ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


На основу члана 59. Закона о пољопривредном земљишту (Сл.гл. РС бр.93/06,86/07,14/10 и 5/12) и члана 13. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, (Сл.Гл.РС, 47/12) и Одлуке СО-е Љубиње о начину давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у својини општине Љубиње бр: 01-475-2/16 од 17.02.2016 год., Начелник Општине Љубиње расписује:

Ј А В Н И О Г Л А С
за подношење захтјева за закуп неизграђеног грађевинског земљишта у власништву Општине Љубиње, искључиво у сврху пољопривредне производње
ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ОГЛАСА
1. Предмет Јавног огласа је закуп неизграђеног грађевинског земљишта у својини општине Љубиње, на локалитету „Грдошнице“, површине 106000 м, уписане у Посједовни лист бр.673/19, бр.парцеле 1781/2, искључиво у сврху пољопривредне производње, на основу Одлуке Со-е Љубиње, бр.01-475-2/16, од 17.02.2016 године.
2. Преглед- скицу, опис и стање у којем се земљиште из члана 1. Јавног огласа налази, заинтересовани могу добити у Одасјеку за привреду.
Ово земљиште се даје у закуп на период до годину дана, за сјетву, садњу једногодишњих пољопривредних култура, са могућношћу продужења, све до коначног рјешења ради задовољења јавног интереса за локалну заједницу.

УСЛОВИ ОГЛАСА
3. Право учешћа на Јавном огласу имају сва физичка лица односно носиоци пољопривредног газдинства који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава код Агенције за информатичке и посредничке послове АПИФ, као и правна лица и предузетници регистровани код надлежних органа, који уплате кауцију у износу од 50% годишњег износа закупнине, рачунајући на бази почетне продајне цијене по 1м
4. Подносиоци захтјева који до момента подношења имају било каква дуговања према општинској управи по основу ранијег закупа или по другим основама, дужни су измирити дуговања, уколико желе конкурисати за додјелу овог земљишта, у противном захтјеви се неће разматрати.

ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА
5. Почетна цијена закупа земљишта прописана је Одлуком из става 1. овог огласа, а утврђена је зависно од зоне у којој се земљиште налази. За ову зону (III-зона), цијена је утврђена у износу од 0,05 КМ/м. Коначну цијену на бази најповољније понуде за једногодишњи закуп понуђач је дужан уплатити у року од 15 дана, након склапања Уговора о закупу на жиро рачун буџета
6. Поступак по доспјелим захтјевима по Јавном огласу за закуп неизграђеног грађевинског земљишта, извршиће комисија од 3 члана, именована од стране начелника општине. У току поступка направиће се приједлог листа закупаца, која ће се доставити начелнику општине Љубиње на коначно усвајање.
7. На основу одлуке о одабиру закупаца земљишта, закључиће се Уговор о закупу којим ће се дефинисати права и обавезе закуподавца и закупаца.
САДРЖАЈ ПРИЈАВЕ
8. Пријава треба да садржи и личне податке о подносиоцу захтјева – број чланова пољопривредног газдинства, статус запослених/незапослених чланова домаћинства, да ли се ради о породици погинулог борца, да ли се ради о домаћинству у стању социјалне потребе, површину земљишта која се тражи у закуп, намјена земљишта, као и све остале податке за које се сматра да могу бити релевантне у процесу доношења крајње одлуке о додјели предметног земљишта у закуп, кад се ради о физичким лицима (носиоцома пољопривредног газдинства), а предузетници и правна лица дужни су доставити фотокопије рјешења о регистрацији фирме и дјелатности.
9. Пријаве на Јавни оглас достављају се у затвореним ковертама на писарници Општине Љубиње, са назнаком „Понуда за закуп неизграђеног грађевинског земљишта на подручју општине Љубиње“, на локалитету „Грдошнице“ –са назнаком „не отварај“!
10. Рок за подношење пријава на Јавни оглас је 15 дана од дана објављивања позива на огласној табли општине Љубиње и веб страници општине, односно од 09.03. до 25.03.2016 године.
.

У Љубињу, 29. 02. 2016. Године

Начелник општине Љубиње
______________________
Веско Будинчић