ЈАВНИ ОГЛАС о продаји грађевинског земљишта у власништву општине Љубиње путем јавног надметања-лицитације

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ

НАЧЕЛНИК

 

Број:02-477-4-1/24

Датум: 18.04.2024.године

 

На основу члана 59.Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, број 97/16 и 36/19), члана 69. Статута Општине Љубиње ( Службени гласник Општине Љубиње, број 3/17), Одлуке о начину и условима  продаје грађевинског земљишта  , број 01-477-4/24 од дана 09.04.2024.године и чланова 7. 9. и 10. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самомоуправе ( Службени гласник Републике Српске, број 20/12) начелник Општине Љубиње објављује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

о продаји грађевинског земљишта у власништву општине Љубиње

путем јавног надметања-лицитације

1.ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ И СВРХА

Општина Љубиње ,  улица Светосавска број 2 , оглашава продају грађевинског земљишта (непокретности) означене као к.ч. број 400/6 , површине 524м2, уписане у лист непокретности број 562 КО Љубиње , власништво Општине Љубиње у обиму 1/1, без уписаног терета .

  1. УСЛОВИ ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ И НАЧИН ПОЛАГАЊА КАУЦИЈЕ

Продаја непокретности  ће се вршити усменим јавним надметањем ( лицитацијом).

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене цијене постигнуте у поступку јавног надметања. Поступак јавног надметања провест ће Комисија именована  у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самомоуправе ( Службени гласник Републике Српске, број 20/12). На лицитацији предметна непокретност не може се продати уколико не буду учестовала најмање 2 (два) понуђача са уредним пријавама.

За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу од  1.000,00 КМ  на рачун Општине Љубиње, број рачуна 5674338200000109, са позивом на број 02-477-4-1/24,  најкасније до дана одређеног за одржавање лицитације.

По оконачању поступка  лицитације, након прибављања мишљења правобранилаштава Републике Српске, сједиште замјеника Требиње, начелник ће са најповољнијим понуђачем закључити уговор о купопродаји непокретности, који ће бити у форми нотарски обрађене исправе и којим ће се регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна. Најповољнији учесник лицитације дужан је да уплати цјелокупан износ постигнуте купопродајне цијене, умањен за износ уплаћене кауције, најкасније на дан закључења купопродајног уговора код нотара, а предаја непокретности у посјед купца извршиће се најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана уплате купопродајне цијене. Уколико учесник лицитације чија понуда буде изабрана као најповољнија, из било којег разлога одустане од учињене понуде или од закључења уговора о продаји непокретности, губи право на поврат уплаћене кауције, а закључење уговора о купопродаји непокретности понудиће се следећем најповољнијем понуђачу.Учеснику лицитације који не буде изабран као најповољнији понуђач извршит ће се поврат уплаћене кауције у року од 8 (осам) дана од дана закључења поступка јавног надметања.

 

3.ЦИЈЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ

Почетна цијена непокретности која је предмет продаје путем јавног надметања-лицитације износи укупно 1.572,00 КМ која је утврђена стручним налазом и мишљењм сталног судског вјештака грађевинско-архитектонске струке Брњош Драгомира из Требиња, сачињеним дана 08.04.2024.године.

Учесници лицитације дужни су да се придржавају ограничења давања понуда, те свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 200 КМ, а највише за 500КМ од последње понуђене.

 

4.ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа у предметном поступку продаје путем лицитације имају сва правна и физичка лица. Понуђачи су обавезни са собом понијети :

  • за физичка лица : овјерена копија личне карте
  • за правна лица: актуелни извод из судског регистра, оригинал или овјерена копија и овјерену копију личне карте законског заступника
  • пуномоћје уколико правно лице заступа пуномоћник и овјерену копију личне карте пуномоћника
  • доказ о уплати кауције

 

5.ДАТУМ И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ЛИЦИТАЦИЈЕ

Јавно надметање за продају непокретности ће се одржати дана 08.05.2024.године у 12 часова у просторијама општине Љубиње.

6.ОСТАЛО

Увид у документацију и преглед непокретности која је предмет продаје може се вршити сваким радним даном од 10 до 13 часова у вријеме трајања огласа , уз претходну пријаву на број телефона 059/630-280.

Оглас за продају некретнине из члана 1.огласа објавит ће се у дневном листу Глас Српске, огласним таблама и интернет страници Општине Љубиње.

Општина Љубиње не сноси никакве трошкове понуђача по овом огласу, те задржава право да овај оглас поништи и не сноси никакву одговорност према учесницима у поступку јавног надметања.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Стево Драпић