НАЦРТ СТАТУТА ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


Н  А  Ц  Р  Т

 

На основу члана 102.став 1.Устава Републике Српске (Службени гласник Републике Српске“, број: 21/92 – Пречишћени текст, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05 и 117/05) и члана 30. и 71.Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), Скупштина Општине Љубиње на сједници одржаној дана _______2014.године, д о н и ј е л а   ј е

 

 

С  Т  А  Т  У  Т

ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

            Овим статутом уређују се послови Општине Љубиње као јединице локалне самоуправе, организација и рад њених органа, њени акти и финансирање, учешће грађана у локалној самоуправи, њена сарадња са другим јединицама локалне самоуправе, поступак за доношење и измјену статута и друга питања утврђена законом.

 

Члан 2.

 

            Општина Љубиње је основна територијална јединица локалне самоуправе у којој њени грађани непосредно и преко својих слободно и демократски изабраних представника учествују у остваривању својих заједничких интереса и у којој њени органи, уређују и управљају јавним пословима, који су у њиховој надлежности, а у нтересу грађана који живе на подручју Општине.

 

Члан 3.

            Назив Општине је: Општина Љубиње.

Општина има својство правног лица са правима и обавезама утврђеним Уставом, Законом и овим статутом.

Општину представља и заступа Начелник Општине.

Сједиште Општине је у Љубињу, Ул.Светосавска бр.2.

 

Члан 4.

 

            Подручје Општине обухвата насељена мјеста: Љубиње, Банчићи, Вардуша, Влаховићи, Вођени, Грабље, Глеђевци, Градац , Дубочица, Жабица, Жрвањ, Ивица, Капавица, Кртиње, Крушевица, Крајпоље, Мишљен, Обзир, Поцрње, Пустипуси, Ранковци и Убоско.

 

Члан 5.

 

            Општина има своје симболе, грб и заставу, који симболишу историјско, културно и природно насљеђе Општине.

Облик, садржај и употребу симбола уређује Скупштина Општине посебном одлуком. Симболи Општине истичу се на објектима и службеним просторијама Општине, предузећа, установа и других организација чији је оснивач Општина.

 

Члан 6.

 

            Органи Општине имају печате и штамбиље, у складу са законом.

Печатом се поврђује аутентичност јавне исправке и другог акта којом органи Општине одлучују, или службено опште са другим органима, правним лицима и грађанима.

Број печата, њихова употреба, чување и уништавање уређује се актима Општине, у складу са Законом.

 

 

Члан 7.

 

            Општину заступају и представљају и други органи Општине одређени Уставом, Законом и овим Статутом, а у појединим случајевима и друга посебно овлаштена лица.

Заступање Општине у поступцима пред судовима и другим државним органима уређује се законима и овим Статутом.

Члан 8.

 

            Општина има имовину.

Имовином Општине управљају органи Општине у складу са Законом.

 

Члан 9.

 

Празник и Слава Општине Љубиње је 21.септембар – Дан Рођења Пресвете Богородице.

Дан Славе Општине је нерадни дан за све органе јединице локалне самоуправе, предузећа, установе и организације.

Члан 10.

 

            Општина установљава и додјељује општинска признања.

Врста признања, критеријуми и поступак за додјељивање утврђује се посебном одлуком.

 

Члан 11.

 

            У Општини Љубиње, грађани остварују људска права и слободе, без дискриминације по било којој основи.

Свако има право приступа свим јавним институцијама и објектима у општини, право да се слободно креће и одређује своје мјесто пребивалишта и боравка, послoвања или рада на цијелој територији општине, право да купује и продаје покретну и непокретну имовину, у складу са законом.

Сви грађани могу равноправно учествовати у вршењу јавних послова у складу са законом.

Заступљеност припадника конститутивних народа у органима Општине и Општинској управи обезбјеђује се у скалду са принципима пропорционалне заступљености, према посљедњем попису становништва, у скалду са законом.

Сви грађани Општине, физичка и правна лица која обављају пословну дјелатност или остварују добит, обавезна су да учествују у финансирању функција и овлашћења Општине путем пореза, такси и доприноса и других дажбина у складу са законом.

 

Члан 12.

 

            Службени језик у Општини Љубиње је српски језик, односно језик српског народа, као и језик хрватског и бошњачког народа.

Службено писмо је ћирилица српског језика и латиница.

 

II ПОСЛОВИ ОПШТИНЕ

Члан 13.

 

           Послови Општине обухватају послове из самосталне надлежности и послове пренесене надлежностима у складу са Уставом, Законом и овим Статутом.

 

Члан 14.

 

            Самосталне надлежности Општине:

 

а)  Општина у оквиру нормативне дјелатности и управљања Општином обавља сљедеће дјелатности:

 

–       доношење Стратегије развоја Општине;

–       доношење Буџета и завршног рачуна Буџета;

–       доношење развојних, просторних, урбаниситчких и проведбених планова;

–       управљање и располагање градским грађевинским земљиштем у државној својини под условима предвиђеним законом;

–       коришћење грађевинског земљишта и пословног простора;

–       уређивање градског грађевинског земљишта (може бити повјерено привредном друштву, предузећу);

–       додјељивање неизграђеног грађевинског земљишта физичким и правним лицима ради грађења;

–       организација комуналне полиције;

–       инспекцијски надзор, у складу са законом;

–       управљање и располагање имовином Општине;

–       образовање Општинске управе и уређење њене организације;

–       катастарски, геодетски и имовинско-правни послови, у складу законом;

–       наплата, контрола наплате и принудна наплата изворних прихода Општине;

–       правно заступање Општине и

–       обезбјеђивање извршавања закона и других прописа чије је извршавање повјерено Општини;

–       обавља и друге послове из области регулаторне/нормативне дјелатности и управљања општином у складу са Законом и другим прописима.

 

б) На плану пружања услуга:

 

–       обављање специфичних функција у области културе, образовања, спорта, здравства и социјалне заштите, информација, занатстватуризма, угоститељства и заштите околине;

–       уређење и обезбјеђење обављања комуналних дјелатности: производња и испорука воде, топлотне енергије, пречишћавање и одвођење отпадних вода, одржавање читоће, јавни превоз путника, одржавање улица, саобраћајница, паркова, одржавање гробаља и пружање погребних услуга, одвођење атмосферских вода и других падавина и чишћење јавних површина;

–       оснивање предузећа, установа и других организација ради пружања услуга из њихове  надлежности, уређење њихове организације и урпављање;

–       уређивање и обезбјеђивање изградње, одржавања и кориштења јавних објеката и комуналне инфраструктуре за обављање функција Општине.

 

Члан 15.

 

     У области урбанистичког планирања и грађења, Општина је надлежна да:

 

–       доноси урбаниситчке и регулационе планове и обезбјеђује њихово провођење;

–       прати стање уређења простора и насеља на цијелој територији;

–       издаје урбанистичке сагласности и одобрења за грађење;

–       обезбјеђује кориштење грађевинског земљишта, даје грађевинско земљиште на кориштење, утврђује накнаду за уређивање и кориштење грађевинског земљишта и стара се о његовом уређивању, унапређивању и заштити;

–       обезбјеђује услове за уређење насеља и кориштење јавних и других површина, уређује и управља простором за паркирање возила, уређује начин одлагања комуналног отпада и одређује подручја на којима се могу обављати одређене врсте пословних дјелатности и

–       обезбјеђује услове и одређује начин изградње, односно постављање и уклањање објеката на јавним површинама у насељеним мјестима и на неизграђеном грађевинском земљишту и одређује услове за отклањање објеката који представљају непосредну опасност за живот и здравље људи, за сусједне објекте и безбједност саобраћаја.


Члан 16.

 

       У области стамбено-комуналне дјелатности, Општина је надлежна да:

 

–       прописује правила одржавања реда у стамбеним зградама;

–       одлучује о увођењу посебне накнаде за етажне власнике, под условима прописаним посебним законом, ради обезбјеђења средстава за радове хитних интервенција у стамбеним зградама;

–       прописује услове и обезбјеђује надзор над одржавањем стамбених зграда;

–       одређује висину закупнине за кориштење станова којима управља, те висину закупнине за државне станове на свом подручју под условима посебног закона којим је уређено њихово кориштење;

–       одлучује о организовању послова одржавања стамбених зграда којим управља, висини накнаде за одржавање, као и критеријуме и начин плаћања трошкова одржавања пословних просторија и станова у којим се обавља пословна дјелатност;

–       обезбјеђује поступак исељења бесправно усељених лица у државне станове  и заједничке просторије у стамбеним зградама и друге законом утврђене послове у области становања;

–       обезбјеђује обављање комуналних дјелатности, организационе, материјалне и друге услове за изградњу и одржавање комуналних објеката и комуналне инфраструктуре;

–       обезбјеђује локације и услове заизградњу и одржавање гробаља и одређује услове и начин сахрањивања, као и начине организовања тих послвоа;

–       обезбјеђује услове за изградњу и одржавање улица и тргова, локалних путева, сеоских, пољских и других некатегорисаних путева, уређује и обезбјеђује управљање тим путевима и улицама и одобрава њихову изградњу;

–       обезбјеђује организацију и начин обављања јавног превоза путника који се обавља на територији општине и ауто-такси превоза, и

–       обезбјеђује надзор над обављањем комуналних дјелатности и инспекцијски надзор.

 

Члан 17.

