Ј А В Н И    П О З И В   за подношење пријава за остваривање права на приоритетну новчану помоћ за санацију и отклањање штете настале на стамбеним и помоћним објектима у приватном сектору

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


На основу члана 59.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС, бр.97/16, 36/19, 61/21) и члана 59.Статута општине Љубиње  (Сл.гл.3/17) и Одлуке о критеријумима и мјерилима за додјелу приоритетне помоћи, као учешћа Општине Љубиње у санацији материјалне штете настале на стамбеним и јавним објектима, изазване земљотресом од 22.4.2022.године (бр.01-013-26/22 од 5.12.2022.године (Сл.гл.Општине, бр.1/23), Начелник општине Љубиње, расписује

 

Ј А В Н И    П О З И В

 

за подношење пријава за остваривање права на приоритетну новчану

помоћ за санацију и отклањање штете настале на стамбеним и помоћним

објектима у приватном сектору по Елаборату о процјени штета од земљотреса у

Општини Љубиње – 2022.године (Сл.гл.Општине 2/22)

I ОПШТИ УСЛОВИ

 

 1. Општина Љубиње објављује Јавни позив за подношење пријава за остваривање права на приоритетну новчану помоћ за санацију материјалне штете настале на стамбеним и помоћним објектима у општини Љубиње, по Елаборату о процјени штета од земљотреса у Општини Љубиње за 2022.годину.

 

 1. Средства приоритетне помоћи за санацију материјалне штете на стамбеним објектима на територији Општине Љубиње могу се додијелити за стамбене и помоћне објекте који су евидентирани у Елаборату о процијењеној штети  од земљотреса који је усвојила Скупштина општине Љубиње својом Одлуком бр.01-022-91/22 од 6.9.2022.године (Сл.гл.Општине, 2/22) и критеријума из Одлуке о критеријумима и мјерилима за додјелу приритетне помоћи као учешћа Општине Љубиње у санацији материјалне штете настале на стамбеним и јавним објектима изазване земљотресом од 22.4.2022.године, бр.01-013-26/22 од 5.12.2022.године (Сл.гл.Општине Љубиње, бр.1/23).

 

 1. а) За санацију стамбених објеката у приватном сектору у општини Љубиње одобрава се исплата у износу од 700.000 КМ (седамстохиљада КМ) или око 80% од процјењене вриједности штете.

б)  за санацију помоћних објеката у приватном сектору (штала, чатрња, аутомобила и ТВ уређаја) одобрава се исплата у износу од 100.000 КМ (стохиљада КМ) или око 55 % од процјењене вриједносит штете.

 

 

II ПРИЈАВА ЗА ПРИОРИТЕТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ

 

 1. Подносиоци захтјева (физичко лице или породична домаћинства) имају право да се пријаве на јавни позив за додјелу приоритетне новчане помоћи за санацију стамбених и помоћних објеката који су оштећене у земљотресу ако се исти налазе на подручју општине Љубиње а категорисани су по степену оштећења од 1-5 категорије од стране Републичке дирекције за обнову и изградњу Републике Српске на основу Упутства о јединственој методологији за процјену штете од елементарних непогода (Сл.гл.РС, бр.16/04).

 

 1. Да би физичко лице или породично домаћинство остварило право на приоритетну помоћ у новцу дужно је доставити сљедећу документацију општинском органу управе Љубиње, и то:

 

 • Попуњен пријавни образац; (PRIJAVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NOV.POMOĆ ZEMLJOTRES
 • Доказ о власништву или сувласништву на објектима, посједовни лист (оригинал или овјерену копију) издат од стране Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске – ПЈ Љубиње, не старији од 3 мјесеца;
 • Увјерење о пребивалишту подносиоца пријаве;
 • Број текућег рачуна (у КМ валути) подносиоца пријаве;
 • Копију личне карте.

 

Подносилац захтјева који је истовремено један од сувласника на оштећеном стамбеном објекту, дужан је обезбиједити писмено овлашћење (писмене изјаве) од свих сувласника који са подносиоцем захтјева имају сувласнички удио у стамбеном објекту у циљу адаптације стамбеног објекта за који се тражи новчана помоћ, и да за тај стамбени објекат неће тражити надокнаду штете у своје име.

Писмено овлашћење (изјава) треба да је овјерена од стране Нотарске канцеларије или општинског органа  управе по мјесту пребивалишта сувласника који је заинтересован за адаптацију стамбеног или помоћног објекта оштећеног у земљотресу. IZJAVA NOV.POMOĆ ZEMLJOTRES

 

 1. Општинска управа Љубиње ће по службеној дужности провјерити да ли су подаци достављени у пријави тачни.

Новчана средства приоритетне помоћи за санацију материјалне штете на стамбеним и помоћним објектима у приватном сектору могу се користити за куповину грађевинског материјала и роба, за плаћање услуга које се односе на уградњу грађевинских материјала, те за плаћање извођача радова.

 

 1. Са свим корисницима којима ће се додијелити новчана средства приоритетне помоћи биће потписан уговор о додјели средстава, а уговором ће бити дефинисана права и обавезе корисника као и права и обавезе Општине Љубиње.

Исплата средстава ће се вршити сукцесивно по подношењу пријава и провјере документације након потписивања уговора од стране подносиоца захтјева и надлежног одјељења Општине Љубиње.

 

 1. Јавни позив објављује се на званичној интернет страници Општине Љубиње, огласним таблама у Општини Љубиње.

Трајање јавног позива је 60 дана од дана објављивања на огласним таблама Општине Љубиње и веб страници Општине Љубиње.

 

 1. Све додатне информације могу се добити у згради Општине Љубиње – Одсјек за урбанизам и грађење, контакт телефон 059/ 630-296, 059/ 630-294..

 

 

Број: 02-022-9/23                                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Дана, 10.02.2023.године                                                                        Стево Драпић