Јавни позив за уплату другог дијела пореза на непокретности

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


 

Порески обвезници пореза на непокретности, дужни су да до 31.12.2013. године, уплате  други дио пореза на непокретности, за 2013. годину.

Порески обвезници који не измире ову обавезу у прописаном року, плаћају камату по стопи од 0,03% дневно, за сваки дан кашњења, односно од  31.12.2013. године, до дана измирења пореске обавезе, на основицу коју чини износ неплаћене пореске обавезе.

Код пореских обвезника који не измире други дио пореза  на  непокретности,  Пореска   управа, ће предузети мјере принудне наплате (пљенидбом новчаних средстава са жиро   рачуна,  пословних  и  личних примања,  покретних ствари  и  укњижбом хипотеке на   непокретностима пореског обвезника).