 

       У области културе, Општина има надлежност да:

 

–       обезбјеђује изградњу и одржавање објеката и простора за потребе остваривања програма из области културних дјелатности;

–       штити културна добра, осим оних који су законом утврђена као добра од значаја за Републику;

–       обезбјеђује заштиту и одржавање споменика и спомен-обиљежја од значаја за културно-историјску традицију, уколико то није предвиђено другим законом;

–       организује манифестације и обиљежавање јубилеја у олбасти културе од значаја за општину и развој културно-умјетничког аматеризма у општини;

–       обезбјеђује услове за прикупљање, обраду, чување и давање на коришћење књига и других публикација и услове за рад библиотека чији је она оснивач.

 

Члан 18.

 

        У области основног и средњег образовања општина има надлежности да:

 

–       предлаже број и просторни распоред основних школа на свом подручју;

–       предлаже уписно подручје за основне школе на свом подручју;

–       формира комисију за упис дјеце у први разред основне школе;

–       именује чланове школских одбора испред локалне заједнице;

–       даје мишљење о прекиду рада оснивних школа, или наставку рада по посебном наставном плану и програму, у случају непосредне ратне опасности, ратног стања или других ванредних прилика;

–       обезбјеђује средства за подмирење материјалних трошкова средњег образовања, средстава за текуће и инвестиционо одржавања објеката средњег образовања;

–       обезбјеђује средства и прописује услове за награде ученика и стипендирање студената;

–       обебзјеђује дио средстава за рад школа, у складу са Законом; и

–       друге надлежности у складу са Законом.

 

 

Члан 19.

 

        Општина у области здравствене заштите становништва обавља сљедеће послове:

 

–       обезбјеђује организационе и друге услове за преглед умрлих лица и стручно утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла изван здравствене установе;

–       обезбјеђује и унапређење и очување здравља становништва, спречавање и сузбијање заразних и других ообљења која се појављују у епидемиолошком облику;

–       обезбјеђује провођење мјера превенствене и примарне заштите становништва;

–       прати здравствено стање становништва и епидемиолошку ситуацију на подручју општине и предузима мјере за њихово унапређење;

–       обезбјеђује средства за покривање трошкова здравствене заштите социјално угроженог становништва у скалду са потребама и могућностима у здравственој и социјалној заштити;

–       обезбјеђује средства за провођење вакцинације и збрињавања обољелих од болести и овисности у складу са Законом;

–       обезбјеђује провођење дезинфекције и дератизације на подручју општине у циљу спречавања настанка и ширења заразних болести;

 

Члан 20.

 

         У области социјалне заштите Општина је надлежна да:

 

–       остварује функције носиоца социјалне заштите на свом подручју;

–       прати социјалне потребе грађана, породица и појединих угрожених група и сагласно њима дефинише политику проширене социјалне заштите и подстиче развој социјално-заштитних програма у Општини;

–       ствара услове за квалитетно пружање социјалних услуга својим грађанима;

–       оснива Центар за социјални рад и брине се о обезбјеђивању кадровских, просторних, финансијских и технички услова за његов рад;

–       прати и помаже рад социјално хуманитарних организација и грађана у обављању хуманитарне дјелатности и

–       развија друге специфичне садржаје у складу са потребама и могућностима у социјалној заштити;

–       обезбјеђује равноправне услове особама са инвалидитетом, утврђује програме побољшања квалитета живота свих особа, њихових породица и других угрожених група;

–       обезбјеђује финансијска средства за остваривање права из области социјалне заштите утвђених Законом;

–       обезбјеђује средстава за исплату права из Закона о социјалној заштити;

–       усклађује активности свих носилаца социјалне заштите на подручју Општине.

 

Члан 21.

 

       Општина у области заштите права бораца, војних инвалида, породица погинулих и несталих бораца и цивилних жртава рата обавља сљедеће послове:

 

–       утврђује статус и прва бораца, војних инвалида, породица погинулих и несталих бораца и цивилних жртава рата у складу са Законом;

–       обезбјеђује средства за побољшање материјалног положаја бораца, војних инвалида, породица погинулих и несталихг бораца и цивилних жртава рата у складу са расположивим средствима;

–       уређује и обезбјеђује рјешавање стамбених потреба бораца, војних инвалида, породица погинулих и несталих бораца и цивилних жртава рата у складу са законом;

–       обавља и друге послове из ове области у складу са Законом.

 

 

 

Члан 22.

 

        Општина у области развоја привреде, приватног предузетништва и пољопривреде обавља сљедеће послове:

 

–       обезбјеђује услове за подстицаје и развој малих и средњих предузећа и других облика приватног предузетништва;

–       подстиче развој пољопривреде, сточарства, воћарства на територији општине;

–       обезбјеђује адекватну информисаност предузетника у поступку и условима за оснивање привредних субјеката;

–       доноси Програм здравствене заштите животиња;

–       доноси план прољетне сјетве;

–       доноси шумско-привредну основу за шуме у државном власништву и годишњи план газдовања у приватним шумама

–       утврђује програм кориштења средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе

–       обавља и друге послове из ових области у складу са Законом.

 

Члан 23.

 

    У области друшвене бриге о дјеци и омладини, Општина има надлежности да:

 

–       обезбјеђује услове за боравак дјеце  у предшколској установи, предшколско васпитање и образовање, превентивну здравствену заштиту дјеце предшколског узраста, одмор и рекреацију дјеце, и

–       обезбјеђује услове за одржавање, изградњу, диградњу и опремање објеката установа друштвене бриге о дјеци и омладини чији је оснивач и услова за рад тих установа, којима се обезбјеђује остваривање права у овој области, из надлежности Општине;

–       доноси средњорочне и краткорочне планове омладинске политике за општину;

–       води регистар омладинске организације на подручју општине;

–       планира и обезбјеђује средства за рад омладинских савјета и учествује у финансирању програма омладинске политике на подручју општине;

–       обезбјеђује облике и услове у којима млади обављају омладинске активности.

 

Члан 24.

 

    У области спорта и физичке културе, Општина је надлежна да:

 

–       обезбјеђује услове за изградњу, одржавање и коришћење спортских и рекреационих објеката;

–       обезбјеђује услове за развој и унапређење аматерског спорта;

–       обезбјеђује услове за организацију и одржавање спортских такмичења и других спортских манифестација од значаја за општину;

–       обезбјеђује услове за унапређење спорта и физичке културе;

–       обавља и друге послове из области спорта и физичке културе у скалду са Законом.

 

Члан 25.

 

   У области туризма, угоститељства, занаства и трговине Општина је надлежна да:

 

–       обезбјеђује услове за развој туризма, туристичких мјеста и развој и унапређење комуналних, спортско рекреативних и других дјелатности које доприносе развоју туризма, као и услове за организвоање туристичко информативне и пропагандне дјелатности и

–       обезбјеђује услове за развој и унапређење угоститељства, занатства и трговине и прописује радно вријеме и друге услове њиховог рада и пословања којима се остварују захтјеви грађана у оквиру тих дјелатности;

–       утврђује висину боравишне таксе.

 

 

 

 

Члан 26.

 

            У области заштите природних добара и животне средине Општина је надлежна да:

 

–       усваја основе заштите, кориштења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом провођењу;

–       одређује ерозивна подручја и прописује противерозивне мјере;

–       одређује услове и начине коришћења пашњака и њиховог привођења другој култури;

–       обезбјеђује услове коришћења и начин управљања јавним бунарима и јавним чесмама и стара се о њиховој заштити;

–       обезбјеђује опште услове и начине изградње и одржавања водовода у насељима, њихово коришћење и утврђује санитарно техничке услове за испуштање отпадних вода;

–       врши дренажу бујичних вода,прикупљање и пречишћавање канализације на подручју Општине

–       управља зеленим површинама и заштићеним природним подручјима

–       одређује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте и радове одређене законом;

–       обезбјеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја природним љековитим својствима и управља подручјима са природним љековитим својствима на којима је успостављен поебан режим заштите;

–       прописује граничне вриједности емисије за поједине штетне и опасне материје у случајевима утврђеним законом;

–       објављује податке о стању квалитета ваздуха;

–       стара се о побољшању квалитета ваздуха и санацији за подручја са угроженим квалитетом ваздуха и предузима одговарајуће мјере;

–       предузима мјере за заштиту од буке и обезбјеђује њено систематско мјерење;

–       обезбјеђује очување природних вриједности на свом подручју и доноси акта о стављању под заштиту одређеног природног добра;

–       одређује и обезбјеђује одређене услове за држање и заштиту домаћих животиња и утврђује мјере за њихово организовано и нешкодљиво уклањање, обезбјеђује услове карантина за животиње у унутрашњем промету;

–       одређује испуњеност услова за обављање одређених послова на евиденцији о квалитету стоке, одабраним мушким приплодним грлима, прописује услове и начине држања пчела и постављања пчелињака, одређује подручја за селекцију пчела, и друге послове на уређењу сточарства.

 

Члан 27.

 

            Општина обезбјеђује информисање и  јавно обавјештавање о питањима од значаја за живот и рад грађана.

