Архива аутора | admin

Привремени бирачки списак за општину Љубиње

Привремени бирачки списак општине Љубиње, са стањем на дан расписивања избора, можете погледати на сљедећем линку: 179B010 179B009 179B008 179B007 179B006 179B005 179B004 179B003 179B002 179B001 179B014 179B013 179B012 179B011

Објављено у ВијестиКоментари су искључени на Привремени бирачки списак за општину Љубиње

Дјечији вртић расписује конкурс за упис дјеце за школску 2022/23 годину

ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЈЕЦЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “ЉУБИЊЕ“

расписује :

К О Н К У Р С

за упис дјеце у дјечији вртић “Љубиње“ у  школску  2022/23 годину.

Право уписа имају сва дјеца која до 31.8.2022. године навршавају 3 године .

За упис је потребно донијети:                                                                                       

-извод из матичне књиге рођених                                                                                                    

 потврду о редовном  вакцинисању дјетета.                                                          

-књигу за праћење развоја и учења дјеце                                                                  

-пријава (попуњава се приликом достављања наведене документације)            

-1 КМ за осигурање дјеце-родитељи ће доставити приликом потврде о пријему дјетета                                                                                                                              

-неопходну документацију од надлежних служби која би евентуално обезбједила предност приликом уписа дјетета                                                                                  

Љекарско увјерење и брисеви биће одрађени колективно у сарадњи са Домом здравља Љубиње.                                                                                                                                   Дјеца која већ бораве у вртићу се сматрају уписаном али су родитељи дужни да то потврде или лично или путем телефона.

Дјеца са листе чекања се такђе сматрају уписаном, уколико испуњавају наведене услове, али су родитељи дужни да доставе горе наведену документацију.

Конкурс траје од 01.06. до 15.06.2022.године. Упис можете обавити сваким радним даном од 7-12 часова. Молимо родитеље да на вријеме изврше упис своје дјеце јер се неће разматрати пријаве које се доставе накнадно.

Све информације можете добити на број телефона:059/621-146   сваким радним даном од 7-12 часова

 

ВД директора

Милена Турањанин

Објављено у ВијестиКоментари су искључени на Дјечији вртић расписује конкурс за упис дјеце за школску 2022/23 годину

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА ДОНИРАЛА ОПШТИНИ ЉУБИЊЕ 3000 КМ

 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА ДОНИРАЛА ОПШТИНИ ЉУБИЊЕ 3000 К

Начелник општине Костајница Никола Јањетовић, заједно са предсједником општинског одбора СДС Костајница Владимиром Ћопићем посјетили су данас општину Љубиње и том приликом донирали 3000КМ на име санирања штете насталих услијед посљедњих земљотреса.

„Општина Костајница је једна од највише пострадалих општина у земљотресу 2020. године која још увијек санира последице земљотреса и због тога је ова помоћ од посебног значаја за нас. Мој колега из Костајнице је био међу првим који ме у суботу назвао, а ево данас је и дошао, и поред новчане помоћи пружио нам и јако корисне савјете.“ – рекао је начелник Стево Драпић

“ Знам како се осјећате јер смо нажалост ми кроз све ово прошли. Желио сам да и поред телефонских разговора које сам имао са начелником Драпићем дођем данас и подијелим сва наша искуства у нади да ћете успјети да што прије санирате сву насталу штете.“ – рекао је начелник Јањетовић.

3000 КМ су прва новчана средства која су легла на рачун општине Љубиње на име санирања штете. Све уплате које буду долазиле на рачун општине Љубиње биће објављивана на дневном нивоу, као и сва давања која буду извршена.

