ЉУБИЊСКИ ОДБОЈКАШИ НА ПРИЈЕМУ КОД НАЧЕЛНИКА

Начелник Општине Љубиње, Дарко Крунић, и ове године је организовао пријем за најмлађе и најуспјешније љубињске одбојкаше.

Љубињски одбојкаши у млађим категоријама већ годинама остварују врхунске резултате. Доминацију су потврдили и ове године кад су одбранили титулу пионирских првака Републике Српске и БиХ. Запажен резултат остварили су и кадети који су на завршном турниру освојили треће мјесто.

prijem3 prijem1 prijem2

Објављено у Вијести

ЉУБИЊСКИ ОСНОВЦИ ОЧАРАЛИ И „КРЕАТИВНУ ЧАРОЛИЈУ“

ЉУБИЊЕ – Љубињски основци Василије Климента и Марија Шљукић освојили су друго и треће мјесто у својим конкуренцијама на овогодишњем међународном фестивалу „Креативна чаролија“, одржаном 25. и 26. маја, у бањи Врујци код Ваљева. Василије је награђен за литерарни рад, а Марија за музичку изведбу композиције с темом „Бори се за своја крила, јер небо није граница“.
Уз њих двоје, такође успјешно су на манифестацији наступили и њихови вршњаци и вршњакиње из 4 – А разреда Основне школе „Свети Сава“: Лука Сикимић, Милица Мичета, Невена Јахура и Јована Гордић, као и учитељице Радојка Пудар и Бранка Пепић.
Ова мала школска екипа Основне школе „Свети Сава“ била је и једина школска екипа из источне Херцеговине на том фестивалу који је окупио бројне ђаке и учитеље из Србије, Републике Српске Црне Горе, Македоније, Шпаније, Русије, Грчке…а љубињски основци су на њему учествовали девету годину заредом.
-Фестивал у Врујицима се одржава 14 година, а што се тиче ових девет на којима смо и ми учествовали, морам рећи да смо се сваки пут кући вратили веома задовољни и пуни лијепих успомена, јер је фестивал, као што му и само име каже, својеврсна креативна чаролија за сву ђецу. Овогодишњи је био још богатији од претходних пошто се на њему појавило 50 најбољих учитеља (едукатора) свијета, а међу њима је, и то треба обавезно споменути, Жељана Радојичић Лукић, директорица фестивала „Креативна чаролија“ – рекла нам је учитељица Бранка Пепић, закључујући да је ово након недавног наступа на Панонији код Бачке Тополе било још једно успјешно представљање секција Основне школе „Свети Сава“, па и самог нашег малог града на међународним манифестацијама. Она је уједно захвалила и свим спонзорима из Требиња и Љубиња који су помогли школским екипама да отпутују на ове двије велике приредбе.
Ж.Ј.

viber image5 viber image4 viber image2 viber image1 viber image

 

Објављено у Вијести

ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање секретара Скупштине Општине Љубиње

 

На основу члана 50. и 43.Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе (Сл.гл.РС, 97/16), члана 36.,38. и 51.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.Општине, 3/17), Правилника о  организацији и систематизација радних мјеста Општинске управе Општине Љубиње (Сл.гл.Општине, 1/17) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине Општине Љубиње бр.01-013-51/18, од 21.05.2018.године, Скупштина Општине Љубиње расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање секретара Скупштине

 Општине Љубиње

 

I  – Расписује се јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у Општинској управи Љубиње

Секретар Скупштине општине Љубиње – 1 извршилац

II Опис послова

Дјелокруг послова секретара Скупштине Општине прописан је Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (Сл.гл.РС, 97/16), Статутом Општине Љубиње (Сл.гл.Општине, 3/17), Пословником о раду Скупштине Општине Љубиње (Сл.гл.Општине, 37/17) и Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине Љубиње (Сл.гл.Општине 1/17) .
III
Мандат

            Мандат секретара Скупштине Општине Љубиње траје до краја мандата сазива Скупштине која га је изабрала.
IV
Статус

            Секретар Скупштине има статус општинског службеника на руководећем радном мјесту.

