Поништава се Јавни оглас о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта на локалитету Љубињско брдо

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
НАЧЕЛНИК

Датум: 09.02.2022.године
Број:02-477-1/22

На основу члана 59.Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 69. Статута Општине Љубиње (Службени гласник Општине Љубиње, број 3/17) Начелник Општине Љубиње, доноси

З А К Љ У Ч А К

1.Јавни оглас о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта на локалитету Љубињско брдо, објављен дана 26.01.2022.године у дневном листу „Глас Српске“, као и на званичној интернет страници Општине Љубиње и огласним плочама ставља се ван снаге.

2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће бити објављен у Службеном гласнику Општине Љубиње и у дневном листу „Глас Српске“.

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Стево Драпић

 

Објављено у Вијести

Ј  А  В  Н  И    О  Г  Л  А  С о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта на локалитету Љубињско брдо

На основу члана 348. став 1. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 9. став 1. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), члана 69. Статута општине Љубиње („Службени гласник општине Љубиње“, број 3/17), и члана 5. и 6.  Одлуке о начину и условима давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта на локалитету Љубињско брдо, бр.01-477-8/21 од 30.12.2021.године Начелник општине Љубиње  расписује,

 

Ј  А  В  Н  И    О  Г  Л  А  С

о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта на

локалитету Љубињско брдо, путем усменог јавног надметања

 

I  Предмет закупа:

 

  1. Општина Љубиње , са сједиштем у Љубињу, Ул. Светосавска бр.2, 88380 Љубиње  ЈИБ:4401392570003 објављује јавни оглас о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта на локалитету „Љубињско брдо“, за изградњу соларних електрана, путем усменог јавног надметања.

Предмет закупа је сљедеће неизграђено грађевинско земљиште:

 

–  к.ч.1/42-15, површине  63,84 хектара у нарави двориште без класе

–  к.ч.1/42-16 површине 16,25 хектара у нарави пашњак 3 класе

укупне површине 80,09 хекатара које је уписано у лист непокретности бр.427/111 К.О. Љубиње.

 

  1. Неизграђено грађевинско земљиште је у катастру некретнина уписано као земљиштe Општине Љубиње која на истом има право својине управљања, располагања и коришћења.
  2. Неизграђено грађевинско земљиште се даје у закуп на период од 5 (пет) година.

 

II Почетна цијена закупнине грађевинског земљишта

 

Почетна цијена закупа неизграђеног грађевинског земљишта за 1 м2 износи 0,0042 КМ/м2 на мјесечном нивоу, односно 0,05 КМ/м2 на годишњем нивоу (0,05 КМ/100 по м2)

 

III Лицитација

 

1.Право учешћа на лицитацији

 

Право учествовања у поступку лицитације имају правна лица која су регистрована за изградњу и коришћење обновљивих извора  енергије односно потенцијала соларне енергије у складу са законима Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Подносилац захтјева има право да са пријавом учествује на једној  од лицитираних парцела.

Писмена пријава треба да садржи податке о подносиоцу пријаве, назив, сједиште, адресу и ЈИБ правног лица. Уз пријаву се обавезно прилажу сљедећи докази:

–           оригинал уплатница о уплати кауције;

–           извод из судског регистра правних лица не старије од 6 мејсеци;

–           писмена пуномоћ за заступање правног лица.

Пријављени учесници који не испуне тражене услове, чија пријава није пристигла у предвиђеном року или не садржи тражене обавезне прилоге (доказ о уплати кауције, извод из одговарајућег регистра и сл.) неће моћи учествовати у лицитацији.

 

2.Датум и мјесто одржавања лицитације

 

Давање у закуп предметног неизграђеног грађевинског земљишта извршиће се путем лицитације – усменог јавног надметања, која ће се одржати дана 11.02.2022. са почетком у 12:00 часова, у згради Општинске управе Љубиње,  у Љубињу, Ул. Светосавска бр. 2, у Сали Општине Љубиње.

 

3.Пријава

 

Заинтересовани понуђачи могу поднијети  пријаву за учешће на лицитацији, најкасније до 11.02.2022. године, до 12,00 часова. Пријава се може предати непосредно Комисији, прије почетка лицитације, или предати Пријемној канцеларији општинске управе у Љубињу – Шалтер сала у згради општинске управе, сваким радним даном од 7,00 до 15,00 часова.

На омоту затворене коверте у којој се предаје пријава за учешће на лицитацији, потребно је ставити назнаку: „Пријава за лицитацију -„Љубињско брдо–  за Комисију“.

 

4.Кауција

 

За учешће у поступку лицитације понуђачи су дужни уплатити кауцију у износу од 10% од почетне цијене на жиро рачун Буџета општине Љубиње – накнада за закуп земљишта.

– за парцелу к.ч.1/42-15, површине  63,84 хектара у нарави двориште без класе, кауција износи 3.000 КМ (трихиљадеКМ)

–  за паецелу к.ч.1/42-16 површине 16,25 хектара у нарави пашњак 3 класе, кауција износи 1.000 КМ.(једнахиљадаКМ)

Кауција се уплаћује на рачун Општине Љубуиње бр. 5674338200000109 отворен код „Сбер банке“ , са назнаком „уплата кауције за лицитацију Љубињско брдо“.