Објављено у ВијестиКоментари су искључени на ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА ДОНИРАЛА ОПШТИНИ ЉУБИЊЕ 3000 КМ

ЈАВНИ ОГЛАС о продаји некретнина у власништву општине Љубиње путем јавног надметања-лицитације

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
НАЧЕЛНИК

Број:02-477-2/22
Датум: 21.04.2022.године

На основу члана 59.Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, број 97/16 и 36/19), члана 69. Статута Општине Љубиње ( Службени гласник Републике Српске, број 3/17), Одлуке о продаји некретнина Скупштине Општине Љубиње, број 01-477-2/22 од дана 15.04.2022.године и чланова 7. 9. и 10. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самомоуправе ( Службени гласник Републике Српске, број 20/12) начелник Општине Љубиње објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
о продаји некретнина у власништву општине Љубиње
путем јавног надметања-лицитације

1.ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ
Општина Љубиње , улица Светосавска број 2 , оглашава продају некретнина означених као к.ч. број 1512/2 број зграде 1, „Млиница“, помоћни објекат у ванпривреди, површине 147 м2 и к.ч. број 1512/3, број зграде 1, „Шкорава“, остали објекат, површине 61м2, а све уписане у лист непокретности број 562/8 КО Љубиње, са правом својине Општине Љубиње, у обиму 1/1, без уписаног терета .

2. УСЛОВИ ПРОДАЈЕ НЕКРЕТНИНА И НАЧИН ПОЛАГАЊА КАУЦИЈЕ
Продаја непокретности ће се вршити усменим јавним надметањем ( лицитацијом).
Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене цијене постигнуте у поступку јавног надметања. Поступак јавног надметања провест ће Комисија именована рјешењем начелника у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самомоуправе ( Службени гласник Републике Српске, број 20/12). На лицитацији предметне некретнине се не могу продати уколико не буду учестовала најмање 2 (два) понуђача са уредним пријавама.

За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу од 1.000 КМ на рачун Општине Љубиње, број рачуна 5674338200000109, са позивом на број 02-477-2/22, најкасније до дана одређеног за одржавање лицитације.
По оконачању поступка лицитације, након прибављања мишљења правобранилаштава Републике Српске, сједиште замјеника Требиње, начелник ће са најповољнијим понуђачем закључити уговор о купопродаји некретнина, који ће бити у форми нотарски обрађене исправе и којим ће се регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна. Најповољнији учесник лицитације дужан је да уплати цјелокупан износ постигнуте купопродајне цијене, умањен за износ уплаћене кауције, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног уговора код нотара, а предаја некретнина у посјед купца извршиће се најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана уплате купопродајне цијене. Уколико учесник лицитације чија понуда буде изабрана као најповољнија, из било којег разлога одустане од учињене понуде или од закључења уговора о продаји некретнина, губи право на поврат уплаћене кауције, а закључење уговора о купопродаји некретнина понудиће се следећем најповољнијем понуђачу.Учеснику лицитације који не буде изабран као најповољнији понуђач извршит ће се поврат уплаћене кауције у року од 8 (осам) дана од дана закључења поступка јавног надметања.

3.ЦИЈЕНА НЕКРЕТНИНА
Почетна тржишна цијена некретнина које су предмет продаје путем јавног надметања укупно за обје некретнине износи 10.300,00 КМ, а која је утврђена стручним налазом и мишљењм сталног судског вјештака грађевинско-архитектонске струке Брњош Драгомира из Требиња, сачињеним дана 03.03.2022.године.
Учесници лицитације дужни су да се придржавају ограничења давања понуда, те свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 200 КМ, а највише за 5% од последње понуђене.

4.ПРАВО УЧЕШЋА
Право учешћа у предметном поступку продаје путем лицитације имају сва правна и физичка лица. Понуђачи су обавезни са собом понијети :
за физичка лица : овјерена копија личне карте
за правна лица: актуелни извод из судског регистра, оригинал или овјерена копија и овјерену копију личне карте законског заступника
пуномоћје уколико правно лице заступа пуномоћник и овјерену копију личне карте пуномоћника
доказ о уплати кауције

