ПОНОВНИ ЈАВНИ ОГЛАС о продаји некретнина у власништву општине Љубиње путем јавног надметања-лицитације

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
НАЧЕЛНИК
Број:02-477-6/21
Датум: 08.09.2021.године
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске, број 97/16 и 36/19), члана 69. Статута Општине Љубиње ( Службени гласник Општине Љубиње, број 3/17), Одлуке о начину и условима јавне продаје градског грађевинског земљишта , број 01-477-4/21 од дана 28.05.2021.године и чланова 7. 9. и 10. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самомоуправе ( Службени гласник Републике Српске, број 20/12) начелник Општине Љубиње објављује:
ПОНОВНИ ЈАВНИ ОГЛАС
о продаји некретнина у власништву општине Љубиње путем јавног надметања-лицитације
1.ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ И СВРХА
Општина Љубиње, улица Светосавска број 2, оглашава продају некретнине означене као к.ч. број 790/10 површине 504 м’ и к.ч. број 790/11 површине 504м”, а све уписане у лист непокретности број 562/4 КО Љубиње као власништво Општине Љубиње са диејлом 1л, без
уписаног терета, а ради изградње стамбеног објекта.
2. УСЛОВИ ПРОДАЈЕ НЕКРЕТНИНА И НАЧИН ПОЛАГАЊА КАУЦИЈЕ
Продаја непокретности ће се вршити усменим јавним надметањем (лицитацијом).
Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене цијене постигнуте у поступку јавног надметања. Поступак јавног надметања провест ће Комисија именована рјешењем начелника у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самомоуправе ( Службени гласник Републике Српске, број 2012). На лицитацији предметне некретнине се не могу продати уколико не буду учестовала најмање 2 (два) понуђача са уредним пријавама. Некретнина се продаје уз услов да на истој најповољнији купац изгради и добије употребну дозволу за објекат стамбене намјене , у року од 2 (двије) године од дана закључења нотарски обрађеног уговора о купопродаји. Уколико најповољнији купац некретнине у прописаном року не изгради стамбени објекат вратиће се исплаћена накнада
за земљиште без плаћања кауције, камате или било којег другог вида накнаде или штете и раскинути закључени уговор о купопродаји некретнине.
За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу од по
1.000 КМ по једној некретнини на рачун Општине Љубиње, број рачуна 5674338200000109, са позивом на број 02-477-6/21, најкасније до дана одређеног за одржавање лицитације.
По оконачању поступка лицитације, након прибављања мишљења правобранилаштава
Републике Српске, сједиште замјеника Требиње, начелник ће са најповољнијим понуђачем закључити уговор о купопродаји некретнина, који ће бити у форми нотарски обрађене исправе и којим ће се регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна. Најповољнији
учесник лицитације дужан је да уплати цјелокупан износ постигнуте купопродајне цијене, умањен за износ уплаћене кауције, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног уговора код нотара, а предаја некретнина у посјед купца извршиће се најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана уплате купопродајне цијене. Уколико учесник лицитације чија понуда буде изабрана као најповољнија, из било којег разлога одустане од учињене понуде или од закључења уговора о продаји некретнина, губи право на поврат уплаћене кауције, а закључење уговора о купопродаји некретнина понудиће се следећем
најповољнијем понуђачу. Учеснику лицитације који не буде изабран као најповољнији понуђач извршиће се поврат уплаћене кауције у року од 8 (осам) дана од дана закључења поступка јавног надметања.
3.ЦИЈЕНА НЕКРЕТНИНА
Почетна цијена некретнина које су предмет продаје путем јавног надметања лицитације
износи 10.00 КМ по 1м2 , што за укупну површину од (2 x 504 x 10) износи 10.080,00 КМ, која је утврђена стручним налазом и мишљењм сталног судског вјештака грађевинско- архитектонске струке Брњош Драгомира из Требиња, сачињеним дана 30.08.2021.године.
Учесници лицитације дужни су да се придржавају ограничења давања понуда, те свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 200 КМ, а највише за 5% од последње понуђене.
4.ПРАВО УЧЕШЋА
Право учешћа у предметном поступку продаје путем лицитације имају сва правна и физичка лица. Понуђачи су обавезни са собом понијети :
за физичка лица : овјерена копија личне карте
за правна лица: актуелни извод из судског регистра, оригинал или овјерена копија и
овјерену копију личне карте законског заступника
пуномоћје уколико правно лице заступа пуномоћник и овјерену копију личне карте
пуномоћника
доказ о уплати кауције.
Лица која су одустала од закључења уговора о купопродаји предметних некретнина на првој лицитацији немају право поновног учешћа на лицитацији за продају предметних некретнина.
5.ДАТУМ И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ЛИЦИТАЦИЈЕ,
Јавно надметање за продају непокретности ће се одржати дана 24.09.2021.године у 11 часова у просторијама општине Љубиње.
6.ОСТАЛО
Увид у документацију и преглед некретнине која је предмет продаје може се вршити сваким радним даном од 10 до 13 часова у вријеме трајања огласа , уз претходну пријаву на број телефона 059/630-280.
Оглас за продају некретнине из члана 1.огласа објавиће се у дневном листу Глас Српске, огласним таблама и интернет страници Општине Љубиње.
Општина Љубиње не сноси никакве трошкове понуђача по овом огласу, те задржава право да овај оглас поништи и не сноси никакву одговорност према учесницима у поступку јавног
надметања.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Стево Драпиһ