Учесницима у лицитацији чије понуде нису прихваћене, извршиће се поврат уплаћене кауције у року од 8 дана од дана закључења лицитације.

Учесник у лицитацији чија понуда буде утврђена као најповољнија понуда, а не приступи закључивању уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције, а закључење уговора понудиће се сљедећем најповољнијем понуђачу.

 

5.Поступак лицитације

 

Поступак лицитације, у виду  усменог јавног надметања, спровешће Комисија именована рјешењем Начелника општине Љубиње. Поступак лицитације – усменог јавног надметања спроводи се у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и Правила Комисије о поступку јавног надметања.

О поступку лицитације води се записник у који се уноси цијели ток поступка и све понуде стављене од појединих учесника, као и стављени приговори. Записник потписују сви чланови Комисије и присутни учесници лицитације. Послије закључења записника о поступку лицитације, учесници не могу улагати приговоре.

 

 IV Закључивање уговора и плаћање закупнине

 

Са подносиоцем пријаве који понуди највећу цијену у поступку лицитације закључиће се уговор у року од 15 дана од дана одржане лицитације.

Неизграђено грађевинско земљиште које је предмет лицитације може се разгледати сваким радним даном од 7,00 – 15,00 часова уз сагласност Комисије за лицитацију.

Уговором о закупу ће се ближе регулисати међусобна права и обавезе закуподавца и закупца.

Уговором о закупу закупац, поред осталог, преузима обавезу да на предметном земљишту, у одређеном временском периоду од закључења уговора изгради објекте соларне електране у складу са издатим локацијским условима и грађевинском дозволом, а у противном, Општина  Љубиње може једнострано раскинути уговор о закупу.

Закупац је дужан да закупнину плаћа на мјесечном нивоу.

 

V Објављивање огласа

 

Овај Оглас објављује се најмање 15 (петнаест) дана прије дана одржавања лицитације, у дневном листу „Глас Српске“, Огласној табли Општине Љубиње и на званичној ВЕБ страници Општине Љубиње.

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                  Стево Драпић

Објављено у Вијести

Обавјештење

Објављено у Вијести

ПРОВЕДИМО ПРЕДСТОЈЕЋЕ ПРАЗНИКЕ НА МИРАН И ДОСТОЈАНСТВЕН НАЧИН

ПРОВЕДИМО ПРЕДСТОЈЕЋЕ ПРАЗНИКЕ НА МИРАН И ДОСТОЈАНСТВЕН НАЧИ

Један од закључака одржаног Форума за безбједност општине Љубиње је да се током предстојећих празника може очекивати појачана употреба пиротехничких средстава и незаконита употреба ватреног оружја, па с тим у вези Општина Љубиње подржава кампању МУП РС ПС Љубиње и апелује на грађане да предстојеће празнике проведу у безбједном окружењу, на миран и достојанствен начин.

Објављено у Вијести

ЈАВНА РАСПРАВА О ПРИЈЕДЛОГУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2021

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
Одјељење за привреду, финансије
и јавне дјелатности
Број: 04-400-32 /21
Датум: 06.12.2021.године
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
Због неповољне епидемиолошке ситуације јавна расправа о приједлогу ребаланса
буџета Општине Љубиње за 2021.годину биће обављене електронским путем.
Засједање Скупштине Општине Љубиње на којем ће се разматратти приједлог
ребаланса буџета заказано је за 13.12.2021. године(понедељак).
Молимо све заинтересоване да своје приједлоге и сугестијe у вези са ребалансом
буџета доставе у виду амандмана на е-mail Општине Љубиње ljubinje@teol.net.
Приједлог ребаланаса: РЕБАЛАНС
Начелник одјељења
  • Чедомир Ћук