5.ДАТУМ И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ЛИЦИТАЦИЈЕ
Јавно надметање за продају непокретности ће се одржати дана 10.05.2022.године у просторијама општине Љубиње у 12,00 часова.
6.ОСТАЛО
Увид у документацију и преглед некретнине која је предмет продаје може се вршити сваким радним даном од 10 до 13 часова у вријеме трајања огласа , уз претходну пријаву на број телефона 059/630-280.
Оглас за продају некретнине из члана 1.огласа објавит ће се у дневном листу Глас Српске, огласним таблама и интернет страници Општине Љубиње.
Општина Љубиње не сноси никакве трошкове понуђача по овом огласу, те задржава право да овај оглас поништи и не сноси никакву одговорност према учесницима у поступку јавног надметања.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Стево Драпић

Објављено у ВијестиКоментари су искључени на ЈАВНИ ОГЛАС о продаји некретнина у власништву општине Љубиње путем јавног надметања-лицитације

Анкетни упутник о будућем функционисању мјесних заједница

Општина Љубиње, у оквиру пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“, којег финансирају влада Швајцарске и Шведске, а реализује УНДП БиХ, започиње процес дефинисања будуће визије развоја мјесних заједница у нашој општини.

С тим у вези осмишљен је и анкетни упитник  како би се заинтересованим грађанима и грађанкама дала могућност да изразе ставове и дају своје приједлоге у погледу дефинисања будуће визије мјесних заједница.

Желимо у том смислу посебно да Вам захвалимо за допринос којим попуњавањем овог анкетног упитника дајете јачању будуће улоге мјесних заједница на подручју општине Љубиње.

Попуњавање анкетног упитника траје свега пар минута а исти можете попунити на сљедећем линку: https://forms.gle/rg9CipT68zBrqYMq9

Објављено у ВијестиКоментари су искључени на Анкетни упутник о будућем функционисању мјесних заједница

ЈАВНИ УВИД – НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ (2022-2028)

У складу са одредбама Закона о стратешком планирању и управљању развојем Републике Српске (Сл гласник РС 63/21) Општина Љубиње је покренула процес израде Стратегије развоја општине Љубиње за период 2022 – 2028.година.

Општински развојни тим у претходном периоду је уз подршку ILDP пројекта (Пројекат интегрисаног локалног развоја), којег спроводи Развојни програм Уједињених нација у БиХ (УНДП) израдио нацрт поменутог документа .

Нацрт Стратегије развоја општине Љубиње за период 2022 – 2028. година налази се на Јавном увиду до 05.04.2022. године и може се погледати ОВДЈЕ

Све евентуалне замјерке, приједлоге и сугестије можете послати на email: ljubinje@teol.net

Објављено у ВијестиКоментари су искључени на ЈАВНИ УВИД – НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ (2022-2028)

ИНВЕСТИРАЈ У ЉУБИЊЕ – Искористи грант средства фонда у износу од 40.000 КМ

Стартуп студио у сарадњи са 18 општина, опћина и градова покреће програм подршке особама из дијаспоре које желе инвестирати у нове или постојеће пословне идеје у једној од 18 локалних заједница: Бихаћ, Босанска Крупа, Цазин, Добој, Грачаница, Градачац, Јајце, Кључ, Лопаре, Љубиње, Модрича, Нови Град, Равно, Тешањ, Усора, Велика Кладуша, Завидовићи и Живинице.

За општину Љубиње, можеш аплицирати за бесповратна средства у износу од 10.000 КМ до 20.000 КМ. Укупни фонд износи 40.000 КМ, од чега је учешће општине Љубиње 20.000 КМ а учешће Фондације Мозаик 20.000 КМ.

Коме је позив намијењен?
Намијењен је правним или физичким лицима, која су у општини Љубиње покренули или покрећу бизнис у чијој власничкој структури је и особа из дијаспоре.

У овом позиву се особом из дијаспоре сматра она особа која живи најмање двије године од дана објаве овог позива у дијаспори, а има значајне везе са БиХ.

Особом из дијаспоре се сматра и она особа која се вратила у БиХ и има трајно пребивалиште у БиХ не дуже од двије године прије објаве позива.

Ко се може пријавити за бесповратна средства?