 

У обављању послова јавног обавјештавања Општина ће:

–      обезбјеђује и организује континуирано обављање послова информисања;

–       обезбиједити редовно објављивање свих одлука и других општинских аката путем оглашавања на огласној табли Општине и њиховог објављивања у службеном гласилу – Службеном гласнику Општине Љубиње;

–       организовати рад службе (или службеника) за информације;

–       обезбиједити јавност рада општинских органа;

–       обезбиједити конференције за штампу и друге видове јавног обавјештавања;

–       обезбиједити и одржавати „веб – страницу“ Општине Љубиње;

–       обезбјеђује посебан систем обавјештавања у случају елементарних непогода,епидемија или других ситуација опасних по живот и здравље становништва

–       на други начин подстицати и развијати систем јавног обавјештавања грађана.

 

Члан 28.

 

            У области заштите грађана и материјалних добара од елементарних и других већих непогода Општина има надлежности да:

 

–       доноси програм рада цивилне заштите Општине;

–       доноси План заштите од пожара за подручје општине;

–       организује цивилну заштиту и заштиту од пожара, проводи мејре цивилне заштите и заштите од пожара;

–       планира и утврђује изворе финансирања и извршавања задатака цивилне заштите и заштите од пожара

–       оснива штабове,,јединице и одређује повјеренике цивилне заштите

–       усваја процјену могуће угрожености од елементарних и других већих непогода;

–       одређује превентивне мјере за случај непосредне опасности од елементарних и других већих непогода;

–       одређује мјере кад наступи елеметнарна или друга већа непогода и

–       одређује мјере за ублажавање и отклањање непосредних посљедица од елементарних и других већих непогода.

Члан 29.

 

2.  Пренесени послови

 

            Општина обавља послове државне управе који су јој пренесени законом.

Начелник Општине је обавезан обавити консултације са државним органом у циљу организовања извршавања послова из претходног става, а на основу сљедећих елемената:

 

–       природне и садржаја послова;

–       броја становника, територијалне величине и финансијске снаге Општине;

–       интереса да се одлучивање приближи грађанима, у складу са принципом супсидијарности;

–       спосовности Општине да повјерене послове из свог дјелокруга успјешно извршава.

 

Преношење послова државне управе на Општину треба да буде праћено додјелом адекватних финансијских средстава и обезбјеђивањем других птребних услова за њихово ефикасно извршавање.

 

Члан 30.

 

            Општина у оквиру својих надлежности обезбјеђује остваривање заштите и унапређења људских права и слобода грађана и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина у складу са Законом.

Општина подстиче активности и пружа помоћ удружењима грађана чија дјелатност је од интереса за Општину.

Општина у оквиру својих надлежности обезбјеђује, подстиче и унапређује равноправност полова и остваривање једнаких могућности.

 

Члан 31.

 

            У Општини се организује служба правне помоћи ради пружања потпуније правне помоћи грађанима у заштити и остваривању њихових права и интереса заснованих на закону.

Служба правне помоћи организује се у саставу Општинске управе.

Начелник Општине посебном одлуком ближе уређује организацију и начин рада службе правне помоћи.

Члан 32.

 

            Општина обезбјеђује простор и услове за рад посланичке канцеларије за народне посланике изабране са подручја ове општине у Народну скупштину РС и Парламентарну скупштину БиХ.

 

 

Члан 33.

 

            Општина има право да се бави свим питањима од локалног интереса која нису искључена из њене надлежности, уколико одлучивање о истим није у надлежности другог нивоа власти.

 

 

 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ОРГАНА ОПШТИНЕ

 

Члан 34.

 

            Органи Општине Љубиње су:

 

–       Скупштина Општине,

–       Начелник Општине.

 

а) СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Члан 35.

 

Скупштина Општине је представничко тијело грађана и орган одлучивања и креирања политике Општине а надлежна је да:

 

–       доноси Статут Општине;

–       доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутетично тумачење;

–       доноси буџет и завршни рачун буџета;

–       доноси планове и програме развоја Општине, план локалног економског развоја, план инвестирања и план капиталних улагања;

–       доноси развојне, просторне и урбанистичке планове и програме;

–       доноси програм уређења грађевинског земљишта;

–       доноси проведбене планове;

–       доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, социјалне заштите, информација, занатства, туризма, угоститељства, шумарства и заштите околине,привреде приватног предузетништва и пољопривреде

–       доноси одлуке борачко инвалидске заштите, друштвене заштите, бриге о дјеци и омладини,

–       доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом;

–       доноси одлуке и друга општа акта у области цивилне заштите, у складу са законом, и предузима мјере за функционисање цивилне заштите;

–       доноси одлуке оприбављању, управљању и располагању имовином Општине;

–       доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова и дијелова насељених мјеста;

–       доноси одлуку о проглашењу празника Општине;

–       доноси одлуку о симболима и уптреби симбола Општине;

–       доноси одлуку о чланству Општине у Савезу општина и градова и удруживању у друге савезе и организације;

–       доноси план коришћења јавних површина;

–       доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке;

–       доноси одлуку о наградама и признањима;

–       бира и разрјешава предсједника Скупштине Општине, потпредсједника Скупштине Општине, замјеника нечлника Општине,  секретара Скупштине Општине, начелнике одјељења или службе и чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине Општине;

–       образује стручну службу за пторебе Скупштине и њених радних тијела;покреће иницијативу за територијалну промјену и промјену назива Општине и насељеног мјеста;

–       оснива Одбор за жалбе, разматра извјештај о раду Одбора

–       усваја Етички кодекс Скупштине;

–       разматра Извјештај Начелника општине о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности;

–       одлучује о располагању капиталом у предузећима која обављају комуналне дјелатносит а која су у својини Општине;

–       именује и разрјешава директора и Управни одбор установа чији је оснивач Скупштина Општине;

–       одлучује о задужењу Општине;

–       усваја Пословник Скупштине;

–       разматра Годишњи извјештај о раду Начелника Општине и о истом заузима свој став;

–       одлучује о покретању иницијативе за опозив Начелника Општине,  у складу са законом којим се уређује избор Начелника Општине;

–       оснива јавне установе, и привредна друштва комуналних и других дјелатности за обављање послова од интереса за општину и управља истим у складу са законом;

–       расписује јавни зајам и самодопринос;

–       расписује референдум;

–       даје мишљење о методологији за утврђвиање накнаде за вршење повјерених послова;

–       доноси одлуке о образовању мјесних заједница на подручју општине;

–       даје мишљење о промјени граница Општине,

–       разматра извјештаје о раду органа, установа, организација, јавних предузећа чији је оснивач општина на свом подручју;

–       одлучује о успостављању сарадње са другим општинама и градовима;

–       обавља друге послове у скалду са законом.

 

Одборници

Члан 36.

 

            Скупштина Општине Љубиње има 15 (петнаест) одборника.

 

Број одборника Скупштине Општине утврђује се у складу са одредбама Изборног закона Републике Српске.

Скупштину Општине чине општински одборници, који се бирају на период од 4 године.

 

Члан 37.

 

            Одборници се бирају на непосредним тајним изборима на подручју цијеле општине у складу са законом.

Скупштина Општине одлучује о питањима из свиоје надлежности већином гласова од укупног броја одборника на начин регулисан Пословником Скупштине.

 

Члан 38.

 

            Неспојиве су фуникције одборника Скупштине са функцијом Начелника Општине, замјеника Начелника Општине и запослених службеника и других радника у Општинској управи.

Одборници не могу обављати функције које су према Закону у спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске и другим прописима неспојиве са функцијом одборника.

 

Члан 39.

 

            Општински одборник има право и дужност да учествује у раду Скупштине општине и њених радних тијела или је члан, да предлаже расправу о одређеним питањима, подноси приједлог за доношење одлука и других аката из надлежности Скупштине Општине, подноси амандмане на предлоге прописа, поставља одборничка питања, савјесно и одговорно извршава постављене задатке, као и друга права и дужности уј складу са Законом, овим статутом, Пословником Скупштине и Кодексом понашања.

Одборник имаправо да буде редовно обавијештен о свим питањима од утицаја за вршење одборничке дужности, да му се пружи стручна помоћ у припреми приједлога материјала и других аката из надлежности Скупштине, да му се обезбиједе подаци и друге информације неопходне за рад.

 

Члан 40.

 

            Општински одборник за вршење одборничке дужности има право на одборничку накнаду.

Одлуком Скупштине Општине утврђује се висина одборничке накнаде, у складу са Законом,  као и у случајевима у којима одборнику не припада право на одборничку накнаду.

 

 

 

 

 

Конституисање Скупштине

Члан 41.

 

            Новоизабрана Скупштина Општине сазваће се ради конституисања најкасније 30 дана након објављивања резултата избора од стране надлежног органа за спровођење избора.

Прву сједницу Скупштине Општине (конститутивна сједница), по правилу, сазива Предсједник Скупштине Општине ранијег сазива и њом предсједава до избора радног предсједништва.

Ако је Предсједник из претходног сазива спријечен да сазове прву сједниву Скупштине Општине или не може да јој предсједава до избора радног предсједништва, сједницу ће сазвати и њом предсједавати потпредсједник Скупштине Општине из претходног става.

Ако прву сједницу Скупштине не сазова овлашћено лице из става 2. и 3.овог члана сједницу ће сазвати ½ одборника новог сазива.

Првој сједници Скупштине Општине до избора Предсједника предсејдава најстарији одборник новог сазива, коме у раду помажу два најмлађа одборника новог сазива, који су чланови радног предсједништва из реда политичких странки које имају највећи број одборника у Скупштини Општине.