Објављено у Вијести

ПРЕДСТAВНИЦИ КИНЕСКЕ ДРЖАВНЕ КОМПАНИЈЕ SUMEC (SINOMACH) И КИНЕСКО-ЕВРОПСКОГ УДРУЖЕЊА CEATEC ПОСЈЕТИЛИ ОПШТИНУ ЉУБИЊЕ

ПРЕДСТAВНИЦИ КИНЕСКЕ ДРЖАВНЕ КОМПАНИЈЕ SUMEC (SINOMACH) И КИНЕСКО-ЕВРОПСКОГ УДРУЖЕЊА CEATEC ПОСЈЕТИЛИ ОПШТИНУ ЉУБИЊ
Начелник општине Љубиње Стево Драпић примио је данас у Љубињу делегацију Кинеско-европског удружења за техничку и економску сарадњу  (CEATEC) коју је предводио Junxun Zhang директор за промоцију и маркетинг, као и менаџерица Хафа Косо.
Делегацију je чинио и Sun Ya, комерцијални менаџер компаније SUMEC  (SINOMACH)
Компанија SUMEC је једна од најважнијих и најзначајнијих кинеских компанија која спада у 500 највећих свјетских компанија и представља кључно државно предузеће којим управња централна влада Републике Кине.
„Сама чињеница да смо данас угостили представнике једне од 500 највећих свјетских компанија и могућност да им представимо потенцијале које има Љубиње за мене представља доста.
Пуна два сата смо разговарали о потенцијалима и ја сам том приликом изнио све оно што ми као општина тренутно нудимо потенцијалним инвеститорима али исказао и неке наше намјере у будућности које ће се огледати и у финансијкој подршци запошљавању.
Са представником компаније СУМЕК договорили смо и наредне кораке који ће подразумјевати укључивање виших инстанци власти попут надлежних министарстава и јавних предузећа за реализацију одређених пројеката.“ – рекао је по завршетку састанка начелник Драпић

Објављено у Вијести

Љубиње: Уручена рачунарска опрема за четири мјесне заједнице

Љубиње: Уручена рачунарска опрема за четири мјесне заједниц

У оквиру пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“, којег финансирају Влада Швајцарске и Шведска, а проводи Развојни програм Уједињених нација уБосни и Херцеговини (УНДП у БиХ), данас је у просторијама Општине Љубиње извршена подјела рачунарске опреме за мјесне заједнице које учествују у другој фази овог пројекта. Пројекат „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ се проводи у 41 општини,опћини и граду и 199 мјесних заједница до 2024. године, с циљем побољшања квалитете живота и већег ангажмана 400.000 грађана у процесима доношења одлука, те повећања родне равноправности кроз системске промјене, као и циљане интервенције на локалном нивоу. Ради се о мјесним заједницама Љубиње 1, Љубиње 2, Виногради и Убоско које су добиле на кориштење комплет опреме која обухвата десктоп рачунар, мултифункционални штампач и таблет. Укупна вриједност ове опреме износи 12.244,05 КМ, од чега ће се путем пројекта “Јачање улоге мјесних заједница у БиХ” обезбиједити средства у износу од 10.465 КМ, а Општина Љубиње ће из свог буџета издвојити средства у износу од 1.779,05 марака.

Данашњем догађају присуствовао је и теренски службеник на пројекту „Јачање улоге МЗ у Босни и Херцеговини“ Керим Жујо.

Објављено у Вијести

Форум грађана МЗ Љубиње 2

Савјет МЗ Љубиње 2 ( Тепаруша) позива све мјештане ове МЗ да дана 23. 11. 2021. године (уторак) са почетком у 18 часова у просторијама Кино сале у Љубињу присуствују форуму грађана.

На форуму ће се разговарати о пројекту Јачања улоге МЗ у БиХ као и дефинисању листе приоритетних проблема за рјешавање са којима се сусрећу мјештани ове мјесне заједнице

Објављено у Вијести

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2021. И НАЦРТУ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ

Одјељење за привреду, финансије

и јавне дјелатности

 

Број: 04-400-32 /21

Датум:05.11.2021.године

 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

Због епидемиолошке ситуације јавна расправа о нацрту ребаланса буџета Општине Љубиње за 2021.годину и нацрту буџета општине Љубиње за 2022.годину биће обављене електронским путем.

Молимо све заинтересоване да своје приједлоге и сугестијe доставе на е-mail Општине Љубиње ljubinje@teol.net

 

Нацрт ребаланса буџета за 2021. можете погледати на сљедећем ЛИНКУ

Нацрт буџета за 2022. годину можете погледати на сљедећем ЛИНКУ

 

Начелник одјељења

Чедомир Ћук

 

Објављено у Вијести

Конкурс за упис дјеце у дјечији вртић“Љубиње“ у Програм за дјецу у години пред полазак у школу за радну 2021/22 годину.

ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЈЕЦЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ“ЉУБИЊЕ“ расписује:

                                                                                                                     К О Н К У Р С
за упис дјеце у дјечији вртић“Љубиње“у  Програм за дјецу у години пред полазак у школу за радну 2021/22 годину.

Законом о предшколском васпитању и образовању (члан 36.) прописано је да се Програм за дјецу у години пред полазак у школу организује за дјецу која нису обухваћена неким обликом предшколског васпитања и образовања и који нису похађали развојни програм, а која по прописима којима се утврђује област основног васпитања и образовања у наредној школској години стичу услове за полазак у први разред основне школе.

Програм ће бити реализован од 01. 03. 2022.године до 31. 05. 2022.године.                                                                                                                        

За упис је потребно донијети:

-извод из матичне књиге рођених                                                                           

-потврду о редовном  вакцинисању дјетета.                                                                                 

-књигу за праћење развоја и учења дјеце                                                                   

-пријава (попуњава се приликом достављања наведене документације)                                                                                                                       

-1 КМ за осигурање дјеце

Молимо родитеље да до 25.11.2021. године изврше упис своје дјеце како би смо спискове дјеце и другу потребну документацију на вријеме доставили Министарству просвјете и културе.

Милена Турањанин, вд директора

Објављено у Вијести