Ј  А  В  Н  И    О  Г  Л  А  С о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта на локалитету Љубињско брдо

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


На основу члана 348. став 1. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 9. став 1. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), члана 69. Статута општине Љубиње („Службени гласник општине Љубиње“, број 3/17), и члана 5. и 6.  Одлуке о начину и условима давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта на локалитету Љубињско брдо, бр.01-477-8/21 од 30.12.2021.године Начелник општине Љубиње  расписује,

 

Ј  А  В  Н  И    О  Г  Л  А  С

о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта на

локалитету Љубињско брдо, путем усменог јавног надметања

 

I  Предмет закупа:

 

  1. Општина Љубиње , са сједиштем у Љубињу, Ул. Светосавска бр.2, 88380 Љубиње  ЈИБ:4401392570003 објављује јавни оглас о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта на локалитету „Љубињско брдо“, за изградњу соларних електрана, путем усменог јавног надметања.

Предмет закупа је сљедеће неизграђено грађевинско земљиште:

 

–  к.ч.1/42-15, површине  63,84 хектара у нарави двориште без класе

–  к.ч.1/42-16 површине 16,25 хектара у нарави пашњак 3 класе

укупне површине 80,09 хекатара које је уписано у лист непокретности бр.427/111 К.О. Љубиње.

 

  1. Неизграђено грађевинско земљиште је у катастру некретнина уписано као земљиштe Општине Љубиње која на истом има право својине управљања, располагања и коришћења.
  2. Неизграђено грађевинско земљиште се даје у закуп на период од 5 (пет) година.

 

II Почетна цијена закупнине грађевинског земљишта

 

Почетна цијена закупа неизграђеног грађевинског земљишта за 1 м2 износи 0,0042 КМ/м2 на мјесечном нивоу, односно 0,05 КМ/м2 на годишњем нивоу (0,05 КМ/100 по м2)

 

III Лицитација

 

1.Право учешћа на лицитацији

 

Право учествовања у поступку лицитације имају правна лица која су регистрована за изградњу и коришћење обновљивих извора  енергије односно потенцијала соларне енергије у складу са законима Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Подносилац захтјева има право да са пријавом учествује на једној  од лицитираних парцела.

Писмена пријава треба да садржи податке о подносиоцу пријаве, назив, сједиште, адресу и ЈИБ правног лица. Уз пријаву се обавезно прилажу сљедећи докази:

–           оригинал уплатница о уплати кауције;

–           извод из судског регистра правних лица не старије од 6 мејсеци;

–           писмена пуномоћ за заступање правног лица.

Пријављени учесници који не испуне тражене услове, чија пријава није пристигла у предвиђеном року или не садржи тражене обавезне прилоге (доказ о уплати кауције, извод из одговарајућег регистра и сл.) неће моћи учествовати у лицитацији.

 

2.Датум и мјесто одржавања лицитације

 

Давање у закуп предметног неизграђеног грађевинског земљишта извршиће се путем лицитације – усменог јавног надметања, која ће се одржати дана 11.02.2022. са почетком у 12:00 часова, у згради Општинске управе Љубиње,  у Љубињу, Ул. Светосавска бр. 2, у Сали Општине Љубиње.

 

3.Пријава

 

Заинтересовани понуђачи могу поднијети  пријаву за учешће на лицитацији, најкасније до 11.02.2022. године, до 12,00 часова. Пријава се може предати непосредно Комисији, прије почетка лицитације, или предати Пријемној канцеларији општинске управе у Љубињу – Шалтер сала у згради општинске управе, сваким радним даном од 7,00 до 15,00 часова.

На омоту затворене коверте у којој се предаје пријава за учешће на лицитацији, потребно је ставити назнаку: „Пријава за лицитацију -„Љубињско брдо–  за Комисију“.

 

4.Кауција

 

За учешће у поступку лицитације понуђачи су дужни уплатити кауцију у износу од 10% од почетне цијене на жиро рачун Буџета општине Љубиње – накнада за закуп земљишта.

– за парцелу к.ч.1/42-15, површине  63,84 хектара у нарави двориште без класе, кауција износи 3.000 КМ (трихиљадеКМ)

–  за паецелу к.ч.1/42-16 површине 16,25 хектара у нарави пашњак 3 класе, кауција износи 1.000 КМ.(једнахиљадаКМ)

Кауција се уплаћује на рачун Општине Љубуиње бр. 5674338200000109 отворен код „Сбер банке“ , са назнаком „уплата кауције за лицитацију Љубињско брдо“.

Учесницима у лицитацији чије понуде нису прихваћене, извршиће се поврат уплаћене кауције у року од 8 дана од дана закључења лицитације.

Учесник у лицитацији чија понуда буде утврђена као најповољнија понуда, а не приступи закључивању уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције, а закључење уговора понудиће се сљедећем најповољнијем понуђачу.

 

5.Поступак лицитације

 

Поступак лицитације, у виду  усменог јавног надметања, спровешће Комисија именована рјешењем Начелника општине Љубиње. Поступак лицитације – усменог јавног надметања спроводи се у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и Правила Комисије о поступку јавног надметања.

О поступку лицитације води се записник у који се уноси цијели ток поступка и све понуде стављене од појединих учесника, као и стављени приговори. Записник потписују сви чланови Комисије и присутни учесници лицитације. Послије закључења записника о поступку лицитације, учесници не могу улагати приговоре.

 

 IV Закључивање уговора и плаћање закупнине

 

Са подносиоцем пријаве који понуди највећу цијену у поступку лицитације закључиће се уговор у року од 15 дана од дана одржане лицитације.

Неизграђено грађевинско земљиште које је предмет лицитације може се разгледати сваким радним даном од 7,00 – 15,00 часова уз сагласност Комисије за лицитацију.

Уговором о закупу ће се ближе регулисати међусобна права и обавезе закуподавца и закупца.

Уговором о закупу закупац, поред осталог, преузима обавезу да на предметном земљишту, у одређеном временском периоду од закључења уговора изгради објекте соларне електране у складу са издатим локацијским условима и грађевинском дозволом, а у противном, Општина  Љубиње може једнострано раскинути уговор о закупу.

Закупац је дужан да закупнину плаћа на мјесечном нивоу.

 

V Објављивање огласа

 

Овај Оглас објављује се најмање 15 (петнаест) дана прије дана одржавања лицитације, у дневном листу „Глас Српске“, Огласној табли Општине Љубиње и на званичној ВЕБ страници Општине Љубиње.

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                  Стево Драпић