Остала питања у вези конституисања Скупштине Општине регулисаће се Пословником Скупштине Општине.

Члан 42.

 

            Радно предсједништво ће обавити консултације са предствницима политичких странака чији су одборници изабрани у Скупштину Општине и предложиће састав Комисије за избор и именовања.

Остала питања за конституисање Скупштине уредиће се Пословником Скупштине Општине.

 

 

Члан 43.

 

            Сједнице Скупштине Општине одржавају се у просторијама зграде Општине, Улица Светосавска бр. 2.

Сједнице Скупштине Општине су јавне ако другачије није предвиђено Законом.

 

Предсједник и потпредсједник Скупштине

Члан 44.

 

            Скупштина Општине има Предсједника и једног потпредсједника који се бирају на временски период трајања мандата Скупштине.

Предсједник и потпредсједник Скупштине Општине бирају се на конститутивној сједници из реда одборника јавним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.

Јавно гласање за избор Предсједника и потпредсједника Скупштине Општине и њихово разрјешење прије истека мандата проводи се према одредбама Пословника Скупштине Општине којима се регулиште доношење одлука Скупштине Општине.

 

 

Члан 45.

 

            Предсједник Скупштине Општине заступа и представља  Скупштину Општине, сазива сједнице Скупштине Општине и њима предсједава, те потписује акте Скупштине.

Предсједник Скупштине Општине сазива сједнице Скупштине Општине по потреби, најмање једном у два мјесеца.

Предсједник Скупштине Општине сазива сједницу Скупштине Општине по сопственој иницијативи или на захтјев Начелника Општине или 1/3 одборника, у року од 15 дана од дана подношења захтјева.

Ако сједницу Скупштине Општине не сазове Предсједник Скупштине Општине или потпредсједник, ако је Предсједник спријечен, у року из става 3.овог члана, Скупштину Општине сазива подносилац захтјева.

У случају из става 4.овог члана сједницом Скупштине предсједава одборник којег одреди Скупштина Општине, ако је Предсједник односно потпредсједник Скупштине Општине спријечен или одбије да предсједава Скупштини.

Припремање, сазивање, ток сједнице и одлучивање на сједници Скупштине Општине регулише се Пословником Скупштине Општине.

 

Члан 46.

 

            Потпредсједник Скупштине Општине обавља послове утврђене Статутом и Пословником Скупштине Општине и замјењује Предсједника Скупштине Општине у случају његове одсутности или спријечености.

Потпредсједник Скупштине Општине обавља послове које му повјери Скупштина Општине као и друге послове које му повјери Предсједник Скупштине Општине у складу са законом, Статутом и Пословником Скупштине Општине.

Потпредсједник Скупштине своју функцију обавља волонтерски.

 

Члан 47.

 

            Предсједнику Скупштине Општине може престати функција прије истека мандата на који је изабран разрјешењем и престанком мандата одборника.

Предсједник Скупштине може бити разријешен ако поднесе оставку и у другим случајевима утврђеним Законом.

 

Члан 48.

 

            Скупштина Општине може разријешити Предсједника Скупштине Општине ако повјерену дужност не обавља у складу са Законом, овим статутом и Пословником Скупштине Општине.

Приједлог за разрјешење Предсједника у случају из претходног става може поднијети најмање 1/3 одборника. Приједлог за разрјешење упућује се Скупштини Општине путем Комисије за избор и именовање у писменом облику са образложењем и потписом одборника који предложи разрјешење.

Начин престанка функције Предсједника Скупштине Општине прописан овим чланом примјењује се и на престанак фуинкције потпредсједника Скупштине Општине.

 

Секретар Скупштине Општине

 

Члан 49.

 

            Скупштина Општине има секретара.

Секретар Скупштине Општине има статус општинског службеника.

Скупштина Општине именује секретара Скупштине Општине након спроведеног јавног конкурса.

За секретара Скупштине Општине може бити именовано лице које испуњава опште услове за запошљавање у Општинској управи у складу са законом и посебне услове прописане Законом о локалној самоуправи.

Поступак спровођења јавног конкурса за именовање секретара Скупштине Општине врши се на начин прописан Законом о локалној самоуправи.

 

Члан 50.

 

            Мандат секретара Скупштине Општине траје док траје мандат сазива Скупштине Општине која га је изабрала.

Мандат секретара Скупштине Општине може бити обновљен након спроведеног јавног конкурса.

Секретара Скупштине Општине разрјешава дужности Скупштина Општине.

На радно-правни статус секретара Скупштине Општине примјењују се одредбе Закона о локалној самоуправи.

Радно-правни статус секретара Скупштине Општине након истека мандата, или након разрјешења прије истека мандата, рјешава се на начин утврђен Законом о локалној самоуправи.

 

Члан 51.

 

            Секретар Скупштине Општине у сарадњи са Предсједником Скупштине Општине и Начелником Општине припрема приједлог дневног реда и обезбјеђује услове за рад Скупштине Општине.

Члан 52.

 

            Секретар Скупштине Општине организује и брине се о обављању стручних и административних послова за Скупштину Општине и њених радних тијела, руководи стручном службом Скупштине Општине ако је формирана и обавља друге послове утврђене Законом, Статутом Општине, Пословником Скупштине Општине и другим актима Скупштине Општине.

 

Одбор за жалбе

 

Члан 53.

 

            Скупштина Општине именује Одбор за жалбе који има предсјендика и два члана.

Одбор за жалбе се именује путем јавног конкурса на период од четири године.

Чланови одбора за жалбе морају испуњавати услове утврђене Законом о локалној самоуправи.

За члана Одбора за жалбе не могу се именовати лица запослена у Општинској управи.

Члану Одбора за жалбе престаје мандат прије истека времена на које је именован у случајевима предвиђеним Законом о локалној самоуправи.

Поступак именовања Одбора за жалбе и разрјешења прије истека мандата проводи се на начин прописан Законом о локалној самоуправи.

 

Члан 54.

 

            Одбор за жалбе одлучује о жалбама службеника и техничких и помоћних радника у другом степену на рјешења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама кандидата који су учествовали на јавном конкурсу.

Одлуке Одбора за жалбе су коначне.

 

Члан 55.

 

            Одбор за жалбе доноси Пословник о раду.

Одбор за жалбе одлучује већином гласова од укупног броја чланова.

Одбор за жалбе има печат у складу са законом.

 

 

 

Члан 56.

 

            Предсједник и чланови Одбора за жалбе немају статус службеника и техничког и помоћног радника у Општинској управи.

Предсједник и чланови Одбора за жалбе имају накнаду за свој рад чију висину одређује Скупштина Општине посебном одлуком.

 

Стална радна тијела

Члан 57.

 

            Избор сталних рдних тијела Скупштине Општине врши Скупштина Општине из реда одборника и стурчних радника водећи при томе рачуна о националној заступљености конститутивних народа и осталих.

Избор, надлежност, састав и начин рада сталних радних тијела Скупштине Општине регулише се Пословником Скупштине Општине.

 

 

 

Повремена радна тијела

Члан 58.

 

            Скупштина Општине може посебном одлуком образовати повремена радна тијела за вршење послова из своје надлежности.

Одлуком из претходног става уређује се назив, састав, надлежност, начин рада и друга питања од значаја за функционисање повременог радног тијела.

 

 

Пословник Скупштине Општине

 

Члан 59.

 

           Пословником о раду Скупштине Општине регулишу се питања која се односе на права и обавезе одборника, њихову одговорност, начин избора Предсједника и потпредсједника Скупштине Општине и његова права и обавезе, начин избора секретара Скупштине и његова права и дужности; начин и поступак избора замјеника начелника Општине; полагање свечане заклетве и њен садржај; поступак сазивања сједнице Скупштине општине; утврђивање дневног реда сједнице, утврђивање резултата гласања; овлашћени предлагачи сазивања сједнице, уколико је не сазове Предсједник; поступак предлагања и доношења општинских прописа; обавјештавање јавности о раду Скупштине Општине; избор радних тијела Скупштине, њихов састав, надлежнсот и начин рада; Програм рада Скупштине, садржај и начин вођења записника о раду сједнице Скупштине и друга питања од значаја за организацију и рад Скупштине.

б) НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 

Члан 60.

 

            Начелника Општине бирају грађани на општим непосредним изборима на период од четири године, у складу са Законом.

Начелнику Општине мандат почиње тећи даном овјере мандата од страен Изборне комисије БиХ.

Начелник Општине заступа и представља Општину и носилац је извршне власти у Општини.

У случају оставке, опозива и трајне спријечености Начелника Општине да обавља функцију, а преостало је више од годину дана мандата, расписују се избори за избор начелника Општине, у складу са законом.

Начелник Општине руководи Општинском управом и одговоран је за њен рад.

 

Надлежности Начелника Општине

 

Члан 61.

