ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Ј  А  В  Н  И    П  О  З  И  В

за подношење захтјева (пријава) за додјелу

на коришћење стамбеног објекта

 

 

            Овим путем позивамо вишечлане породице, односно породице са четворо и више дјеце са подручја Општине Љубиње, које немају ријешено стамбено питање, а који испуњавају доле наведене услове учешћа у додјели стамбеног објекта на коришћење, да поднесу своје захтјеве (пријаве) на Јавни позив.

Предмет додјеле стамбеног објекта је: објекат на локацији „Буцање“, бивша свлачионица власништво Општине Љубиње, адаптирана за потребе становања са свим садржајима неопходним за функционисање нормалног начина живота.

Стамбени простор је величине 81,65 м2, а састоји се  од:

–        ходника, 3,7 м2

–        дневног боравка са кухињом и трпезаријом, 26,5 м2

–       купатила (санитарни чвор), 3,90 м2

–       двије спаваће собе (велика и мала), 21,45 м2 + 6,80 м2

–       помоћне просторије (оставе), 19,30 м2

 1. Стамбена јединица може се додијелити вишечланим, односно породицама са 4, 5 и више дјеце, који немају ријешено стамбено питање.
 2. Стамбена јединица се додјељује на коришћење, с тим што право власништва над истом задржава Општина Љубиње.
 3. Вријеме трајања закупа, услови коришћења објекта, стамбени и помоћни објекти као и простор стадиона ријешиће се међусобним уговором.
 4. Објекат се даје на коришћење без обавезе плаћања закупа, уз услов да будући корисник стамбени објекат одржава и чува као добар домаћин, одржава простор око објекта који је јавна површина, измирује режијске трошкове (струја, вода, смеће и др.). Сва оправдана улагања у објекат у виду поправки, замјене опреме, односно улагања рјешаваће се заједнички. Корисник стамбене јединице и Општина сачиниће уговор о коришћењу (додјели стамбене јединице) којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОМ ПОЗИВУ

            Приликом подношења захтјева односно пријаве на Јавни позив, потребно је приложити сљедећу документацију:

 

 1. увјерење подносиоца захтјева о стамбеном статусу:

а) без стана – куће

б) заједничка кућа-стан

в) неусловна кућа-стан

г) за изблегла и расељена лица- увјерење надлежног Министарства о непостојању имовине на територији БиХ или потврда о кориштењу алтернативног смјештаја

 1. фотокопије личне карте подносиоца захтјева и пунољетних чланова породичног домаћинства и фотокопије родних листова за малољетне чланове домаћинства;
 2. потврда о сталном мјесту боравка;
 3. увјерење (потврда) о мјесечним примањима домаћинства или потврда Бироа о незапсоелности;
 4. увјерење (потврда) надлежне установе, уколико подносилац захтјева или чланови породичног домаћинства има проблем са болести односно инвалидитетом;
 5. увјерење о учешћу у рату;

 

КРИТЕРИЈУМИ И МЈЕРИЛА ЗА БОДОВАЊЕ ИЗРАЖЕНИ

У БРОЈУ БОДОВА

 

 

 1. СТАМБЕНИ СТАТУС

– непостојање властитог објекта

за становање (подстанар) ………………………………….  10 бодова

– неусловна кућа (стан)

(непостојање прикључка струје воде, сан.чвора …..            6 бодова

кров,врата,прозора и подова)

– заједничка кућа (стан) ……………………………………….  5 бодова

 

 1. Број чланова породичног домаћинста х 1 бод

малољетни члан х 2 бода

Чланом породичног домаћинства сматра се: брачни друг, дјеца (рођена у браку или ван брака, усвојена, пасторчад) родитељи брачних другова (отац, мајка, очух, маћеха, усвојилац), браћа и сестре као и лица које је подносилац пријаве дужан да издржава.

 

 1. Примања чланова заједничког домаћинства
 1. увјерење надлежне установе, фирме о висини примања (мјесечни приход)

до 100 КМ ……………………………………………..                  5 бодова

100 – 300 КМ …………………………………………             3 бода

300 –500 КМ …………………………………………              2 бода

500 КМ и више ……………………………………..              1 бод

 

 1. Здравствени статус

 

– болести и инвалидност подносиоца захтјева………..                  2 бода

– болест малољетних чланова у породици……………..            х     3 бода

 

Под болестима из претходног става подразумијевају се: шећерна болест, теже срчане мане, бронхијална или срчана астма, рак, леукемија, туберкулоза, парализа, теже душевне болести, хемодијализа и друга тешка обољења која захтијевају издвајање од осталих чланова породице.

 

 1. Борачки статус

 

– борац прве категорије ………………………………………..        5 бодова

– борац друге категорије ………………………………………        4 бода

– борац треће категорије ……………………………………..         3 бода

– борац четврте категорије ………………………………….         2 бода

– борци (пете,шесте,седме) категорије ……………………     1 бод

 

Уколико два или више подносиоца захтјева има исти број бодова, предност се даје подносиоцу захтјева са већим бројем бодова на основу редослиједа критеријума тачке 1,2,3,4,5 овог јавног позива.

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

 

            Јавни позив остаје отворен 15 дана од дана објављивања на огласној табли Општине почевши од 1.4.2014.године.

 

Прелиминарни одабир корисника извршиће Комисија коју именује Начелник Општине. Приједлог прелиминарне ранг-листе ће бити објављен на огласној плочи Општине у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

 

Приговор на ранг-листу о избору потенцијалних корисника подноси се Начелнику Општине у року од 8 дана (жалбени рок) од дана јавног оглашавања прелиминарне листе на огласној плочи Општине.

 

Пријаве на јавни позив се подносе директно на писарници Општине или путем поште са назнаком за „Јавни позив за подношење захтјева за коришћење стамбеног објекта“.

 

Напомена:

 

Подносиоци захтјева су дужни да дају тачне податке јер ће Комисија провјеравати тачност истих.

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Веско Будинчић