1. Регистрована мала и средња предузећа која:

  • су основана у општини Љубиње;
  • у власништву или сувласништву имају уписану особу из дијаспоре (најмање 25% капитала) које доказују важећим оснивачким актом и/или исписом из Регистра о оснивању предузећа;
  • су основана до 12 мјесеци прије датума објаве позива;
  • послују као друштва са ограниченом одговорношћу (Д.О.О.) или ће се регистровати у наредном периоду у овом облику.

2.  Особа или особе из дијаспоре које намјеравају основати предузеће у облику друштва са ограниченом одговорношћу (д.о.о.) са уписаним власништвом или сувласништвом (најмање 25% капитала). Предузеће је потребно основати у року од 90 дана од дана потписивања уговора о додјели бесповратних средстава.

Који су услови за пријаву на позив за додјелу гранта?

1. Суфинансирање постојећег предузећа или будућег пословног подухвата у најмањем односу 1:1. Кроз овај позив се очекује да апликант суфинансира пословни подухват у истом износу који је добијен из бесповратних средстава, на начин да:

а) најмање 50% учешћа од траженог износа суфинансира у новцу, чије ће пребацивање бити доказано финансијским документом и десиће се прије пребацивања бесповратних средстава;

б) преосталих 50% може приказати кроз вриједност опреме, стандардизације, обуке, цертификације и сл. Ако се за то укаже потреба, Комисија може захтијевати потврду неновчане вриједности кроз судску или процјену овлаштеног вјештака.

На примјер: Уколико се аплицира за износ од 40.000 КМ, апликантица улаже исту толику вриједност, с тим да најмање 20.000 КМ мора бити готовинско учешће, а преосталих 20.000 може бити у неготовинском доприносу.

2. Предузеће или апликант (особа из дијаспоре) није финансијски подржан кроз друге програме намијењене за развој пословних подухвата особа из дијаспоре односно Дијаспора Инвест (УСАИД) и Дијаспора за развој (Д4Д – УНДП).

3. Могуће је аплицирати за бесповратна средства у износу од 10.000 КМ до 20.000 КМ.

4. Овим позивом су отворене пријаве за пословне подухвате из свих индустрија и дјелатности. У случају да број пријава превазиђе износ средстава расположивих у локалним фондом, предност ће имати приједлози за пословна улагања у секторе, као што су: пољопривреда, енергетика, туризам, металопрерађивачки сектор, дрвнопрерађивачки сектор и други производно-прерађивачки сектори, као и информацијске и комуникацијске технологије (ИКТ).

5. Није могуће потраживати средства за неетичне индустрије и дјелатности као што су производња оружја, игре на срећу, индустрија за одрасле и сл.

Кораци у процесу аплицирања?
Први корак је да се регистурјеш на лонац еXпо.
Приликом регистрације одабери статус „Инвеститорица или инвеститор из дијаспоре/ Инвестор фром Диаспора
Након регистрације, у великом холу одабери Еxpo салу “Инвестирај у БиХ”, прегледај виртуални штандо општине Љубиње.
Поред увида у доступна новчана средства овдје ћеш моћи ступити у контакт са локалним координатором за дијаспору из оопштине Љубиње те се информисати и о другим ресурсима.

Уколико већ сада са сигурношћу знаш на који локални фонд ћеш аплицирати,  у секцији “Актуелна понуда” попуни пријавни “Образац за изражавање интереса”.
За попуњавање Обрасца је потребно 10 минута, након што исти попуниш, контактираћемо те у року од 10 дана са даљним упутама.

Напомена: Молимо те да пријаву и документацију доставиш у електронској форми.

Више информација на сљедећем ЛИНКУ

 

Објављено у ВијестиКоментари су искључени на ИНВЕСТИРАЈ У ЉУБИЊЕ – Искористи грант средства фонда у износу од 40.000 КМ

ДИРЕКТНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У БИХ“

Општина Љубиње, у сарадњи са УНДП БиХ, а у склопу пројекта „Јачање улога Мјесних заједница у БиХ – II фаза“ којег спроводи УНДП БиХ а финансирају Владе Швајцарске и Шведске, расписује директни позив за финансирање приоритетних пројеката у 5 мјесних заједница на територији општине Љубиње.