V Општи услови:

 1. 1.  да је држављанин Републике Српске, односно   Босне и Херцеговине
 2. да је старији од 18 година
 3. да има општу здравствену способност
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање наведене функције у Општинској управи.
 5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем ниивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Конкурса,
 6. да се на њега не односе одредбе члана IX.став 1.Устава БиХ
 7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

VI Посебни услови

 1. да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,
 2. да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, односно звања,
 3. да има положен стручни испит за рад у општинској управи.


VII
Потребна документација      

Пријава на јавни конкурс доставља се на прописаном обрасцу који је доступан на сајту Министарства управе и локалсне самоуправе Републике Српске а може се преузети и на шалтер сали Општинске управе Општине Љубиње.

           Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • увјерење о држављанству које није старије од шест мјесеци,
 • овјерену фото-копију личне карте,
 • овјерену фото-копију дипломе о стеченој стручној спреми,
 • овјерену фото-копију увјерења о положеном стручном испиту,
 • увјерење о радном искуству у струци,
 • биографију о кретању у служби,
 • увјерење да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање   шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова у општинској управи и
 • увјерење да се против њих не води кривични поступак (не старије од три мејсеца)
 • потписану и од стране надлежног органа овјерену изјаву да није у сукобу интереса односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској урпави из члана 44. и 45.Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе,
 • потписану и од стране андлежног органа овјерену изјаву да кандидат није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ 3 године прије објављивања конкурса,
 • потписану и од стране надлежног органа овјерену изјаву да се на кандидате не односе одредбе члана IX тачка 1.Устава БиХ, односно да не служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и да није под оптужбом тог суда,
 • Увјерење о општој здравственој способности доставитиће примљени кандидат по завршетку изборне процедуре. Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима. Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VIII Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава на Конкурс је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске“.

Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса Комисија за избор секретара Скупштине општине ће извршити интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени, сачинити извјештај и ранг листу према успјеху постигнутом приликом интервјуа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се  разматрати.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је предсједник Комисије Витомир Војчић, контакт телефон 059 630 295.

Пријаве се могу поднијети непосредно путем протокола у Општинској урпави Општине Љубиње или поштом на адресу: ОПШТИНА ЉУБИЊЕ, „КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ“ Ул.Светосавска бр.2, 88 380 Љубиње.

 

Број: 01-013-53/18                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Дана, 23.05..2018.године

Перса Климента

 

Објављено у Вијести

ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе Општине Љубиње

 

На основу члана 155. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 97/16), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима РС („Службени гласник РС“ бр. 41/03) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе Општине Љубиње, бр. 01-013-49/18, Скупштина општине Љубиње, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање предсједника и чланова

Одбора за жалбе Општине Љубиње

I – П о з и ц и ј а

Раписује се јавни конкурс за избор и именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе Општине Љубиње .

II – О п и с     п о с л о в а

Одбор за жалбе одлучује у другом степену о жалбама учесника јавног конкурса у поступку запошљавања у Општинску управу, о жалбама које се односе на статусна питања службеника, као и о другим жалбама утврђеним Законом. Под статусним питањима службеника подразумјевају се заснивање радног односа, премјештај, распоређивање, оцјењивање, напредовање, дисциплинска одговорност и престанак радног односа.

III – М а н д а т

Предсједника и чланове Одбора за жалбе именује Скупштина општине Љубиње након спроведеног Јавног конкурса на период од четири године, са могућношћу поновног избора.

IV – С т а т у с

Предсједник и чланови Одбора за жалбе немају статус службеника и намјештеника у Општинској управи.

Члан Одбора за жалбе не може били лице запослено у Општинској управи.