 

            Надлежности Начелника Општине су сљедеће:

 

–       предлаже Статут Општине;

–       предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини Општине;

–       израђује нацрт и подноси Скупштини Општине на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестициони програм, план капиталних улагања, простони и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на коришћење и управљање земљишта, укључујући и коришћење јавног земљишта;

–       обавјештава Скупштину Општине о свим питањима из надлежности Општине, њених права и обавеза;

–       проводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине Општине, извршава општински буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине Општине;

–       извршава законе и друге прописе Републике Српске чије је извршење повјерено Општини;

–       доноси Одлуку о оснивању Општинске управе;

–       доноси правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске урпаве;

–       доноси план запошљавања у Општинској управи и план стручног оспособљавања и усавршавања за службенике и друге запослене раднике

–       доноси план цивилне заштите Општине и обезбјеђује његову реализацију;

–       доноси мјере за ублажавање и отклањање непосредних посљедица од елементарних и других  непогода,

–       реализује сараду Општине са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама у складу са одлукама и закључцима Скупштине Општине и њених одговарајућих тијела;

–       даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је Општина оснивач;

–       подноси извјештај Скупштини Општине о раду у органима и предузећа која обављају комуналне дјелатности;

–       доноси оперативне и друге мјере у случају поремећаја или прекида у обављању комуналних дјелатности

–       подноси извјештај Скупштини општине о свом раду и раду Општинске управе;

–       подноси иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења, пропис Скупштине општине, општи или појединачни акт, ако сматра да је супротан Уставу Републике Српске или закону;

–       закључује уговоре у име Општине, у складу са актима Скупштине Општине;

–       рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења Општинске урпаве, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи;

–       одобрава употребу назива Општине и насељених мјеста у пословном имену привредних друштава,установа и других организација

–       доноси појединачна акта за које је овлаштен Законом ,Стаутом, Општине или другим општим актом

–       одговоран је за законитост свих аката које предлаже Скупштини Општине;

–       доноси одлуке о располагању новчаним средстима на начин утврђен овим Статутом;

–       обавља и друге послове утврђене законом, као и друге послове које му повјери Скупштина Општине.

 

Опозив Начелника Општине

Члан 62.

 

            Опозив Начелника Општине прије истека мандата спроводи се у складу са Изборним законом Републике Српске.

Поступак опозива начелника Општине може се покренути из једног од разлога предвиђених Изборним законом Републике Српске.

Начелник Општине се не може позвати на одговорност нити се може тражити покретање поступка за његов опозив због изнешеног мишљења или давања података на сједници Скупштине Општине.

Члан 63.

 

            Иницијативу за опозив начелника Општине могу покренути најмање једна трећина одборника Скупштине Општине или најмање 10% бирача уписаних у бирачки списак Општине.

Иницијатива за опозив Начелника Општине мора бити писемно образложена.

Предсједник Скупштине Општине доставља образложену иницијативу Начелнику Општине који може да се о њој писмено изјасни у року од 15 дана од дана пријема иницијативе.

Скупштина Општине је дужна да све иницијативе за опозив Начелника Општине стави на дневни ред у року од 60 дана од дана подношења иницијативе.

 

Члан 64.

 

            Скупштина Општине доноси одлуку о покретању опозива начелника Општине већином гласова од укупног броја одборника.

Средства за спровођење опозива Начелника Општине обезбјеђују се у буџету Општине.

 

 

 

 

 

Члан 65.

 

            Ако Скупштина Општине донесе одлуку о покретању поступка опозива Начелника Општине, поступак опозива се спроводи у року од 30 дана од дана ступања на снагу одлуке о покретању поступка опозива начелника Општине.

Члан 66.

 

            О опозиву начелника Општине грађани одлучују тајним гласањем.

Начелнику Општине престаје мандат ако се за његов опозив изјасни натполовична већина од броја бирача који су изашли на гласање за опозив.

Ако Начелник Општине не буде опозван, псотупак поновног опозива не може се покренути прије истека рока од годину дана од дана изјашњавања бирача о његовом опозиву.

 

Члан 67.

 

            Одлуком о покретању поступка за опозив Начелника Општине утврђује се:

а) питање о којем ће се грађани изјашњавати у поступку за спровођење опозива;

б) датум изјашњавања грађана;

в) финансијска средства потребна за спровођење поступка опозива начелника Општине.

 

Члан 68.

 

             Истовремено, са доношењем одлуке о покретању поступка за опозив Начелника Општине,                Скупштина Општине именује комисију за спровођење поступка опозива Начелника Општине (у даљем тексту: Комисија за опозив).

Комисија за опозив има Предсједника и четири члана, који имају замјенике.

У саставу Комисије за опозив могу бити именовани и чланови Општинске изборне комисије.

За предсједника и чланове Комисије за опозив именују се лица која испуњавају услове за именвоање чланова Општинске изборне комисије.

Приликом именовања Комисије за опозив, води се рачуна о сразмјерној затупљености политичких странака у Скупштини Општине.

Предсједник и чланови Комисије за опозив морају имати бирачко право.

 

Члан 69.

 

            Комисија за опозив обавља сљедеће послове:

а) брине се о законитом спровођењу поступка за опозив Начелника Општине;

б) одређује бирачка мјеста за изјашњавање о опозиву Начелника Општине;

в) обезбјеђује материјал за гласање и доставља га бирачким одборима;

г) именује и обучава чланове бирачких одбора;

д) информише бираче ос вим питањима у вези спровођења опозива;

ђ) одговорна је за уређење бирачких мјеста и за друге техничке припреме које се тичу поступка опозива;

е) обједињује резултате гласања са свих бирачких мјеста;

ж) сачињава и подноси извјештај Скупштини Општине о резултатима изјашњавања грађана о опозиву Начелника Општине;

з) доставља Скупштини Општине комплетан гласачки материјал који је настао у поступку спровођења поступка опозива Начелника Општине;

и) врши и друге послове утврђене изборним прописима.

 

Члан 70.

 

            Скупштина Општине усваја извјештај Комисије за опозив о спроведеном поступку за опозив Начелника Општине и доставља Републичкој изборној комисији одлуку о усвајању извјештаја Комисије за опозив и гласачки материјал који је настао у поступку спровођења поступка опозива начелника Општине.

Члан 71.

 

            У случају престанка мандата Начелника Општине опозивом Централна изборна комисија БиХ доноси Одлуку о расписивању пријевремених избора, у скалду са Законом.

Пријевремени избори одржаће се у року од 90 дана од дана престанка мандата Начелника Општине у складу са Законом.

Мандат Начелника изабраног на пријевременим изборима траје до истека текућег мандата органа изабраних на редовним изборима.

Средства за спровођење поступка опозива Начелника Општине обезбјеђују се у Буџету Општине.

 

Замјеник Начелника Општине

Члан 72.

 

            Начелник Општине има замјеника.

Замјеника Начелника Општине бира Скупштина Општине јавним гласањем, на приједлог Начелника општине.

Јавно гласање за избор замјеника начелника Општине и његово разрјешење прије истека мандата, проводи се према одредбама Пословника Скупштине Општине којима се регулише доношење одлука Скупштине Општине.

 

Члан 73.

 

            Мандат замјеника начелника Општине траје до краја мандата Начелника Општине, односно Скупштине Оштине.

 

Члан 74.

 

            Замјеник начелника Општине извршава дужности које му повјери Начелник Општине.

Замјеник начелника Општине замјењује Начелника Општине и дјелује у његово име када је Начелник Општине одсутан или спријечен у извршавању својих дужности.

У случају престанка мандата Начелника Општине прије истека времена на које је изабран у складу са изборним прописима, замјеник начелника Општине обавља дужност Начелника Општине до избора новог Начелника Општине.

Уколико замјеник начелника Општине у случају из става 3.овог члана из било којих разлога буде спријечен да обавља дужност Начелника Општине, Скупштина Општине ће изабрати вршиоца дужности замјеника начелника Општине до избора Начелника Општине, у складу са законом.

 

Члан 75.

 

            Замјенику начелника Општине престаје функција прије истека мандата на који је изабран разрјешењем и опозивом.

Замјеник начелника Општине може бити разријешен ако поднесе оставку и у другим случајевима утврђеним Законом.

Замјеник начелника Општине може бити опозван ако повјерену дужност не обавља у складу са Законом и овим Статутом и у оквиру датих овлашћења.

Приједлог за опозив замјеника начелника Општине Скупштини Општине, подноси Начелник општине, у писменој форми са образложењем.

О приједлогу за опозив Замјеника начелника Општине мишљење даје комисија за ибор и именовање Скупштине Општине

Поступак опозива и избора замјеника начелника Општине уређује се Пословником Скупштине Општине у складу са Законом и овим статутом.

 

Функционери Општине

Члан 76.

 

            Функционери Општине су:

 

–       Начелник Општине;

–       Замјеник начелника Општине;

–       Предсједник Скупштине Општине и

–       Потпредсједник Скупштине Општине

Функционери своју дужност обављају са статусом запоселних лица, сем потпредсједника Скупштине Општине, на основу рјешења о раду на мандатни период утврђен изборним прописима.

Плате и накнаде за рад функционера и друга права функционера Општине регулисаће се Одлуком Скупштине Општине у складу са Законом.

 

 

Општинска управа

Члан 77.

 

            Начелник Општине самостално утврђује структуру и унутрашњу организацију Општинске управе са критеријумима и принципима у складу са законом.

Општинска управа се организује и дјелује у складу са критеријумима ефикасности, дјелотворности и економичности, који обухватају, између осталог, поштовање сљедећих најважнијих принципа:

а) обједињавање истих или сличних, односно међусобно  повезаних послова у одговарајуће организационе јединице;

б) законито и благовремено одлучивање о правима и обавезама и на закону заснованим правним интересима физичких и правних лица;

в) стручно и рационално обављање послова и остваривање одговорности запослених и постављених лица за њихово обављање;

г) ефикасно руковођење организационим јединицама и стални надзор над обављањем послова.

