Ј А В Н И ПОЗИВ за пријаву лица старијих од 65 година и корисника најниже пензије из тачке 1. алинеја 1. и 2. Одлуке о одређивању износа најниже пензије, за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


На основу тачке 10. Одлуке о начину реализације пакета енергетске подршке енергетски сиромашним потрошачима („Службени гласник Републике Српске“број28/23) Министарствоз дравља и социјалне заштите Републике Српске, објављује

Ј А В Н И  П О З И В
за пријаву лица старијих од 65 година и корисника најниже пензије из тачке 1. алинеја 1. и 2. Одлуке о
одређивању износа најниже пензије, за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања
IПакетом енергетске подршке ЕУ као инструментом претприступне помоћи ИПА 3 за 2023. годину предвиђена су средстава за додјелу финансијске помоћи енергетски
сиромашним потрошачима/угроженим домаћинствима у Републици Српској за трошкове
гријања, у циљу ублажавања негативних социоекономских утицаја енергетске кризе.

II Финансијска помоћ за трошкове гријања биће под прописаним условима додијељена лицима која поднесу пријаву на јавни позив, и то:
лицима старијим од 65 година која не остварују лична примања,
корисницима најниже пензије из тачке1. алинеја1. и 2. Одлуке о
одређивању износа најниже пензије („Службени гласник Републике Српске“ број 8/23), у износу од 275,29 КМ и 330,37 КМ.
Наведена лица подносе пријаву на јавни позив под условом да подносилац пријаве
или члан његовог домаћинства не припада ни једној категорији лица наведених утачки III овог
позива, којима ће финансијска помоћ бити додијељена на основу података из службених евиденција.
III Финансијска помоћ за трошкове гријања биће додијељена на основу података из службених евиденција, без пријављивања на јавни позив, сљедећим лицима:
корисницима права на новчану помоћ по основу закона којим се уређује област социјалне заштите,
корисницима права на додатак на дјецу по основу закона којим се уређује област дјечије заштите,
незапосленим борцима од прве до пете категорије млађим од 60 година, који су корисници мјесечног новчаног примања на основу Одлуке о исплати мјесечног новчаног
примања социјалноугроженим незапосленим борцима Одбрамбеноотаџбинскограта
Републике Српске од прве до пете категорије, број: 04/101222759/21 од 16.9.2021.године
(Службени гласник Републике Српске“ број 86/21),
борцима од прве до пете категорије старијим од 60година, који се према
ажурираним подацима из евиденције Министарства рада и борачко инвалидске заштите налазe
у стању социјалне потребе.
IVУслови за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријањал ицу старијем од 65 година:
да има пребивалиште на подручју Републике Српске,

да не остварује лична примања,
да живи у домаћинству у коме просјечна мјесечна примања по члану домаћинства остварена у последња три мјесеца која претходе мјесецу у коме је расписан јавни позив, не прелазе износ од 350 КМ.

Услови за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања кориснику најниже пензије:
да је корисник најниже пензије у износу од 275,29 КМ или 330,37 КМ,
да има пребивалиште на подручју Републике Српске,
да живи у домаћинству у коме просјечна мјесечна примања по члану домаћинства остварена у последња три мјесеца која претходе мјесецу у коме је расписан јавни позив, не прелазе износ од 350 КМ

V Ако подносилац пријаве или члан домаћинства испуњавају услове за
финансијску помоћ по више основа, финансијску помоћ остварују по једном основу.
Ако подносилац пријаве и члан домаћинства или више чланова домаћинства испуњавају услове за финансијску помоћ, финансијска помоћ се додјељује једном лицу.

VI Пријава на јавни позив подноси се Центру за социјални рад/служби
социјалне зашите у мјесту пребивалишта подносиоца пријаве. Образац пријаве се може преузети у штампаној форми у просторијама надлежног центра/службе, а
доступан је и у елекронској формина званичној интернет страници Министарства здравља и социјалне заштите. Пријаву потписује подносилац пријаве, а потпис се
овјерава код надлежног органа.

VII Подносиоци пријаве уз пријаву на јавни позив достављају сљедeће
доказе:
доказ о пребивалишту (нпр. увјерење/обавјештење о пребивалишту или копија личне карте),
увјерење Пореске управе о опорезивим приходима подносиоца пријаве и чланова домаћинства за посљедња три мјесеца која претходе мјесецу у којем је расписан јавни позив,
увјерење Фонда за пензијско и инвалидско осигурње о оствареним правима и износу права из пензијског и инвалидског осигурања подносиоца пријаве и чланова домаћинства за посљедња три мјесеца која претходе мјесецу у којем је расписан јавни позив или увјерење да нису корисници права,
доказ о посједовању текућег рачуна (уколико исти посједује).

VIII Неблаговремене пријаве неће бити разматране.

IX Центри/службе врше провјеру услова за лица која су поднијелa пријаву на основу јавног позива, те сачињавају списак лица чија домаћинства испуњавају
услове за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања у року од 30 дана од дана затварања јавног позива.
Центар/служба обавјештава лица која се не налазе на списку лицачија
домаћинства испуњавају услове за додјелу финансијске помоћи, о разлозима због којих се не налазе на списку, односно, о условима које не испуњавају за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања.

Обавијештено лице има могућност да у року од 7 дана од дана пријема
обавјештења, оспори наведене разлоге због којих се не налази на списку лица, писаним путем или усмено пред центром/службом.

X Након утврђивања коначног броја корисника финансијске помоћи,
Министарство здравља и социјалне заштите утврђује појединачни износ по домаћинству у складу са расположивим средствима.

XI Рок за подношење пријава је 15дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу„Глас Српске“и на званичној интернет страници Министарства
здравља и социјалне заштите.

Број:11/05012299/22

М И Н И С Т А Р
Бањалука,28.април 2023. године
Ален Шеранић,др мед