V – О п ш т и    у с л о в и    з а    к а н д и д а т е

Кандидати морају испуњавати следеће опште услове :

 1. да су држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;
 2. да су старији од 18 година;
 3. да имају општу здравствену способност;
 4. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривичнo дјелo које их чине неподобним за обављање послова у Општинској управи ;
 5. да нису отпуштани из органа управе, као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, у периоду од три године прије објављивања конкурса;
 6. да нису у сукобу интереса, односно да не обављају дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.
 7. да се на њих не односи члан 9. тачка.1. Устава Босне и Херцеговине.

VI – П о с е б н и    у с л о в и

Кандидати, поред општих морају испуњавати и следеће посебне услове :

 1. да имају завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија, са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ЕСТS бодова или еквивалент;
 2. да имају најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања;
 3. да имају положен стручни испит за рад у управи или положен правосудни испит.
 4. доказане резултати рада на ранијим пословима и посједовање организационих способности.

VII – С у к о б    и н т е р е с а

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса у складу са Законом о спрјечавању сукобу интереса у органима власти Републике Српске, Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и Законом о министарским, владиним и другим именовањима.

VIII – П о т р е б н а  д о к у м е н т а ц и ј а:

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то :

 1. биографију о кретању у служби;
 2. овјерену копију личне карте,
 3. увјерење о држављанству,
 4. овјерену копију дипломе о стеченој стручној спреми,
 5. увјерење о положеном стручном испиту за рад у управи или положеном правосудном испиту,
 6. доказ о радном искуству у траженом степену образовања,
 7. увјерење о невођењу кривичног поступка (не старије од три мјесеца)
 8. увјерење о неосуђиваности,
 9. потписану и од стране надлежног органа овјерену изјаву да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере , на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања јавног конкурса;
 10. потписану и од стране надлежног органа овјерену изјаву да није у сукобу интереса , односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи;
 11. потписану и од стране надлежног органа овјерену изјаву да се на њега не односи члан 9. тачка 1. Устава БиХ;

Доказ о општој здравственој способности изабрани кандидати ће доставиће по окончању изборне процедуре.

Са свим кандима који испуњавају услове конкурса, Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

IX – Р о к  з а  п о д н о ш е њ е  п р и ј а в а:

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневнoм листу „Глас Српске“.

У случају да конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријаве рачунаће се од последњег објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са потребним документима могу се достављати лично или путем поште на адресу: Скупштина општине Љубиње, Ул.Светосавска број 2 “ Комисији за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Љубиње“.

 

Број: 01-013-54/18                                                               ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Дана, 23.05.2018.гопдине                                                               Перса Климента

 

Објављено у Вијести

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА НА ПРОМОЦИЈИ КЊИГЕ „ПОСЉЕДЊЕ ФРУЛЕ ВИДУШЕ“

ЉУБИЊЕ – Књига Жарка Радића „Посљедње фруле Видуше“, у издању љубињске „Просвјете“, синоћ је промовисана у Народној библиотеци „Др Љубо Михић“ у нашем граду.
Одмах након успјешне промоције продат је 91 примјерак књиге по цијени од 10 конвертибилних марака, а тако зарађен новац, по жељи аутора, биће додијељен породици нашег малог земљака Луке Бајата, који се од прошле јесени лијечи у Београду.
Жарко Радић рођен је 1948. у љубињском селу Жрвањ, а од 1980. живи у САД, у Калифорнији. Одраније је сарађивао у нашем годишњаку „Гласник Љубиње“, а његова књига „Посљедње фруле Видуше“ штампана је у тиражу од 300 примјерака.

VITI

 

 

 

 

 

 

Са промоције књиге у Народној библиотеци у Љубињу

Објављено у Вијести

Позив за пријаву за бесплатне тренинге за предузетнице у Љубињу

LJUBINJE: Fondacija Networks, uz podršku Američke ambasade u BiH, u okviru projekta Jačanje lokalnih liderki u preduzetništvu, poziva preduzetnice koje imaju manji biznis ili one koje imaju ideju za pokretanje vlastitog biznisa, na besplatne treninge preduzetništva sa ciljem jačanja ličnih i profesionalnih kapaciteta kroz tri tematska modula: prodaja i marketing, brendiranje i komuniciranje kroz društvene mreževašeg proizvoda/usluge/servisa.