Текст позива и пратећa документацијa:

Javni poziv_Ljubinje_korigovan FINAL-converted

Javni poziv_Ljubinje_korigovan FINAL 

Prilog 1 – OBRAZAC PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Prilog 2 – Pregled budzeta_proracuna_final

Prilog 3 – Matrica logickog okvira_final

Prilog 4 – Plan aktivnosti_final (1)

Vremenski okvir realizacije projekata (1)

 

Објављено у ВијестиКоментари су искључени на ДИРЕКТНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У БИХ“

Поништава се Јавни оглас о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта на локалитету Љубињско брдо

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
НАЧЕЛНИК

Датум: 09.02.2022.године
Број:02-477-1/22

На основу члана 59.Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 69. Статута Општине Љубиње (Службени гласник Општине Љубиње, број 3/17) Начелник Општине Љубиње, доноси

З А К Љ У Ч А К

1.Јавни оглас о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта на локалитету Љубињско брдо, објављен дана 26.01.2022.године у дневном листу „Глас Српске“, као и на званичној интернет страници Општине Љубиње и огласним плочама ставља се ван снаге.

2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће бити објављен у Службеном гласнику Општине Љубиње и у дневном листу „Глас Српске“.

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Стево Драпић

 

Објављено у ВијестиКоментари су искључени на Поништава се Јавни оглас о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта на локалитету Љубињско брдо

Ј  А  В  Н  И    О  Г  Л  А  С о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта на локалитету Љубињско брдо

На основу члана 348. став 1. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 9. став 1. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), члана 69. Статута општине Љубиње („Службени гласник општине Љубиње“, број 3/17), и члана 5. и 6.  Одлуке о начину и условима давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта на локалитету Љубињско брдо, бр.01-477-8/21 од 30.12.2021.године Начелник општине Љубиње  расписује,

 

Ј  А  В  Н  И    О  Г  Л  А  С

о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта на

локалитету Љубињско брдо, путем усменог јавног надметања

 

I  Предмет закупа:

 

  1. Општина Љубиње , са сједиштем у Љубињу, Ул. Светосавска бр.2, 88380 Љубиње  ЈИБ:4401392570003 објављује јавни оглас о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта на локалитету „Љубињско брдо“, за изградњу соларних електрана, путем усменог јавног надметања.

Предмет закупа је сљедеће неизграђено грађевинско земљиште:

 

–  к.ч.1/42-15, површине  63,84 хектара у нарави двориште без класе

–  к.ч.1/42-16 површине 16,25 хектара у нарави пашњак 3 класе

укупне површине 80,09 хекатара које је уписано у лист непокретности бр.427/111 К.О. Љубиње.

 

  1. Неизграђено грађевинско земљиште је у катастру некретнина уписано као земљиштe Општине Љубиње која на истом има право својине управљања, располагања и коришћења.
  2. Неизграђено грађевинско земљиште се даје у закуп на период од 5 (пет) година.

 

II Почетна цијена закупнине грађевинског земљишта

 

Почетна цијена закупа неизграђеног грађевинског земљишта за 1 м2 износи 0,0042 КМ/м2 на мјесечном нивоу, односно 0,05 КМ/м2 на годишњем нивоу (0,05 КМ/100 по м2)

 

III Лицитација

 

1.Право учешћа на лицитацији

 

Право учествовања у поступку лицитације имају правна лица која су регистрована за изградњу и коришћење обновљивих извора  енергије односно потенцијала соларне енергије у складу са законима Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Подносилац захтјева има право да са пријавом учествује на једној  од лицитираних парцела.

Писмена пријава треба да садржи податке о подносиоцу пријаве, назив, сједиште, адресу и ЈИБ правног лица. Уз пријаву се обавезно прилажу сљедећи докази:

–           оригинал уплатница о уплати кауције;

–           извод из судског регистра правних лица не старије од 6 мејсеци;

–           писмена пуномоћ за заступање правног лица.

