Ј А В Н И П О З И В за подношење захтјева за куповину грађевинског земљишта, и легализацију, по повлашћеним условима

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


grb

Ради потпуног и благовременог стицања-уписа права на непокретностима, у складу са Законом о стварним правима, и ради провођења Одлуке о условима и начину плаћања накнаде за легализацију градског грађевинског земљишта на подручју општине Љубиње (Сл.гл.Општине, 1/16), Општинска управа – Одјељење за општу управу – Одсјек за урбанизам, објављује

Ј А В Н И    П О З И В
           за подношење захтјева за куповину грађевинског земљишта, и легализацију, по повлашћеним условима

Цијенећи значај и посљедице поступка уписа стварних права на непокретностима пред надлежним органима у Републици Српској и интерес грађана Општине Љубиње да заштите своја права на законит начин, органи Општине Љубиње – Скупштина и Начелник Општине, су створили предуслове да у Љубињу што прије отпочне процес и поступак купо-продаје градског грађевинског земљишта које има карактер „докупа“ ради комплетирања грађевинске парцеле, по повлашћеним условима. Ово се нарочито односи на грађевинско земљиште које је својевремено било предмет могуће узурпације.
За покретање поступка, потребно је да посједник-корисник-власник објекта поднесе захтјев за куповину грађевинског земљишта које је потребно за редовну употребу стамбеног или пословног објекта који посједује.
Захтјеву се прилажу све постојеће и доступне исправе којим се доказује право својине, коришћења и правни интерес за куповину грађевинског земљишта ради употпуњавања, комплетирања грађевинске парцеле.
Орган Општинске управе ће провести поступак утврђивања оправданости захтјева и доношења рјешења о испуњености услова за продају грађевинског земљишта које је у својини Општине.
Кад Општинска управа рјешењем утврди оправданост захтјева и испуњеност услова за купо-продају земљишта, купац са Начелником Општине закључује уговор.
Одлуком је утврђено да цијена овог грађевинског земљишта износи: у првој грађевинској зони – 5 КМ/м2, у другој зони – 4 КМ/м2, у трећој – 3 КМ/м2.
Истом одлуком одобрен је попуст ради стимулације плаћања у краћем року.
За плаћања у року од 30 дана од дана закључења уговора, купцу се одобрава попуст од 40%; за плаћања у року од 30 дана до 6 мјесеци од закључења уговора, попуст износи 20%. За плаћања изван тог рока нема попуста.
Позивамо заинтересоване грађане и правна лица да искористе повлашћене услове легализације и стицања права на грађевинском земљишту у својини Општине Љубиње.
Због поступка јавног излагања података и уписа права у катастар непокретности, рок трајања повлашћених услова купо-продаје земљишта је ограничен.
Образац захтјева можете преузети и попунити у Одсјеку за урбанизам Општинске управе.

Детаљније информације можете добити путем телефона (059) 630 284; 630 292; 630 293.

Љубиње, фебруара 2016.године                                                                                                                                       ОПШТИНСКА УПРАВА