 

 

 

 

Члан 78.

 

            Послови Општинске управе су:

 

а) извршавање и провођење прописа Скупштине Општине и Начелника Општине;

б) припремање нацрта одлука и других аката које доноси Скупштина Општине и Начелник Општине;

в) извршавање и провођење закона и других прописа и обезбјеђење вршења послова чије је обезбјеђење повјерено Општини;

г) вршење стручних и других послова које им повјери Скупштина Општине и Начелник Општине.

Члан 79.

 

            Код доношења Правилника о организацији и систематизацији радних мејста Општинске управе, Начелник Општине води рачуна о финансијским ограничењима и јавном интересу, када се ради о административним трошковима и узима у обзир смјернице које издаје Влада Републике Српске у циљу унапређења економичности рада Општинске управе.

Запошљавање у Општинску управу може се вршити само у складу са планом запошљавања који доноси Начелник Општине у року од 30 дана од дана ступања на снагу одлуке о усвајању буџета Општине, осим у случају потребе пријема у радни однос на одређено вријеме и попуњавања радног мјеста које је остало упражњено након доношења плана запошљавања за текућу годину.

Планом запошљавања утврђује се стварно стање попуњености радних мјеста, потребан број службеника, техничких и помоћних радника на неодређено вријеме за период за који се план доноси и планира пријем приправника одговарајуће стручне спреме.

 

Начелници одјељења или служби Општинске управе

 

Члан 80.

 

            Начелника одјељења или службе Општинске управе именује Скупштина општине на приједлог начелника Општине, након спроведеног јавног конкурса.

За начелника одјељења или службе може бити именовано лице које испуњава опште и посебне услове утврђене Законом о локалној самоуправи.

Начелник одјељења или службе рукводи одјељењем или службом и одговоран је за рад одјељења или службе.

Начелник одјељења или службе за свој рад одговара Начелнику Општине.

 

Члан 81.

 

            Мандат начелника одјељења или службе траје док траје мандат сазива Скупштине Општине која га је именовала.

Начелника одјељења или службе разрјешава Скупштина Општине на приједлог Начелника Општине или на приједлог 1/3 одборника Скупштине Општине.

 

Члан 82.

 

            Поступак спровођења јавног конкурса за именовање начелника одјељења или службе, разрјешење прије истека мандата и именовање вршиоца дужности начелника одјељења или службе, проводи се на начин утврђен Законом о локалној самоуправи.

Радно-правни статус начелника одјељења или службе, који по истеку мандата не буде поново именован, рјешава начелник Општине у складу са Законом о локалној самоуправи.

 

 

 

IV АКТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ

Члан 83.

            У вршењу својих права и дужности Скупштина Општине доноси Статут Општине, Пословник Скупштине Општине, одлуке, Б уџет и завршни рачун Буџета, закључке, наредбе, рјешења, упутства, правилнике, планове, стратегије, програме, препоруке, смјернице, резолуције и даје аутетично тумачење аката које доноси.

 

Члан 84.

 

            Начелник у вршењу послова доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, рјешења и закључке.

Органи Општинске управе доносе рјешења и закључке.

 

Члан 85.

            Статутом се уређују послови Општине, организација и рад њених органа, њена акта и финансирање, учешће грађана у локалној самоуправи, јавност рада, сарадња Општине са другим јединицама локалне самоуправе и друга питања од значаја за рад локалне самоуправе.

Буџетом се утврђују сви приходи и расходи Општине у складу са законом.

Пословником и Правилником уређује се унутрашња организација, рад и односи у органима Општине.

Рјешењем се на основу закона и других прописа, рјешава о правима и обавезама или правним интересима грађана и правних лица из надлежности Општине.

Акти органа Општине морају садржавати правни основ на коме се заснивају.

 

Члан 86.

 

Доношење аката у надлежности Скупштине Општине врши се у редовној процедури у складу са Програмом рада Скупштине Општине којим је одређен назив акта, предлога и аката и рок за доношење аката.

 

 

 

Члан 87.

 

            Приједлог за доношење аката из надлежности Скупштине Општине могу поднијети: Начелник Општине, сваки одборник, радна тијела Скупштине и 10% бирача са подручја Општине.

Иницијативу за доношење аката из надлежности органа Општине може покренути 5% бирача, као и регистровано удружење грађана.

Иницијатива се упућује општинском органу надлежном за доношење аката, који је одмах доставља Општинској управи на разматрање.

Општинска управа је дужна у року од 15 дана размотрити иницијативу и о свом ству обавијеситти орган надлежан за доношење акта.

Ако је иницијатива достављена органу који није надлежан за доношење акта чије се доношење иницира, тај орган ће иницијативу одмах одставити надлежном органу општине и о томе писемно обавиејстити подносиоца иницијативе.

Детаљније процедуре покретања инициајтиве, утврђивање нацрта, провођења јавне расправе и усвајање приједлога општег акта из надлежности Скупштине Општине, регулисаће се Пословником о раду Скупштине Општине.

Члан 88.

 

            Начелник Општине обезбјеђује јавну расправу о Нацрту Статута Општине, Нацрту Одлуке о Буџету Општине и другим актима Општине утврђеним законом, овим Статутом и одлукама Скупштине Општине.

 

Члан 89.

 

Одлуке и други општи акти органа Општине објављују се и у Службеном гласнику Општине.

Појединачни акти органа Општине објављују се у гласилу Општине на основу одлуке Скупштине Општине или Начелника Општине.

Појединачни акти Начелника објављују се уколико је то прописано законом или одлуком Скупштине Општине или само појединачним актом.

Општи и појединачни акти органа Општине поред обајвљивања у Службеном гласнику Општине могу се објавити и на огласној табли Општине.

Сва акта Општине која се објављују у Службеном гласнику Општине Љубиње ступају на снагу осам дана од дана њиховог доношења и објављивања на огласној табли Општине.

Ступање на снагу осталих аката утврђује се у самом тексту акта, а правило је да ступају на снагу даном доношења.

Начелник Општине је дужан да у року од петнаест дана од дана објављивања Министарству управе и локалне самоурпаве РС достави Службени гласник Општине.

 

 

V ИМОВИНА И ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНЕ

 

Члан 90.

 

            За извршавање обавезних функција сва потребна покретна и непокретна имовина додјељује се Општини у власништво, а њу између осталог чине објекти комуналне инфраструктуре, пословни и други објекти јавних комуналних предузећа, чији је оснивач Општина, односно објекти који су финансирани из Буџета Општине или путем самодоприноса грађана, те друга имовина коју је Општина стекла као правни насљедник установа и институција које су престале да постоје.

Поступак утврђивања и преноса имовине из става 1.овог члана уређује се посебним законом.

Општина има у власништву, користи и располаже својом имовином у складу са законом.

Општина води евиденцију о својој имовини.

 

Члан 91.

 

            За обављање послова утврђених Уставом, Законом и овим статутом, Општини припадају приходи одређени законом.

 

Члан 92.

 

            Основни приходи Општине се остварују подјелом прихода који се, у омјеру утврђеним Законом о буџетском систему Републике Српске, дијеле између буџета Републике Српске , буџета општина и осталих корисника.

Поред прихода из претходног става, у приходе Општине спадају:

а) порез на имовину, односно непокретности,

б) новчане казне изречене у прекршајним поступцима за прекршаје утврђене актима Општине,

в) општинске административне таксе,

г) комуналне таксе,

д) посебне водне накнаде, накнаде за заштиту вода,

ђ) општинске накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса,

е) порез на добитке од игара на срећу,

ж) боравишне таксе,

з) остали приходи као што су:

– приходи од грантова, трансфера и приходи које буџетски корисници остваре обављањем редовне и допунске дјелатности у складу са законом, у проценту који је утврђен одлуком о извршењу буџета и

– остали општински приходи у складу са законом.

Општина има право да узима кредите у складу са процедурама и у границама утврђеним законом.

Члан 93.

 

            Приходи и расходи Општине исказују се у буџету Општине.

Припрема, доношење и извршавање буџета Општине врши се на основу стандардних буџетских класификација.

Буџет Општине се припрема и доноси према буџетском календару утврђеним Законом о буџетском систему Републике Српске.

Планирана буџетска средства и планирани буџетски издаци Општине морају бити уравнотежени.

Члан 94.

 

            Буџет Општине доноси се за календарску годину прије њеног почетка.

Ако се у року из претходног става не донесе буџет, Скупштина доноси одлуку о привременом финансирању.

Привремено финансирање врши се по буџету за протеклу годину, најдуже шест мјесеци.

У току привременог финансирања из претходног става могу се котристити средства највише у висини остварених прихода у посљедња 3 мјесеца године која претходи години за коју се буџет доноси, увећаних по стопи раста цијена на мало у Републици у периоду на који се одлука о привременом финансирању односи.

По истеку године доноси се завршни рачун.

 

Члан 95.

 

            Начелник Општине утврђује Нацрт Буџета Општине и обезбјеђује спровођење јавне расправе о истом.

Приједлог Буџета Начелник Општине подноси Скупштини на усвајање, у складу са Законом.

 

Члан 96.

 

            Извјештај о извршењу Буџета разматра и усваја Скупштина Општине у складу са Законом.