Објављено у Вијести

НАРЕДБА О СПРОВОЂЕЊУ ЈЕСЕЊЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

Објављено у Вијести

Избори за чланове Савјета МЗ заказани за 26.9.2021.

­

Објављено у Вијести

Осми Сергејеви сусрети

 

Синоћ је у Љубињу одржана традиционална манифестација „Осми
Сергејеви сусрети“ посвећена љубињском пјеснику и културном ствараоцу Сергеју Ћуку.

У име организатора СПКД-а Одбор у Љубињу говорио је предсједник Друштва Славољуб Михић.

„Сергејеви сусрети“ су се одржали поред споменика преминулом пјеснику у градском парку с почетком у 19 часова.
У склопу те вечери први пут је промовисана антологија савремене српске лирике у Источној Херцеговини „Херцеговачки вијенац“ Гедеона Стајића.
Сергејеве и своје стихове из Антологије су казивали пјесници: Ђорђе Дабарчић, др Радослав Милошевић, др Доброслав Ђук, Јован Братић, Сретен Видаковић и Новица Телебак.

У програму су учествовали фолклорни ансамбл „Љубиње“, пјевачка група „Љубињски звуци“, народни гуслар Драган Пецељ, ученици Основне школе „Свети Сава“ из Љубиња који освајају бројне награде на разним такмичењима широм региона.
Међу пјесницима, који нису заступљени у Антологији, а говорили су своје и Сергејеве стихове били су: љубињски пјесник Мишо Ђурић, др Вукашин Лугоња и пјесникиња из Невесиња Анжелика Николина Кучинар.

Ово вече поезије, музике и фолклора завршено је наступом младих
талентованих Љубињаца из бенда „Психотерапија“, а програм је осмислила и успјешно водила Драгана Турањанин.

Више

Објављено у Вијести

НАЈАВА: „ОСМИ СЕРГЕЈЕВИ СУСРЕТИ“

Објављено у Вијести

ОБЈАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ ДРУГОГ КРУГА СЕЛЕКЦИЈЕ АПЛИКАНАТА У ХЕЛП ПРОЈЕКТУ

 

У случају додатних питања, жалби и потребе за појашњењем одлуке коју је донијела Хелпова комисија, контактирајте канцеларију ХЕЛП-а у Сарајеву на телефоне 033/646-889 или 033/646-965 сваким радним даном од 9 до 17 часова.

Објављено у Вијести

ДАРА ИЗ ЈАСЕНОВЦА У ПОСЈЕТИ НАШОЈ ОПШТИНИ

 

„Дара из Јасеновца је и Дара из Љубиња!“

Данас је нашу општину, заједно са члановима своје породице, посјетила тринаестогодишња Биљана Чекић из Козарске Дубице, која је постала позната по улози Даре Илић у филму „Дара из Јасеновца“.

 

Биљана Чекић је глумица, али прије свега дјевојчица чија је прабака успјела да се спаси из логора Јасеновац. Осталих деветоро њених рођака нису преживјели, страдали су у Јасеновцу и судбина народа Поткозарја је слична судбини српског народа у Херцгеговини.

„Постоји велика симболика у данашњој посјети Биљане Чекић или Даре из Јасеновца како је већина нас и ословљава, нашем Љубињу. Данас, заједно са Биљаном сјећамо се наше Даре из Јасеновца. Петогодишња Дара Милаковић из Љубиња је тог 2.8.1941. године на Илиндан, заједно са својом породицом и још 110 љубињских Срба одведена и пострадала у Јасеновцу. Најмлађи од њих је био осмомјесечни Милан (Владе) Турањанин.

Симболика је и у томе што се управо данас обиљежава тачно 80 година од страдања Срба на јами Пандурица код Љубиња, гдје је у ноћи 13. на 14. јул страдало 36 угледних љубињских Срба и домаћина. Страдали су љубињски Срби и у јами на Капавици њих 121, у Ржаном долу 189, Пандурици 36, Чавшу 103, Горњем Храсну 66.. У том периоду усташког покоља народ Љубиња се повукао у збјегове у околне планине Илију и Ситницу и спасио од даљих страдања. Али, поједини нису успјели преживјети. 12 љубињских беба, у планини Илија, је страдало, од којих је 9 било у првој години живота. Преко 700 невиних Срба је настрадало од усташког покоље те 1941. године.

