ЈАВНИ ОГЛАС о продаји грађевинског земљишта у власништву општине Љубиње путем јавног надметања-лицитације

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ

НАЧЕЛНИК

 

Број:02-477-4-1/24

Датум: 18.04.2024.године

 

На основу члана 59.Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, број 97/16 и 36/19), члана 69. Статута Општине Љубиње ( Службени гласник Општине Љубиње, број 3/17), Одлуке о начину и условима  продаје грађевинског земљишта  , број 01-477-4/24 од дана 09.04.2024.године и чланова 7. 9. и 10. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самомоуправе ( Службени гласник Републике Српске, број 20/12) начелник Општине Љубиње објављује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

о продаји грађевинског земљишта у власништву општине Љубиње

путем јавног надметања-лицитације

1.ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ И СВРХА

Општина Љубиње ,  улица Светосавска број 2 , оглашава продају грађевинског земљишта (непокретности) означене као к.ч. број 400/6 , површине 524м2, уписане у лист непокретности број 562 КО Љубиње , власништво Општине Љубиње у обиму 1/1, без уписаног терета .

 1. УСЛОВИ ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ И НАЧИН ПОЛАГАЊА КАУЦИЈЕ

Продаја непокретности  ће се вршити усменим јавним надметањем ( лицитацијом).

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене цијене постигнуте у поступку јавног надметања. Поступак јавног надметања провест ће Комисија именована  у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самомоуправе ( Службени гласник Републике Српске, број 20/12). На лицитацији предметна непокретност не може се продати уколико не буду учестовала најмање 2 (два) понуђача са уредним пријавама.

За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу од  1.000,00 КМ  на рачун Општине Љубиње, број рачуна 5674338200000109, са позивом на број 02-477-4-1/24,  најкасније до дана одређеног за одржавање лицитације.

По оконачању поступка  лицитације, након прибављања мишљења правобранилаштава Републике Српске, сједиште замјеника Требиње, начелник ће са најповољнијим понуђачем закључити уговор о купопродаји непокретности, који ће бити у форми нотарски обрађене исправе и којим ће се регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна. Најповољнији учесник лицитације дужан је да уплати цјелокупан износ постигнуте купопродајне цијене, умањен за износ уплаћене кауције, најкасније на дан закључења купопродајног уговора код нотара, а предаја непокретности у посјед купца извршиће се најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана уплате купопродајне цијене. Уколико учесник лицитације чија понуда буде изабрана као најповољнија, из било којег разлога одустане од учињене понуде или од закључења уговора о продаји непокретности, губи право на поврат уплаћене кауције, а закључење уговора о купопродаји непокретности понудиће се следећем најповољнијем понуђачу.Учеснику лицитације који не буде изабран као најповољнији понуђач извршит ће се поврат уплаћене кауције у року од 8 (осам) дана од дана закључења поступка јавног надметања.

 

3.ЦИЈЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ

Почетна цијена непокретности која је предмет продаје путем јавног надметања-лицитације износи укупно 1.572,00 КМ која је утврђена стручним налазом и мишљењм сталног судског вјештака грађевинско-архитектонске струке Брњош Драгомира из Требиња, сачињеним дана 08.04.2024.године.

Учесници лицитације дужни су да се придржавају ограничења давања понуда, те свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 200 КМ, а највише за 500КМ од последње понуђене.

 

4.ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа у предметном поступку продаје путем лицитације имају сва правна и физичка лица. Понуђачи су обавезни са собом понијети :

 • за физичка лица : овјерена копија личне карте
 • за правна лица: актуелни извод из судског регистра, оригинал или овјерена копија и овјерену копију личне карте законског заступника
 • пуномоћје уколико правно лице заступа пуномоћник и овјерену копију личне карте пуномоћника
 • доказ о уплати кауције

 

5.ДАТУМ И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ЛИЦИТАЦИЈЕ

Јавно надметање за продају непокретности ће се одржати дана 08.05.2024.године у 12 часова у просторијама општине Љубиње.

6.ОСТАЛО

Увид у документацију и преглед непокретности која је предмет продаје може се вршити сваким радним даном од 10 до 13 часова у вријеме трајања огласа , уз претходну пријаву на број телефона 059/630-280.