Пријављени учесници који не испуне тражене услове, чија пријава није пристигла у предвиђеном року или не садржи тражене обавезне прилоге (доказ о уплати кауције, извод из одговарајућег регистра и сл.) неће моћи учествовати у лицитацији.

 

2.Датум и мјесто одржавања лицитације

 

Давање у закуп предметног неизграђеног грађевинског земљишта извршиће се путем лицитације – усменог јавног надметања, која ће се одржати дана 11.02.2022. са почетком у 12:00 часова, у згради Општинске управе Љубиње,  у Љубињу, Ул. Светосавска бр. 2, у Сали Општине Љубиње.

 

3.Пријава

 

Заинтересовани понуђачи могу поднијети  пријаву за учешће на лицитацији, најкасније до 11.02.2022. године, до 12,00 часова. Пријава се може предати непосредно Комисији, прије почетка лицитације, или предати Пријемној канцеларији општинске управе у Љубињу – Шалтер сала у згради општинске управе, сваким радним даном од 7,00 до 15,00 часова.

На омоту затворене коверте у којој се предаје пријава за учешће на лицитацији, потребно је ставити назнаку: „Пријава за лицитацију -„Љубињско брдо–  за Комисију“.

 

4.Кауција

 

За учешће у поступку лицитације понуђачи су дужни уплатити кауцију у износу од 10% од почетне цијене на жиро рачун Буџета општине Љубиње – накнада за закуп земљишта.

– за парцелу к.ч.1/42-15, површине  63,84 хектара у нарави двориште без класе, кауција износи 3.000 КМ (трихиљадеКМ)

–  за паецелу к.ч.1/42-16 површине 16,25 хектара у нарави пашњак 3 класе, кауција износи 1.000 КМ.(једнахиљадаКМ)

Кауција се уплаћује на рачун Општине Љубуиње бр. 5674338200000109 отворен код „Сбер банке“ , са назнаком „уплата кауције за лицитацију Љубињско брдо“.

Учесницима у лицитацији чије понуде нису прихваћене, извршиће се поврат уплаћене кауције у року од 8 дана од дана закључења лицитације.

Учесник у лицитацији чија понуда буде утврђена као најповољнија понуда, а не приступи закључивању уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције, а закључење уговора понудиће се сљедећем најповољнијем понуђачу.

 

5.Поступак лицитације

 

Поступак лицитације, у виду  усменог јавног надметања, спровешће Комисија именована рјешењем Начелника општине Љубиње. Поступак лицитације – усменог јавног надметања спроводи се у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и Правила Комисије о поступку јавног надметања.

О поступку лицитације води се записник у који се уноси цијели ток поступка и све понуде стављене од појединих учесника, као и стављени приговори. Записник потписују сви чланови Комисије и присутни учесници лицитације. Послије закључења записника о поступку лицитације, учесници не могу улагати приговоре.

 

 IV Закључивање уговора и плаћање закупнине

 

Са подносиоцем пријаве који понуди највећу цијену у поступку лицитације закључиће се уговор у року од 15 дана од дана одржане лицитације.

Неизграђено грађевинско земљиште које је предмет лицитације може се разгледати сваким радним даном од 7,00 – 15,00 часова уз сагласност Комисије за лицитацију.

Уговором о закупу ће се ближе регулисати међусобна права и обавезе закуподавца и закупца.

Уговором о закупу закупац, поред осталог, преузима обавезу да на предметном земљишту, у одређеном временском периоду од закључења уговора изгради објекте соларне електране у складу са издатим локацијским условима и грађевинском дозволом, а у противном, Општина  Љубиње може једнострано раскинути уговор о закупу.

Закупац је дужан да закупнину плаћа на мјесечном нивоу.

 

V Објављивање огласа

 

Овај Оглас објављује се најмање 15 (петнаест) дана прије дана одржавања лицитације, у дневном листу „Глас Српске“, Огласној табли Општине Љубиње и на званичној ВЕБ страници Општине Љубиње.

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                  Стево Драпић

Објављено у ВијестиКоментари су искључени на Ј  А  В  Н  И    О  Г  Л  А  С о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта на локалитету Љубињско брдо