Садашња Дара из Јасеновца и сви ми заједно с’ њом, остајемо да свједочимо о једном ужасном злочину да се никад не заборави. Заборавити не смијемо, јер заборав је гори од саме смрти. Сјећање нас опомиње да никад више не дозволимо да се било шта слично понови.
Одушевљен сам и Биљанином снагом да изнесе ову улогу јер то није нимало лако и драго ми је да видим овај осмијех на њеном лицу, јер упркос тешкој и мучној прошлости нашег народа ипак у будућност морамо ићи са осмијехом управо овако како то ради Биљана. Надам се да ће у будућности Биљана ће ћ имати много више улога у којима ће њен осмијех и неке веселије теме доћи до изражаја “ истакао је начелник општине Љубиње Стево Драпић.

У знак захвалност, начелник је Биљани уручио и пригодни поклон – умјетничку слику коју смо назвали „Дара из Љубиња“ рад љубињског умјетника Н. Костића.

 

Мала Биљана се захвалила на гостопримству и позиву да посјети општину Љубиње, а са присутним је подијелила своје утиске са снимања филма које је трајало три мјесеца и рекла да јој ништа није било тешко и о њеним намјерама да настави са глумом.

Слава коју је стекла кроз филм, Биљану, очигледно, није понијела и још увијек је скромна дјевојчица са прелијепим осмијехом.

„Изненађен сам колико подударности има у историји српског народа у Херцеговини и нашем Поткозарју. Хвала начелнику на гостопримству. Моја породица и ја носимо предивне утиске из Љубиња.“ – рекао је Биљанин отац Радован Чекић.

По завршетку посјете општини, наши гости су посјетили цркву Пресвете Богородице као и Меморијални споменик жртвама логора Јасеновац гдје су разговарали са локалним свештеником Сашом Којовићем.

Објављено у Вијести

Списак примљене дјеце у ЈУ Дјечији вртић Љубиње за радну 2021/22.

Дана 01.07.2021. године  комисија у саставу: Рудан Веленка-васпитач, Пецељ Тања-васпитач и Турањанин Милена –в.д директора, разматрала је пријаве дјеце за боравак у вртић за радну 2021/22. годину и узимајући у обзир критеријуме из Правилника о пријему дјеце одлучила да прими 50 дјеце .

Приоритет приликом пријема су имала дјеца која су протекле године боравила у вртићу и дјеца са листе чекања.

Дјеца која неће у овој години (2021) напунити 3 године нису разматрана.          

 

Списак примљене дјеце:

1.Медан Урош
2.Којовић Јаков
3.Гордић Сергеј
4.Вртикапа Новица
5.Сикимић Ана
6.Попара Лазар
7.Слијепчевић Андреа
8.Козић Војин
9.Пиљевић Марко
10.Ђого Виктор
11.Турањанин Василије
12.Богдановић Николија
13.Пупић Алекса
14.Поповић Лана
15.Медан Марко
16.Медан Ирина
17.Круљ Бојана
18.Косјерина Миленко
19.Радић Јелена
20.Козић Калина
21.Церовина Лазар
22.ковач Александар
23.Ћук Нина
24.Милошевић Стефан
25.Поповић Стефан
26.Мичета Јана
27.Сикимић Урош
28.Пешут Вељко
29.Бетегало Елена
30.Кољибабић Лука
31.Будинчић Дејан
32.Сулавер Јана
33.Бетегало Јован
34.Краљ Јаков
35.Чолић Николија
36.Лучић Павле
37.Војчић Марија
38.Ћулум Милица
39.Дангубић Петар
40.Сикимић Алексеј
41.Кољибабић Рада
42.Сорајић Сара
43.Радић Вук
44.Лучић Лорена
45.Пиљевић Урош
46.Шушић Тамара
47.Тохољ Лана
48.Карадеглија Инконија
49.Поповић Милица
50.Ћук Стефанија

ЛИСТА ЧЕКАЊА
1. Пешут Давид
2.Кнежевић Урош
3.Мичета Лука
4.Јањић Дара
5.Вујовић Ђорђе
6.Церовина Теодора
7.Лучић Петар

Напомена:
-Родитељи дјеце која су већ боравила у вртићу у текућој радној години треба још једном телефонски да потврде упис дјетета најкасније до 14.07.2021.год.
-Родитељи дјеце која су на списку примљене дјеце а нису до сада боравила у вртићу треба да до 14.07.2021 доставе:
-извод из матичне књиге рођених  и потврду о редовном вакцинисању дјетета. Том приликом ће попунити пријаву са подацима о дјетету и потписати уговор.      
За сву дјецу и са списка примљене дјеце и са листе чекања биће организован санитарни преглед у септембру .
Уколико  родитељи не испоштују горе наведено дјете  ће бити избрисано са списка а биће позвано дјете са листе чекања.
Овом приликом молимо родитеље који нису измирили своје обавезе за досадашњи боравак дјетета у вртићу да то ураде одмах јер у противном та дјеца ће, без обзира што су на списку примљене дјеце, бити избрисана са списка и на њихово мјесто биће уписано друго дјете.