Оглас за продају некретнине из члана 1.огласа објавит ће се у дневном листу Глас Српске, огласним таблама и интернет страници Општине Љубиње.

Општина Љубиње не сноси никакве трошкове понуђача по овом огласу, те задржава право да овај оглас поништи и не сноси никакву одговорност према учесницима у поступку јавног надметања.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Стево Драпић

 

 

 

Објављено у Вијести

JAVNI POZIV za izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora građana Opštine Ljubinje

Na osnovu odredaba člana 82. stav 3., a u vezi sa odredbama člana 59. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 61/21) i člana 69.Statuta Opštine Ljubinje („Službeni glasnik opštine Ljubinje, broj 3/17  ), i člana 5. Odluke o osnivanju Savjetodavnog odbora  građana, broj_02-022-28/24 od 16.04.2024.godine načelnik Opštine Ljubinje objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora građana Opštine Ljubinje

 

Član 1.

Objavljuje se Javni poziv za izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora građana Opštine Ljubinje.

 

Član 2.

Kandidate za članove Savjetodavnog odbora građana mogu predložiti:

 • organizacije civilnog društva,
 • javna preduzeća,
 • javne institucije,
 • privatni poslovni subjekti locirani u jedinici lokalne samouprave (u daljem tekstu JLS),
 • profesionalna udruženja (udruženje poslodavaca, privredne komore, i sl.),
 • udruženja i fondacija koje u skladu sa svojim statutom provode aktivnosti usmjerene na žene, mlade i/ili marginalizovane kategorije,
 • građani-aktivisti svih starosnih skupina.

 

Član 3.

Kandidati za članove Savjetodavnog odbora građana biraju se na osnovu sljedećih kriterija:

 • Savjetodavni odbor građana će se sastoji od 3 do 5 članova, uključujući predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg. Zainteresovane lokalne organizacije mogu predložiti kandidate koji će ispuniti polovinu raspoloživih mjesta u Savjetodavnom odboru građana, dok će preostalu polovinu raspoloživih mjesta ispuniti građani koji predstavljaju lokalnu zajednicu bez organizacione pripadnosti.
 • Broj članova Savjetodavnog odbora može varirati u zavisnosti od broja lokalnih zajednica, spremnosti pojedinaca i predstavnika lokalnih organizacija da učestvuju.
 • Članovi Savjetodavnog odbora građana moraju biti punoljetna lica, moraju imati prebivalište na području Opštine, i moraju biti neutralna – da nisu državni službenici na bilo kojem nivou vlasti, da nisu zaposleni u opštinskoj upravi i da nisu članovi organa političke stranke.
 • Kriteriji za izbor članova Savjetodavnog odbora građana iz stava 1. ovog člana su:
 • motiviranost da postanu članovi Savjetodavnog odbora građana,
 • prethodno iskustvo u inicijativama/projektima u lokalnoj zajednici,
 • čvrsta opredjeljenost da po potrebi izdvoje najmanje 10 sati mjesečno za volonterski rad tokom 24-tog mjesečnog mandata,
 • želja da doprinesu pozitivnim promjenama u zajednici,
 • drugi relevantni kriteriji.

Član 4.

Djelokrug rada Savjetodavnog odbora građana obuhvata sljedeće oblasti:

 1. pružanje savjeta i podrške JLS u angažmanu građana u procesima lokalne uprave i identifikaciji novih prilika za učešće građana. U saradnji sa nadležnim predstavnicima JLS, Savjetodavni odbor građana će organizovati prilike za građane da na direktan ili indirektan način učestvuju u definisanju, planiranju i realizaciji potreba i prioriteta u oblastima koje se smatraju izuzetno značajnim za zajednicu, kao što su pružanje usluga, priprema budžeta, prostorno planiranje, prevencija korupcije, i sl.
 2. učestvovanje u nadzoru i praćenju provedbe ključnih funkcija JLS (kao što su realizacija budžeta, provedba lokalnih strategija i akcionih planova, i sl. ).
 • zagovaranje provedbe projekata i inicijativa koje su građani identificirali kao prioritetne. Pri tome, Savjetodavni odbor građana će podržati napore organizacija civilnog društva i ostalih lokalnih partnera da povećaju budžetsku pismenost, pitanje zagovaranja i sl.
 1. pružanje pomoći JLS da povećaju svijest i unaprijede načine informisanja građana o njihovom radu, kako bi osigurali da informacije budu usmjerene na i dostupne svim građanima, uključujući žene, mlade i marginalizirane grupe.

