Јавни позив за пријаву кандидата за општинске инструкторе и пописиваче за подручје општине Љубиње

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


 

На основу члана  26. Закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босне и Херцеговине 2013. године („Сл.гласник БиХ“, бр.10/12 и 18/13) и чланом 7. Закона о организацији и спровођењу Пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској („Сл.гласник РС“, бр. 70/12 и 39/13), Пописна комисија општине Љубиње објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА ОПШТИНСКЕ ИНСТРУКТОРЕ И ПОПИСИВАЧЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

Овим Јавним позивом Пописна комисија Општине Љубиње позива све заинтересоване кандидате да се пријаве за обављање послова општинских инструктора и пописивача у спровођењу пописа становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013.године на подручју Општине Љубиње.

Заинтересовани кандидати за општинске инструкторе и пописиваче  дужни су да се пријаве лично у просторијама општине Љубиње на адреси Ул.Светосавска бр.2.

Пријаве са судјеловање у Попису ће се запримати од 11.07. до 31.07.2013. године, у времену од 10 до 15 часова у просторијама општине Љубиње.

Кандидат се може пријавити само за рад у својству општинског инструктора или пописивача.

ОПШТИНСКИ ИНСТРУКТОРИ

Обавез у Попису: обука пописивача; обилазак терена пред попис и провјера усаглашености  скица и описа пописних кругова са стањем на терену; организаија и праћење рада пописивача; преглед и контрола попуњених пописних образаца; други послови по налогу ПКЛС и државног/ентитетског инструктора.

Услови које кандидат за општинског инструктора треба да испуњава:

–        Да је држављанин БиХ;

–        Да има најмање 18 година када аплицира (пунољетно лице);

–        Да се против кандидата не води кривични поступак;

–        Да има стечено најмање средње образовање у четверогодишњем трајању;

–        Да је по могућности становник насељеног мјеста или општине у којој ће обављати послове општинског инструктора;

–        Да буде расположив пшреко дана, увече и викендом за посао;

–        Да посједује психо-физичке способности за обављање теренског рада.

Спискови кандидата који су изабрани за инструктажу биће објављени најкасније до 25.августа 2013.године у просторијама Општине Љубиње, на сајту Општине Љубиње и на ВЕБ страници статистичких институција у БиХ.

Кандидати који уђу у ужи избор, обавезни су да у периоду од 25 до 30.августа 2013.године Пописној комисији Општине Љубиње поднесу копије сљедећих докумената (уз достављање на увид оригиналних докумената): личне карте; дипломе; увјерење Завода за запошљавање (уколико доказује незапосленост); индекса (за студенте); доказ да је кандидат био борац, инвалид рата, цивилна жртва рата, члан породице погинулог борца.

Кандидати изабрани за општинске инструкторе пролазе петодневну инструктажу у периоду од 6 до 10.септемра и након одслушане инструктаже (обавезбно присуство сваког дана), кандидати полажу завршни тест након којег се, зависно о квалитети завршног теста и бодовне листе, укључују у попис у својству општинског инструктора или рапоређују као резерва.

ПОПИСИВАЧИ

Задаци пописивача у попису: обилазак терена пред Попис, пописивање „од врата до врата“ и други послови по налогу општинског инструктора и Пописне комисије. Пописивачи морају у двије седмице пописати све јединице пописа (становнике, домаћинства и станове). Пописивање на терену траје од 1. до 15.октобра 2013.године (укључује суботе и недеље) од јутра до навече, па је нужан предуслов да кандидат за пописивача у том периоду нема пословних/школских обавеза, јер се од пописивача очекује пуни дневни ангажман.

Услови које кандидат пописвача треба да испуњава:

–        Да је држављанин БиХ;

–        Да има најмање 18 година на дан када аплицира (пунољетно лице);

–        Да се против кандидата не води кривични поступак;

–        Да има стечено најмање средње обраузовање;

–        Да је (по могућности становник насељеног мјеста или општине у којој ће обављати послове попивача);

–        Да има читак рукопис;

–        Да посједује психо-физичке способности за обављање теренског рада;

Листа кандидата који буду изабрани за инструктажу биће објављена најкасније до 25.августа 2013.године у просторијама општине Љубиње, сајту општине Љубиње и на веб страницама статистичких институција у БиХ.

Кандидати који уђу у ужи избор, обавезни су да у периоду од 25 до 30.августа 2013.године Пописној комисији Општине Љубиње поднесу копије сљедећих диокумената (уз достављање на увид оригиналних докумената): личне карте; дипломе; увјерење Завода за запошљавање (уколико доказује незапосленост); индекса (за студенте); доказ да је кандидат био борац, инвалид рата, цивилна жртва рата, члан породице погинулог борца.

Кандидати изабрани за општинске пописиваче пролазе петодневну инструктажу у периоду од 16 до 20.септембра и након одслушане инструктаже (обавезбно присуство сваког дана), кандидати полажу завршни тест након којег се, зависно о квалитети завршног теста и бодовне листе, укључују у попис у својству пописивача или распоређују као резерва.

НАПОМЕНА:

Сви кандидати за општинске инструкторе или пописиваче који задиовољавају наведене услове из јавног позива требају понијети личну карту и хемијску оловку ради попуњавања пријаве о судјеловању у попису.

Кандидат својим потписом јамчи истинотост података наведених у пријави.

Уколико се утврди да подаци нису тачни, кандидат неће ући у избор за општинског инструктгора или пописивача, односно искључује се из даљих активности пописа.

Кандидати који буду обављали послове општинског инструктора остварују право на накнаду у износу од 75 КМ по једном пописивачу.

Кандидати који буду обављали послове пописивача остварују право на накнаду на основу броја пописних образаца и то: урбано подручје: П1 = 1,75 КМ и П2 = 1,75 КМ и рурално подручје за П1 = 1,95 КМ и П2 = 1,95 КМ.

 

ПОПИСНA КОМИСИЈA ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