Јавни позив организацијама цивилног друштва за финансирање пројекатa из средстава буџета општине Љубиње за 2016

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


 

На основу члана 43.Закона о локалној самоууправи (Сл.гл.РС, 101/04…98/13) и члана 62. Статута Општине Љубиње (Сл. гл. број: 2/14), Начелник Општине расписује

 

 

                                                          ЈАВНИ ПОЗИВ
организацијама цивилног друштва за финансирање пројеката средствима

из
Буџета Општине Љубиње за 2016. годину

 

 

 

 1. Општина Љубиње позива организације цивилног друштва (ОЦД)/невладине организације (НВО) да доставе приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима Општине Љубиње, ради избора за финансирање из средстава Буџета Општине за 2016.годину.

2. Право пријаве, у оквиру регистроване дјелатности, односно програмских циљева, имају:

  • Удружења/Фондације,

3. Укупан износ одобрених средстава за финансирање по овом позиву је: 10.000 КМ

4.Услови за кориштење средстава из буџета Општине Љубиње:

 1. да је пројекат намијењен грађанима Општине Љубиње и да се инплементира на подручју Општине;
 2. да се пројекат односи на сљедеће области:

 

  • ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ИСТИЦАЊЕ ВРИЈЕДНОСТИ КУЛТУРНОГ НАСЉЕЂА ЉУБИЊА
  • ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ИСТИЦАЊЕ ВРИЈЕДНОСТИ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА ЉУБИЊА
  • ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ИСТИЦАЊЕ ВРИЈЕДНОСТИ ТРАДИЦИЈЕ И СИМБОЛА ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ РАТА
  • УНАПРЕЂЕЊЕ УРБАНЕ КУЛТУРЕ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА И СТАНОВАЊА
  • УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА РЕКРЕАЦИЈЕ ПЕНЗИОНЕРА
  • УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗДРАВЉА И ЗДРАВОГ ЖИВОТА

 

5. Приједлог пројекта треба да садржи:

 • назив пројекта;
 • назив организације (адреса, телефон/факс и е-mаil);
 • област на коју се односи пројекат и опис конкретног проблема/питања који се рјешава реализацијом пројекта;
 • циљеве пројекта (на који начин пројекат доприноси рјешавању проблема/питања);
 • детаљан опис пројекта (по могућности навести све пројектне активности и временску динамику реализације пројекта);
 • детаљан буџет пројекта (трошковник):
 • (плате/накнаде, трошкови опреме, активности, извори средстава и друго)
 • податке о партнерима у пројекту;
 • начин праћења реализације пројекта (вредновање постигнућа и мјерење задовољства корисника);
 • овлаштено (одговорно) лице за реализацију пројекта (име и презиме, контакт телефон, адреса)
 • број жиро рачуна предлагача пројекта.
 1. Квалификациони критеријуми за оцјењивање:
 • да се пројекат односи на грађане Општине Љубиње и да ће се реализовати на њеном подручју;
 • да је пројекат достављен на вријеме и у складу са траженом документацијом;
 • да је испоштована процедура за писање пријаве пројеката;
 • да обухвата већи број корисника услуга са једнаким квалитетом испоруке;
 • да је удружење/фондација у протеклој години (ако су јој била одобрена средства) оцијењен у Листи за оцјену квалитета услуге (добављача) оцјеном А и Б;
 • да поштује Кодекс понашања за невладин сектор БиХ.

 

 1. Важна обавјештења

Оцјену и рангирање предлога пројеката извршиће посебна комисија Општинске управе.

Рок за достављање пријава:8.6.2016. године, у 12,00 часова

Пријаве, са документацијом, у запечаћеној коверти, препорученом поштом или лично се достављају Општинској управи Општине Љубиње, са назнаком „Јавни позив за ОЦД/НВО“.

Упутства за израду пријаве могу се добити у  Општинској управи Општине Љубиње, током радног времена.

Сви подносиоци пријаве ће, у року од 15 дана од истека рока за предају пријаве, добити обавјештење о одлуци комисије, у писменој форми.

 1. Овај јавни позив ће се објавити на огласној табли Општине и на веб страници Општине Љубиње.

Број: 02-401-38/16

Љубиње, 23.5.2016. године

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

___________________

Веско Будинчић