Конкурс за избор секретара СО Љубиње и два начелника одјељења Административне службе

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


opstina

Опис радног мјеста

1. Секретара Скупштине Општине Љубиње 1 извршилац
2. Начелника Одјељења за привреду, финансије и јавне дјелатности 1 извршилац
3. Начелника одјељења за општу управу 1 извршилац

Опис послова
Секретар Скупштине Општине Љубиње, Начелник Одјељења за привреду, финансије и јавне дјелатности и Начелник Одјељења за општу управу обављају послове у складу са Законом о локалнопј самоуправи, Статутом Општине Љубиње и Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Административне службе Општине Љубиње, обрађено у поглављу ВИ („Изабрани службеници Општинске административне службе“, чланови 31,32. и 33).

Мандат
Мандат секретара Скупштине Општине Љубиње, начелника Одјељења за општу управу и начелника Одјељења за привреду, финансије и јавне дјелатности, траје четири године, односно именује се на вријеме трајања мандата Скупштине Општине Љубиње.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Општи услови за све кандидате

– да су старији од 18 година
– да су држављани РС или БиХ
– да имају општу здравствену способност
– да нису отпуштани из државне службе на било којем нивоу у БиХ (било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере на било којем ниивоу власти у РС, у периоду од три године прије дана објављивања упражњене позиције
– да се на њих не односи члан ИX И Устава БиХ
– да се против њих не води кривични поступак и да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора најмање шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање наведене функције.
В Посебни услови
За секретара Скупштине општине Љубиње
– ВСС ВИИ-1 степен шкослке спреме, завршен правни факултет – дипломирани правник
– да има најмање 5 година радног искуства у струци;
– да има положен стручни испит за рад у органима управе

За начелника Одјељења за привреду, финансије и јавне дјелатности
– да ВСС ВИИ-1 степен школске спреме, економски, правни, друштвени или технички смјер,
– да има најмање 5 година радног искуства у струци
– да има положен стручни испит за рад у органима управе

За начелника Одјељења за општу управу
– ВСС ВИИ-1 степен школске спреме , правни, економски или друштвени смјер,
– да има најмање 5 година радног искуства у струци
– да има положен стручни испит за рад у органима управе

Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске (Службени гласник РС, бр.73/08), Законом о локалној самоуправи (Сл.гл.РС, бр.101/04, 42/05 и 118/05) и Законом о министарским, владиним и другим именовањима РС (Сл.гл.РС, 41/03).

Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова:

– биографију о кретању у служби
– увјерење о држављанству
– овјерену копију дипломе о завршеном факултету
– увјерење о радном искуству
– доказ о положеном стручном испиту
– увјерење да се против њих не води кривични поступак, не старије од 3 мјесеца
– овјерену изјаву о непостојању сукоба интереса,
– овјерену изјаву да није отпуштан из државне службе на основу дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ
– љекарско увјерење (доставиће кандидат који буде именован на дужност)
– увјерење о некажњавању (комисија ће увјерење тражити службеним путем код надлежног Центра јавне безбједности)

Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 30 дана од дна објављивања Јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске.
У случају да конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријаве рачунаће се од последњег објављивања.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавитии нтервју о чему ће кандидати бити благовремено информисани.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: Општина Љубиње, Ул.Светосавска бр.2, са назнаком – за Комисију за избор кандидата.

 

Завод за запошљавање РС