 

 

 

 

 

VI ЈАВНОСТ РАДА ОРГАНА ОПШТИНЕ

 

Члан  97.

 

            Органи Општине обезбјеђују јавност рада на сљедећи начин:

 

–       редовним давањем информација грађанима и средствима јавног информисања;

–       одржавањем конференција за штампу;

–       објављивањем података о броју запоселених Општинске управе;

–       обезбјеђивањем услова за неометано информисање јавности о извршавању послвоа из своје надлежности и о свим промјенама органиазције ир ада Општинске управе;

–       објављивањем општих и појединачних аката општинских органа у Слуужбеном гласнику Општине, те објављивањем појединих аката на огласној плочи Општине и огласним плочама по насељеном мјесту;

–       омогућавањем физичким и правним лицима да подносе приговоре и притужбе на рад општинских органа као и неправилан однос службеника Општинске управе;

–       успостављање и одржавање „веб – странице“ Општине;

–       одређивањем службеника за комуникацију са медијима и успостављање протокола о остваривању те комуникације;

–       на друге погодне начине (израда плаката, летака, давање саопштења).

Објављивање  одређених извјетшаја може се ускратити само када је то прописано законом, о чему одлуку доноси Скупштина Општине у складу са законом.

Органи Општине подносе јавности годишње извјештаје у којим се пореде постигнути резултати са планираним програмским циљевима.

Члан 98.

 

            Начелник Општине може одлучити да се у поступку припреме и доношења општег акта објави његов текст у свим фазама доношења, путем средстава јавног информисања, или на други начин, као и да се одреди рок за давање писмених примједби на текст нашег акта.

 

Члан 99.

 

            Обавјештења и информације о обављању послова органа Општине дају Начелник Општине и Предсједник Скупштине Општине, с тим што Начелник Општине може за давање одговарајућих информација овластити поједине службенике, који су истовремено лично одговорни за тачност и правовременост информације.

Неовлашћено давање информација, или давање нетачних информација представља тежу повреду службене дужности.

Члан 100.

 

            Органи Општине дужни су омогућити физичким и правним лицима подношење приговора и притужби на рад органа као и на неправилан однос службеника када им се обраћају ради остваривања својих права и интереса.

На поднесене приговоре и притужбе Начелник Општине дужан је физичким и правним лицима дати одговор у року од 30 дана од дана подношења приговора или притужбе, а на основу претходно прибављеног мишљења од начелника одјељења.

Приговоре, односно притужбе на рад Начелника Општине, разматра Скупштина Општине и о њима заузима став.

Члан 101.

 

            Сједнице Скупштине, комисија, одбора и савјета су јавне, ако није другачије предвиђено Законом.

Сједници Скупштине Општине могу присуствовати заинтересовани грађани на начин и под условима прописаним Пословником Скупштине.

 

 

VII ОБЛИК НЕПОСРЕДНОГ УЧЕШЋА ГРАЂАНА

      У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

 

Опште одредбе

 

Члан 102.

 

            У пословима локалне самоуправе, грађани одлучују посредно, путем својих представника изабраних у Скупштину Општине (одборници) и непосредно.

Облици непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи су:

 

  1. референдум,
  2. збор грађана,
  3. грађанска иницијатива,
  4. мјесна заједница,
  5. јавне расправе,
  6. и други облици који нису законом забрањени.

 

 

 

Члан 103.

 

            Грађани непосредно одлучују:

–   о изградњи комуналних објеката, начину обезбјеђивања финансијских средстава за изградњу тих објеката и о начину коришћења и управљању тим објектима;

–   о упућивању препорука и приговора на рад органа Општине;

–   о покретању иницијативе за издвајање и припајање насељених мјеста из састава Општине;

–   о покретању иницијативе за оснивање мјесне заједнице;

–  о доношењу и измјени прописа и других општих аката из надлежности Општине, давањем примједби и приједлога на нацрте и приједлоге тих аката.

 

Референдум

 

Члан 104.

 

            Скупштина Општине може одлучити да распише референдум ради непосредног изјашњавања грађана о сваком питању из своје надлежности.

О питањима која захтијевају непосредно лично учешће грађана и када то захтијева општи интерес у Општини, одлучује се референдумом.

 

Члан 105.

 

            Скупштина Општине доноси одлуку о расписивању општинског референдума већином гласова укупног броја одборника.

Одлуком из претходног става се одређује поступак спровођења општинског референдума у складу са Законом о референдуму и грађанској иницијативи.

 

Члан 106.

 

            Приједлог за расписивање општинског референдума могу поднијети: једна трећина одборника, Начелник Општине и најмање 500 (петсто) бирача уписаних у бирачки списак Општине.

Од дана ступања на снагу одлуке о расписивању референдума, до дана спровођења референдума, не може протећи мање од 30 дана ни више од шест мјесеци.

Референдум се проводи на гласачким мејстима.

Гласачка мјеста се образују за једно или више насељених мјеста.

 

 

 

Члан 107.

 

            Органи за спровођење општинског референдума су комисија за спровођење референдума и гласачки одбори.

Комисију за спровођење референдума образује Скупштина Општине најкасније у року од десет дана од дана стузпања на снагу одлуке о расписивању референдума, а чине је предсједник и четири члана који имају замјенике.

Предсједника и чланове комисије за спровођење референдума и њихове замјенике предлаже Комисија за избор и именовање у Скупштини Општине.

 

Члан 108.

 

            Комисија за спровођење референдума:

а) доноси пословник о свом раду којим детаљније уређује процедуре и задатке које има према Закону о референдуму и грађанској иницијативи и овим Статутом,

б) стара се о законитом спровођењу општинског референдума,

в) стара се о обезбјеђивању материјала за гласање и прописује обрасце за спровођење општинског референдума;

г) врши контролу штампања гласачких листића и поступка достављања гласачких листића гласачким одборима,

д) одређује гласачка мјеста,

ђ) именује гласачке одборе и стара се о правилности њиховог рада,

е) објављује прве незваничне резултате општинског референдума најкасније у року од 24 часа од затварања гласачких мјеста,

ж) утврђује резултате општинског референдума,

з) подноси извјештај Скупштини општине о резултатима референдума,

и) јавно објављује резултате општинског референдума за свако гласачко мјесто,

ј) врши и друге послове утврђене Законом о референдуму и грађанској иницијативи.

Предсједник и чланови комисије за спровођење референдума  морају имати бирачко право и искуство у провођењу избора.

Предсједнику и члановима комисије за спровођење референдума мандат траје до констатовања резултата референдума од стране Скупштине Општине.

Комисија за спровођење референдума у свом раду користи печат Скупштине Општине.

 

Члан 109.

 

            Гласачки одбори имају предсједника и два члана који имају замјенике.

Приликом именовања гласачких одбора, обавезно се води рачуна о сразмјерној заступљености политичких странака у Скупштини општине.

Предсједник и чланови гласачког одбора морају имати бирачко право.

Гласачки одбори руководе гласањем на гласачком мјесту,  обезбјеђују правилност и тајност гласања, утврђују резултате гласања на гласачком мјесту и врше и друге послове утврђене Законом о референдуму и грађанској инициајтиви и упутствима комисије за спровођење референдума.

 

Члан 110.

 

            Референдумско питање се утврђује одлуком о расписивању референдума.

Референдумско питање и садржај гласачког листића за изјашњавање грађана на референдуму морају испуњавати критеријуме прописане Законом о референдуму и грађанској иницијативи.

 

Члан 111.

 

            Гласање на референдуму се врши заокруживањем једног од могућих одговора.

Гласањем на референдуму руководи гласчаки одбор који утврђује резултате референдума на гласачком  мјесту.

Гласачки одбор након утврђивања резултата референдума саставља записник у складу са Законом о референдуму и грађанској иницијативи и записник доставља комисији за спровођење референдума.

Поступак за подношење и рјешавање приговора грађана на резултате референдума врши се на начин утврђен Законом о референдуму и грађанској иницијативи.

 

Члан 112.

 

            Комисија за спровођење референдума подноси Скупштини општине извјештај о спроведеном референдуму.

Скупштина општине на првој сједници након подношења извјештаја из претходног става констатује резултате референдума.

Резултати референдума се објављују у „Службеном гласнику општине Љубиње“.

 

Члан 113.

 

            Референдум је пуноважан ако је на њему гласала натполовична већина грађана Општине који имају бирачко право и који су уписани у бирачки списак Општине.

Референдумско питање је добило подршку грађана ако се за њега изјаснила натполовична већина грађана која је гласала на општинском референдуму.

 

Збор грађана

 

Члан 114.

 

            Збор грађана може сазвати начелник Општине, Предсједник Скупштине општине, предсједник Савјета мјесене заједнице и сваки одборник Скупштине општине на подручју мјесне заједнице на којој има пребивалиште.

Сазивање и начин рада збора грађана регулише се посебном одлуком Скупштине општине.

 

Члан 115.

 

Предсједник Ссавјета мјесне заједнице дужан је сазвати збор грађана на писмени захтјев најмање 10% бирача мјесне заједнице.

Члан 116.

 

            Грађани на збору грађана могу расправљати и давати примједбе о питањима из надлежности органа Општине који су од непосредног заједничког интереса за грађане одређеног подручја Општине и предлагати начине рјешавања одређених питања и доношење аката из дјелокруга Скупштине Општине.

 

Грађанска иницијатива

 

Члан 117.

