О Д Л У К У о продужењу важења Наредбе о ванредним мјерама Општинског Штаба за ванредне ситуације Општине Љубиње

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-022-71/20
Датум: 30.03.2020.год.

На основу члана 22. Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама (Службени гласник РС бр.121/12 и 46/1), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (Службени гласник РС 90/17), члана 7. Одлуке о формирању Општинског штаба за ванредне ситуације (Одлука број 01-013-5/14 од 21.03.2014. године) а поводом епидемиолошке ситуације COVID-19 (Корона вирус), у циљу заштите здравља становништва Општине Љубиње, Општински штаб за ванредне  ситуције општине Љубиње на сједници одржаној дана 30.03.2020. годне у складу са наредбом министара здравља у циљу превенције ширења новог вируса  корона (COVID-19) болести, д о н о с и

О Д Л У К У
о продужењу  важења Наредбе о ванредним мјерама Општинског
Штаба за ванредне  ситуације  Општине Љубиње

I
Наредба Општинског штаба о  ванредним  мјерама  у циљу спречавања  ширења  вируса корона „SARS-COV-2“ i „COVID-19“ (Наредба број 02-022-41/20 од 19.03.2020. године) на територији општине Љубиње  продужава се  у цјелости и трајаће до даљњег, све док постоје околности опасне по живот и здравље људи.

II
Изузетно, одобрава се рад трговачких радњи   на територији општине Љубиње  чија је претежна дјелатност продаја грађевинског, електро и водо материјала. Рад наведених трговина одобрава се  под условима наведеним у Наредби. Радно вријеме истих је од 08 до 14 часова.
III
Ова наредба ступа на снагу одмах и иста ће бити  објављена у Службеном гласнику.

IV
За контролу извршења ове  наредбе  стараће се комунална полиција Општине Љубиње.

Достављено:
1.Огласна табла,                                                                                 Начелниик општине
2.Трговачким  објектима,                                                                   _________________
3. Комунална полиција,                                                                               Дарко Крунић
4. Полицијска станица Љубиње,
5. а/а.