DIREKTNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA MJESNIH ZAJEDNICA

Print Friendly, PDF & Email

AAA » A+ | A-


 

Direktni poziv za podnošenje prijedloga projekata partnerskih mjesnih zajednica u okviru nagradnog fonda je jedna od aktivnosti druge faze projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ (MZ projekat) kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP), a finansiraju Vlada Švicarske i Švedska. Cilj projekta, čija druga faza traje od 2020-2024. godine, jeste unapređenje kvaliteta života građanki i građana u Bosni i Hercegovini (BiH) kroz osnažene, rodno odgovorne mjesne zajednice (MZ) koje potpomažu aktivan angažman građanki i građana u javnom životu, i predstavljaju primjer dobre prakse lokalnih samouprava u čijem fokusu su ljudi i demokratske promjene na lokalnom nivou.

Cilj ovog Direktnog poziva je podrška realizaciji jednog prijedloga projekta u jednoj od 5 partnerskih mjesnih zajednica i to:

  1. MZ VINOGRADI
  2. MZ LJUBINJE 1
  3. MZ LJUBINJE 2
  4. MZ DUBOČICA
  5. MZ UBOSKO

Projekti s kojima se može aplicirati su isključivo prioritetni projekti identifikovani putem organizovanih foruma građanki i građana u partnerskoj MZ, odnosno MZ koja sudjeluje u implementaciji MZ projekta koji implementira UNDP.

U skladu sa tim, Direktni poziv ima za cilj poticanje aktivnog uključivanja građanki i građana u definisanje njihovih potreba koje se transformišu u projekte za unapređenje lokalnih zajednica.

Opština Ljubinje i MZ Projekat će dodijeliti finansijska sredstva za jedan projekat u jednoj MZ, a koji bude prvorangirani u skladu sa zadanim kriterijima i koji se uklapa u raspoloživa sredstva namijenjena za svaku partnersku JLS.

Projektna dokumentacija po ovom Pozivu se može preuzeti od 15.05.2023. godine. Sve informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije se nalaze u prilogu.

Ispunjeni set dokumenata za projekat sa svom zahtijevanom dokumentacijom se dostavlja u jednom primjerku u štampanom obliku i jednoj elektronskoj kopiji (USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„Aplikacija za direktni poziv za mjesne zajednice u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 17:00 sati, na adresu:

OPŠTINA LJUBINJE

Svetosavska br.2, 88 380 Ljubinje

Rok za predaju projekata 05.06.2023. godine do 15:00 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka neće biti razmatrane. Sve aplikacije moraju biti fizički dostavljene na navedenu adresu prije isteka zvaničnog roka s jasno istaknutim datumom dostavljanja. U slučaju da su potrebne dodatne informacije i pojašnjenja, potencijalni kandidati mogu kontaktirati projektnog koordinatora Petra Novokmeta  putem e-mail-a: novokmetpetar@gmail.com sa referencom na MZ projekat u naslovu. Pitanja se mogu postavljati do 29.05.2023. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi najkasnije dva radna dana nakon prijema upita.

Projektni prijedlog sa pratećom dokumentacijom poslan na bilo koji drugi način (npr. faksom ili e-mailom) ili dostavljeni na druge adrese neće biti uzete u razmatranje.

Prilog 1 – OBRAZAC PROJEKTNOG PRIJEDLOGA _final

Prilog 2 – Pregled budzeta_proracuna_final

Prilog 3 – Matrica logickog okvira_final (1)

Prilog 4 – Plan aktivnosti_final

Prilog 5 – Pismo obaveze o obaveznom sufinansiranju od strane JLS

Prilog 6 – Pismo obaveze za dodatno sufinansiranje

Smjenice za realizaciju jednog prioritetnog prijedloga_FINAL