 

            Скупштина општине је дужна да размотри сваку иницијативу коју добије, под условом да је  покренута на начин и у облику прописаним Статутом.

Грађанска инициајтива може бити покренута ако ју је потписало 5% од укупног броја гласача.

Иницијатива грађана се подноси у писаном облику и мора садржавати образложење.

Скупштина општине је дужна да у року од шездесет дана од дана добијања инициајтиве обави расправу и грађанима достави образложен одговор.

 

 

Члан 118.

 

            Грађани покрећу иницијативу за:

–    доношењу или промјену Статута Општине,

–   доношење или промјену акта којим се уређује одређено питање из самосталног дјелокруга Општине,

–     расписивање референдума.

Члан 119.

 

            Грађанин се може само једном потписати на листу потписника грађанске инициајтиве и може повући свој потпис у писменој форми.

Након пријема потребног броја потписа потписника грађанске иницијативе, орган општине коме је иницијатива  поднесена је дужан да у року од 30 дана подносиоцу приједлога достави образложен одговор.

Члан 120.

 

            Грађани на збору грађана образују Иницијативни одбор који има предсејдника и најмање четири члана.

Приједлог за покретање инициајтиве, разлози за промјену аката односно доношење одлука о којима се Скупштина или други надлежни орган Општине треба да се изјасни, потписују чланови иницијативног добора.

 

Мјесна заједница

 

Члан 121.

 

            Мјесна заједница се може основати за дио једног или више насељених мјеста која чине територијалну, економску цјелину за задовољење потреба становништва на мјесном подручју.

У мјесној заједници, грађани могу задовољавати заједничке потребе и интересе у областима уређења насеља, становања, комуналне дјелатности, здравствене и социјалне заштите, заштите животне средине, образовања и васпитања, културе, физичке културе, као и другим областима које сами утврде статутом мјесне заједнице и другим актима.

НАЦРТ

Члан 122.

 

            Мјесна заједница се образује Одлуком Скупштине општине.

Одлуком из става 1.овог члана утврђују се назив, подручје, послови које врши мјесна заједница, организација и начин финансирања.

 

Члан 123.

 

            Мјесна заједница нема статус правног лица.

Иницијативу за образовање мјесних заједница односно промјену подручја постојећих мјесних заједница могу покренути:

–  збор грађана са подручја за које се образује мјесна заједница а најмање 70 потписа регистрованих бирача,

–     Начелник општине,

–     најмање 1/3 одборника Скупштине.

 

Члан 124.

 

            Скупштина Општине Љубиње расписује изборе за избор чланова Савјета у мјесним заједницама.

Чланови Савјета мјесних заједница  бирају се на зборовима грађана тајним гласањем.

Укупан број грађана мјесне заједнице који присуствују на збору грађана на којем се бирају чланови савјета мјесне заједнице не смије бити мањи од:

–  10% (десет) за мјесну заједницу до 150 бирача који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице;

–  10% (десет) за мјесне заједнице преко 150 бирача којима имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице.

Предсједник и чланови савјета могу бити разријешени дужности и прије истека  мандата а у складу са Одлуком о мјесним заједницама и Статутом мјесних азједница.

 

Члан 125.

 

            За чланове Савјета изабрани су кандидати који су добили највећи број гласова бирача који су гласали на збору грађана за избор чланова Савјета.

 

 

Члан 126.

 

            Мјесна заједница има Савјет.

Мандат чланова Савјета мјесне заједнице траје четири године.

Савјет мјесне заједнице броји пет чланова.

Изборни поступак, надлежност и овлашћења Савјета мјесне заједнице утврђују се Одлуком о оснивању мјесних заједница на подручју општине.

 

Члан 127.

 

            Орган  за спровођење избора Савјета у мјесним заједницама је Општинска изборна комисија и бирачки одбори.

Избори за Савјет у мјесним заједницама одржавају се се најкасније 90 дана од конституисања локалних органа власти у Општини Љубиње.

Избори за Савјет мјесних заједница спроводе се у складу са одредбама Изборног закона РС и Упутства које донесе Републичка изборна комисија.

 

Члан 128.

 

            Административно-техничке, правне и рачуноводствено-књиговодствене послове за мјесне заједнице на подручју општине Љубиње обавља Општинска управа.

У Општини Љубиње се води регистар мјесних заједница.

Регистар мјесних заједница је јавна књига.

 

Члан 129.

 

            Финансирање мјесних заједница обезбјеђује се из:

 

–     средстава грађана мјесних заједница,

–     буџетских средстава Општине које се намјенски планирају за мјесне заједнице,

–     донација грађана, удружења и међународних организација,

–     други приходи које својим активностима остварује мјесна заједница.

 

Јавна расправа

Члан 130.

 

            Јавна расправа се спроводи о:

–       Нацрту Статута Општине;

–       Нацрту Одлуке о Буџету;

–       Плану развоја Општине;

–       Просторном плану;

–       Нацрту урбнанистичког и регулационих планова;

–       Нацрту одлуке о мјесним заједницама

Као и о другим актима које надлежни орган Општине упути на јавну расправу.

 

VIII САРАДЊА ОПШТИНЕ СА ОРГАНИМА ВЛАСТИ, ДРУГИМ ОПШТИНАМА И

       УДРУЖИВАЊЕ ОПШТИНЕ У САВЕЗЕ И ЗАЈЕДНИЦЕ

 

 

Члан 131.

 

            Органи Општине сарађују са другим органима власти у Републици Српској, Босни и Херцеговини у складу са Законом на принципима утврђене надлежности општине и тих органа, а ради остваривања интереса општине и њених грађана.

 

Члан 132.

 

            У области послова локалне самоуправе општина остварује  сарадњу са другим општинама, а првенствено са сусједним општинама.

Сарадња из става 1.овог члана планира се и остварује у оним пословима клоји су од њиховог заједничког интереса.

Начин и облици сарадње уређују се посебним споразумима-уговорима са другим општинама.

 

 

Члан 133.

 

            Општина се може удруживати у Савез општина и градова Републике Српске, ради унапређења и заштите својих интереса, о чему одлуку односи Скупштина општине.

 

Члан 134.

 

            Ради што потпунијег извршавања послова из надлежности Општине, органи Општине сарађују са политичким странкама, вјерским заједницама, невладиним организацијама и другим субјектима.

 

Члан 135.

 

            Општина може приступити домаћим и међународним удружењима локалних власти и сарађивати са јединицама локалне самоуправе у Федерацији БиХ и у иностранству у складу са законом.

Одлуку из става 1.овог члана доноси Скупштина општине самостално или на приједлог Начелника Општине.

 

IX ПОСТУПАК ЗА ДОНОШЕЊЕ, ИЗМЈЕНУ

     И ДОПУНУ СТАТУТА

Члан 136.

 

       Статут Општине, као и његове измјене и допуне, усваја Скупштина Општине већином гласова укупног броја одборника.

 

Члан 137.

 

            Иницијативу за промјену Статута може поднијети:

–       Начелник Општине;

–       Предсјендик Скупштине или стално радно тијело Скупштине Општине у чијем су дјелокругу статутарна питања, као и сваки одборник Скупштине Општине.

Иницијатива се подноси Начелнику Општине у писемном облику са образложењем.

Иницијативу за промјену Статута Општине могу дати грађани путем збора грађана и у форми грађансек иницијативе, на начин прописан овим Статутом.

 

 

 

 

Члан 138.

 

            Приједлог за доношење Статута Општине, као и његове измјене и допуне, могу поднијети:

–     Начелник Општине,

–      најмање 1/3 одборника Скупштине Општине,

–      најмање 20%(двадесет) грађана са подручја општине (бирача).

Приједлог из претходног става може да садржи:

–   образложење разлога за доношење Статута или његову измјену и допуну, правни основ и образложење предложених одредби Статута.

Приједлог Статута или одлуке о измјенама и допунама Статута утврђује овлашћени предлагач и доставља Скупштини Општине на одлучивање.

 

Члан 139.

 

      О приједлогу за измјену и допуну Статута расправља се на сједници Скупштине Општине.

Ако се не прихвати приједлог за измјену и допуну Статута Општине, исти акт се не може ставити на дневни ред Скупштине Општине прије истека 6 мејсеци од када је расправа о приједлогу на Скупштини Општине закључена.

О прихваћеном приједлогу за измјену и допуну Статута организује се јавна расправа.

 

Члан 140.

 

            Изузетно Скупштина општине може одлучити о усвајању измјена и допуна Статута Општине непосредно на основу приједлога Статутарне одлуке без провођења поступка јавне расправе ако је предложени мањи обим промјена или ако те промјене представљају усклађивање Статута Општине са одредбама закона које усваја Парламентарна Скупштина БиХ или Народна Скупштина Републике Српске.

 

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 141.

 

            Даном ступања на снагу овог статута престаје да важи Статут Општине Љубиње (Службени гласник Општине Љубиње, број: 1/05, 2/05, 1/12 и 2/13).

 

Члан 142.

 

            Одлуке и други акти Општине Љубиње ускладиће се са одредбама овог статута, у року од 12 мјесеци од дана његовог ступања на снагу.

 

 

Члан 143.

 

            Овај статут ступа на снагу осам дана од дана објављивања у Службеном гласнику Општине Љубиње.

 

 

Скупштина Општине Љубиње

Број: 01-                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Дана, ________2014.године

Љубица Козић