Pored toga, kroz treninge i mentorski rad, akcenat će biti stavljen i na njegovanje mreže preduzetnica i preduzetničkog duha u manjim sredinama, u svrhu povezivanja i daljeg razvoja zajednice i njih kao liderki u svojim društvima.

Radionica u Ljubinju će biti održana 29. maja 2018. od 10:00 – 17:00 u prostoru Doma odbojke Ljubinje (adresa: Svetosavska bb)

 

Sve što trebate uraditi jeste popuniti aplikacionu prijavu na ovom

linku https://goo.gl/forms/VtIx2StKrnYyMhsq1 ili u slučaju dodatnih

pitanja javiti se na e-mail belma@networks.ba i adnan@networks.ba ili

na brojeve telefona +387 33 407 211; 065/230-821

Rok za prijavu na trening je 28. maj 2018. godine do 14:00 sati.

Nakon obavljene prijave i selekcije kandidatkinja, odabrane kandidatkinje bit će obaviještene e-mailom i putem telefona, nakon čega će dobiti agendu i program rada. Učesnicama će biti obezbijeđen obrok kao i refundacija puta za one iz bližih lokalnih zajednica.

Treninzi se odvijaju u pet bh. gradova: Ljubinje, Žepče, Srebrenica,Bratunac i Istočno Sarajevo, a kroz program treninga i mentorskupodršku proći će ukupno stotinu poduzetnica. Pored radionica i šestomjesečnog mentorstva, 5 najboljih učesnica će biti nagrađene dolaskom i učešćem na najvećem regionalnom forumu biznisa, tehnologijei inovacija Sarajevo Unlimited, u novembru ove godine.

Објављено у Вијести

ЉУБИЊСКИ ОСНОВЦИ ОДУШЕВИЛИ ПАНОНИЈУ

 

ЉУБИЊЕ – На овогодишњим 10. Марковданским сусретима деце и песника у општини Бачка Топола успјешно је наступила и мала екипа наше Основне школе „Свети Сава“, коју је, као и прошле године, водила наставница Бранка Пепић.
Марија Шљукић, ученица 4. а разреда, отпјевала је пјесму Тоде Николетића „Моје маште кап, чаролије слап“ – и у својој конкуренцији освојила је треће мјесто.
Њени вршњаци из разреда Јована Гордић, Јован Радић, Лука Сулавер и Лука Сикимић извели су игроказ Бранка Ћопића „Мачак отишао у хајдуке“ и освојили награду за најбољу костимографију, док је Александар Пепић, ученик 8. разреда, освојио специјалну награду за своју пјесму на задату тему „Како се расте до песме“.
На тродневној манифестацији, организованој на локацији Панонији, 11, 12. и 13. маја, према ријечима Бранке Пепић, учествовало је близу 2.000 малишана из Србије, Републике Српске, Федерације БиХ, Црне Горе, Словеније, Македоније, Њемачке …а након такмичарских програма они су се дружили са пјесницима Тодом Николетићем, Слободаном Станишићем, Мирославом Кокошаром, композитором Јованом Јоцом Адамовим и члановима групе „Гарави сокак“.
У Љубиње су се вратили срећни и задовољни, а ускоро их чека наступ и на још једној манифестацији дјечјег стваралаштва у Врујцима код Ваљева.
Ж. Ј.

marija panonijapanonijaa panonija2панонија бранка

Објављено у Вијести

Најава 15. сједнице Скупштине општине Љубиње

За понедјељак, 21.05.2018. заказана је 15. сједница СО Љубиње.

Предложени дневни ред можете погледати на сљедећем линку: ДНЕВНИ РЕД

Објављено у Вијести