Pored ovih ključnih oblasti djelovanja, Savjetodavni odbor građana, može poduzimati i ostale aktivnosti u dogovoru sa nadležnim predstavnicima JLS. Mandat Savjetodavnog odbora građana će biti utvrđen opisom specifičnih aktivnosti, koji će biti izrađen u toku uspostavljanja Savjetodavnog odbora građana.

 

Član 5.

Prijave kandidata za članstvo u Savjetodavnom odboru građana je potrebno u pisanoj formi dostaviti naposredno na protokol Opštine  Ljubinje, poštom na adresu Opština Ljubinje, ul. Svetosavska broj 2,  sa naznakom za Savjetodavni odbor građana Opštine Ljubinjeili putem e-mail adrese ljubinje@teol.net, najkasnije do 01.05.2024.godine.

Uz prijavni obrazac potrebno je dostaviti kratko motivaciono pismo, biografiju, dokaz o mjestu prebivališta (CIPS).

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Član 6.

Obrazac za podnošenje prijava kandidata za članstvo u Savjetodavni odbor građana koje predlažu zainteresovane lokalne organizacije (O1) kao i Obrazac za podnošenje prijave za članstvo u Savjetodavni odbor građana od strane građana (O2) koji predstavljaju lokalnu zajednicu bez organizacione pripadnosti, nalaze u prilogu ovog Javnog poziva I mogu preuzeti direktno u Šalter sali Opštine.

Član 7.

Javni poziv je istovremeno objavljen na web stranici Opštine Ljubinje  (www.opštinaljubinje.org) i oglasnoj ploči Opštine Ljubinje, a  obavještenje o objavljenom Javnom pozivu i njegovom sadržaju će se emitovati i putem lokalnih sredstava informisanja kao I putem putem mjesnih zajednica, lokalnih medija, lokalnih organizacija civilnog društva i poslovnih subjekata.

 

Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

 

Član 8.

 • Odjeljenje za opštu upravu će na osnovu pristiglih prijava izvršiti provjeru ispunjavanja uslova i kriterija od strane prijavljenih kandidata i u roku od 5 (pet) dana od isteka roka za podnošenje prijava formirati Komisiju za izbor kandidata koja će sačiniti izvještaj o provjeri te utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove i kriterije iz člana 5. Javnog poziva.

 

 • Kandidati s najvišim ocjenama ulaze u uži izbor i biće pozvani na razgovor. Ukoliko bude prijavljeno četiri (4) ili manje kandidata bez obzira da li predstavljaju organizacije ili građane u tom će slučaju svi kandidati biti intervjuisani. Prilikom konačnog izbora, u mjeri u kojoj je to moguće, Komisija za izbor će voditi računa o zastupljenosti svih starosnih skupina, jednakopravnosti spolova, vještinama i obrazovanjem prijavljenih kandidata.

 

 • Izvještaj o izboru kandidata za članstvo se objavljuje se na web stranici Opštine Ljubinje (opštinaljubinje.org)  kao I na oglasnoj ploči Opštine.

Član 9.

Načelnik će nakon objave popisa važećih kandidatura, u roku od 5 (pet) dana od objave izvještaja iz člana 8. Javnog poziva, donijeti Odluku o imenovanju članova Savjetodavnog odbora građana.

 

Član 10.

U postupku imenovanja članova Savjetodavnog odbora građana, vodit će se računa o potrebi ravnopravne zastupljenosti osoba oba spola.

 

 

Broj:   02-022-28-1/24                                                                                                        

Datum: 16.04.2024.godine

 

NAČELNIK

Stevo Drapić

Објављено у Вијести