За све информације можете се обратити на следеће бројеве телефона: 059/621-146 или 065/178-232                                                                                                                                                                                                         НАДАМО СЕ УСПЈЕШНОЈ САРАДЊИ.

Објављено у Вијести

AМБАСАДОР КРАЉЕВИНЕ НОРВЕШКЕ У ПОСЈЕТИ ЉУБИЊУ

AМБАСАДОР КРАЉЕВИНЕ НОРВЕШКЕ У ПОСЈЕТИ ЉУБИЊ

Амбасадор Краљевине Норвешке у БиХ Олав Рајнертсен посјетио је данас општину Љубиње и разговарао са начелником општине Љубиње Стевом Драпићем и његовим сарадницима о могућностима успостављање сарадње између привредника из Норвешке и привредника из Љубиња.

Са амабасадором Рајнертсеном нашу општину су посјетили његова супруга Грy Реинертсен, политичка савјетница у Амбасади Ана Маглајлић, Санела Мујкановић, осиба задужена за промоцију бизниса, шеф пројектног одјела Огњен Грујић и његов лични асистент Жељка Војиновић.

Амбасадор Рајнертсен се захвалио начелнику општине Стеву Драпићу на његовом позиву да посјети општину Љубиње и изразио увјерење да постоји реална шанса за успостављање сарадње како политичке тако и економске нарочито на пољу енергетике, потом пољопривреде и туризма.

„Амбасадора и његове сараднике упознали смо са потенцијалима наше општине, који нису занемарљиви, иако нису у довољној мјери валоризовани. Ту првенствено мислим на потенцијале соларне енергије, али и неискориштене капацитет које имамо у нашој индистријској зони (хали од 4500 м2 и околном земљишту) и након данашњег састанка увјерен сам да постоје реалне шанса да пронађемо заинтересоване инвеститоре из Норвешке да покренемо неку производњу. Такође, амбасадору Рајнертсену смо изложили нашу иницијативу да од стране Владе РС добијемо на кориштење Хотел у Љубињу који је у њиховом власништву и да пробамо покренути овај кључни објекат за развој туризма Љубињу“ – рекао је начелник Стево Драпић

По завршетку састанка у Општинској управи, делегација Амбасаде Норвешке се састала са представницима предузећа Фармавит д.о.о Љубиње и „Љбиље“ д.о.о Љубиње и разговарали о могућностима пласирању производа ових предузећа на Норвешко тржиште.

Договорено је да крајем септембра или почетком октобра норвешки инвеститори посјете ова предузећа.

„Данашња посјета је превазишла моја очекивања. Начелник и његови сарадници су нам на најбољи могући начин представили Љубиње и изненађен сам да се неки производи, попут производа из линије Мирис Херцеговине производе у Љубињу, а ја лично користим те производе на бази бијелог лука. Овој посјети придајем велики значај и надам се да ћемо успјети омогућити извоз ваших производа на наше тржиште. Такође, акценат стављам и на туризам, да се позабавимо како од БиХ , па тако и од Љубиња, направити пожељну дестинацију за туристе…. Сигуран сам да ово неће бити наша посљедња посјета, а исто тако се надам да ће у септембру или октобру већ бити конкретних резултата. – рекао је амбасадор Рајнертсен.

Објављено у Вијести

Објављени резултати првог круга селекције апликаната из Љубиња за пројекат који спроводи њемачка невладина организација ХЕЛП

Познати су резултати првог круга селекције апликаната у Општини Љубиње у оквиру пројекта „Подршка Социо-економској стабилности у регији Западног Балкана 2020-2022“. Сви апликанти који су прошли у други круг селекције биће посјећени од стране координатора ХЕЛП-а на терену. Обилазак апликаната почиње 22.6.2021. години и исти ће бити телфонски обавјештени..

Списак апилканата који су прошли први круг можете погледати на овом ЛИНКУ, као и на огласној табли у згради општине Љубиње.

20210617_094858

20210617_09490620210617_094914

У случају додатних питања и потребе за објашњењем одлуке коју је донијела Хелп-ова комисије, можете контактирати канцеларију ХЕЛП-а у Сарајеву на бројеве телефона 033/646-889 и 033/646-965, сваким радним даном од 09 до 17 часова.

Објављено у Вијести