с тим што понуђена цијена не може бити нижа од 300.000 КМ.

Код утврђивања броја присутних учесника непосредне погодбе утврдиће се која лица учествују у своје име (доказ лична карта или други идентификациони документ), а која као пуномоћници, односно законски заступници (пуномоћници и законски заступници дужни су приложити потписано овлашћење, личну карту или други идентификациони документ.

10

Са купцем чија је понуда најповољнија, односно учесником непосредне погодбе који је доставио писану понуду у затвореној коверти а чији је износ и највиши понуђени износ, након прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике Српске, закључиће се писмени купопродајни уговор.

Купац поред плаћања купопродајне цијене, сноси трошкове који су везани за пренос  права на непокретности, нотарску обраду уговора и др.

11

Коначну купопродајну цијену купљене непокретности, купац је дужан уплатити у року од 30 дана од дана доношења одлуке о прихватању понуде.

Предаја купцу у посјед купљене непокретности извршиће се у року од најдуже 30 дана, од дана нотарске обраде уговора, којим се детаљно уређују права и обавезе уговорних страна.

12

Учесник непосредне погодбе који је стекао услове за закључење уговора, (најповољнији понуђач) ако одустане од закључења купопродајног уговора, губи право на повраћај уплаћене кауције. Учесник непосредне погодбе који не стекне услове за закључење уговора има право на повраћај уплаћене кауције.

13

Оглас о продаји непокретности у својини општине Љубиње ће се објавити у дневном листу „Глас Српске“, огласној табли и интернет страници општине Љубиње.

 

14

О времену и начину разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности која је предмет продаје (катастарски и други подаци) као и друге информације заинтересована лица могу добити у Одсјеку за урбанизам Општине Љубиње сваким радним даном у периоду од 8 до 14 часова, или на телефон број:059 630 293.

 

Број: 02-477-6/15                                                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум:28.4.2016.године                                                                                       Веско Будинчић